Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Využití informací poskytovaných databází FADN CZ pro řízení zemědělských podniků
Žáková, Aneta
Žáková, A. Využití informací poskytovaných databází FADN CZ pro řízení zemědělských podniků. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2017. Diplomová práce se zabývá možnostmi využití informací poskytovaných Zemědělskou účetní datovou sítí FADN CZ pro řízení zemědělských podniků. Cílem práce je navrhnout možné využití této databáze, která obsahuje mnoho podrobných informací o zemědělských podnicích České republiky. V práci je využita deskriptivní a analytická metoda a metoda komparace. Literární rešerše je v úvodu zaměřena na zemědělství, jeho postavení v ekonomice České republiky a popis Společné zemědělské politiky a souhrnného zemědělského účtu. Následně je podrobně popsána Zemědělská účetní datová síť FADN a možnosti jejího využití. V praktické části je navrženo možné využití informací získaných z databáze FADN pro benchmarking. Nejprve je vytvořena pyramidová soustava ukazatelů. Pro jednotlivé ukazatele jsou stanoveny benchmarky, a to na základě informací z databáze FADN CZ. Navržená metodika je následně verifikována na vybraném zemědělském podniku. Na závěr jsou navržena doporučení pro Zemědělskou účetní datovou síť i zemědělské podniky, které ji využívají nebo plánují využívat.
Řízení zásob konkrétního podnikatelského subjektu
Žáková, Aneta
Žáková, A.: Řízení zásob konkrétního podnikatelského subjektu. Bakalářská práce, Brno: PEF Mendelu v Brně, 2015. Tato bakalářská práce se zabývá optimalizací zásob ve společnosti SAN-BORN a.s. Práce je složena z teoretické a praktické části. V teoretické části jsou s použitím odborné literatury definovány základní pojmy z oblasti řízení zásob. Praktická část se zaměřuje na analýzu současného stavu zásob ve vybrané společnosti a způsobu jejich řízení. Na základě provedených analýz a zjištěných skutečností jsou stanovena opatření a navržen způsob řešení na zefektivnění současného stavu řízení zásob ve společnosti.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.