Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 318 záznamů.  začátekpředchozí298 - 307dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Marketingová strategie pro TATRA a.s.
Svoboda, Ondřej ; Kunčický, Jan (oponent) ; Šimberová, Iveta (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá analýzou společnosti TATRA, a.s., nalezením nových trhů pro nákladní vozidla v teritoriu Arabský svět a návrhem marketingové strategie.
Marketingová strategie v ICT společnosti
Heža, Stanislav ; Zavadil, Zbyněk (oponent) ; Šimberová, Iveta (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá analýzou marketingové strategie firmy. K tomu potřebuje zhodnotit informace o obecném prostředí, trhu a konkurenci. Na základě předpokladů dalšího vývoje oborového prostředí navrhuje možné varianty použití marketingových strategií a jejich komunikačních prostředků. Na základě historických zkušeností je spočítán i předpoklad ekonomického dopadu návrhu na hospodaření firmy.
Podnikatelský záměr v oblasti pohostinství
Labská, Tereza ; Šabatová, Marcela (oponent) ; Šimberová, Iveta (vedoucí práce)
Cílem této diplomové práce je vypracovat reálný a proveditelný podnikatelský plán, na založení restaurace Labužník s. r. o. Restaurace se zaměří na poskytování služby „All you can eat“ v městě Hradec Králové. V práci jsou zpracována teoretická východiska pro založení podniku. Dále se práce zabývá popisem nově vznikajícího podniku včetně analýzy místního trhu, zákazníků a konkurence. V závěrečné části jsou navrženy 3 varianty předpokladů budoucího vývoje.
Návrh na zlepšení spokojenosti zákazníků restaurace Sportclub
Hojačová, Blanka ; Rivola, Petr (oponent) ; Šimberová, Iveta (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá provedením a následným vyhodnocením analýzy spokojenosti zákazníků restaurace Sportclub na základě písemného dotazování. Obsahuje analýzu výsledků, pomocí kterých byly zjištěny silné a slabé stránky restaurace Sportclub z pohledu zákazníka. Součástí jsou také návrhy a doporučení, které pomohou zvýšit spokojenost zákazníků a tím přispějí k lepšímu boji s konkurencí a k upevnění postavení restaurace na trhu.
Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků
Mrázková, Monika ; Vacková, Hana (oponent) ; Šimberová, Iveta (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá průzkumem spokojenosti zákazníka Knihovny Jiřího Mahena v Brně. Teoretická část se věnuje problematice marketingového výzkumu, sektoru příspěvkových organizací a dotazníku jako nástroji pro shromažďování informací. V praktické části práce jsou analyzovány a prezentovány výsledky z dotazníkového šetření, doporučení a návrhy na zlepšení, které by měly vést ke zvýšení návštěvnosti KJM, zkvalitnění poskytovaných služeb a spokojenosti uživatelů KJM.
Marketingová strategie podniku (pro konkrétní firmu,organizaci)
Haška, Ivo ; Petřík, Martin (oponent) ; Šimberová, Iveta (vedoucí práce)
Tato diplomová práce analyzuje marketingovou strategii firmy Linde Material Handling ČR. Na základě této analýzy formuluje vhodná doporučení. Všechna doporučení směřují k zlepšení konkurenceshopnosti firmy a zlepšení její pozice na trhu.
Měření spokojenosti zákazníků ve společnosti PLYNY JEHLÁŘ, s.r.o
Pokorná, Markéta ; Jehlář, Pavel (oponent) ; Šimberová, Iveta (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá marketingovým výzkumem ve společnosti PLYNY JEHLÁŘ s.r.o.. Cílem této práce bylo určit míru spokojenosti zákazníků z nabízenými produkty a službami. V teoretické části jsem se zabývala novými teoretickými poznatky v oblasti marketingu a marketingového výzkumu. Diplomová práce zahrnuje výsledky marketingového výzkumu, který ukazuje slabé a silné stránky společnosti. Na základě tohoto výzkumu bude společnost formulovat své budoucí plány na rozvoj.
Marketingová strategie pro firmu OHL ŽS, a.s.
Peterková, Eva ; Filová, Ludmila (oponent) ; Šimberová, Iveta (vedoucí práce)
Diplomová práce popisuje vývoj a současný stav ve firmě OHL ŽS, a.s. a je zaměřena na analýzu jejího makroekonomické a mikroekonomické prostředí. Na základě této analýzy navrhuji opatření, která povedou ke splnění požadovaných marketingových cílů.
Marketingová strategie firmy El-Port
Kořenek, Martin ; Nejezchleb, Lubomír (oponent) ; Šimberová, Iveta (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na oblast marketingového plánování a klade si za cíl navrhnout vhodnou marketingovou strategii pro firmu El-Port. V první části jsou uvedena teoretická východiska marketingu a dále postupy pro návrh marketingové strategie. Druhá čast práce je zaměřena na firmu El-Port, konkrétně jsou zde uvedeny základní údaje a popis činnosti firmy. Dále je v této části provedena analýza současného stavu, která slouží jako podklad pro návrh marketingové strategie. Výsledný navrh marketingové strategie je obsahem závěrečné části práce.
Marketingový plán pro MORAVOSTAV Brno, a.s.
Kopecká, Lucie ; Hryciow, Michal (oponent) ; Šimberová, Iveta (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je sestavení marketingového plánu ve společnosti MORAVOSTAV Brno, a.s. Teoretická část poskytuje základní informace z oblasti marketingového plánování a postupů. Následuje charakteristika dané firmy a vypracování analýz současného stavu společnosti. Získaná data jsou vyhodnocena a aplikována ve vlastním marketingovém plánu na rok 2009.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 318 záznamů.   začátekpředchozí298 - 307dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.