Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1,555 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.03 vteřin. 
Podmínky mateřských škol pro výchovu a vzdělávání dětí od dvou do tří let
KRČILOVÁ, Jana
Tématem bakalářské práce jsou podmínky mateřských škol pro výchovu a vzdělávání dětí od dvou do tří let. Bakalářská práce je rozdělena na dvě základní části - teoretickou a praktickou. Teoretická část mimo podmínek vzdělávání v mateřských školách (a to především podmínek pro děti mladší tří let) přibližuje vývoj a schopnosti dítěte od dvou do tří let prostřednictvím vývojové psychologie. Praktická část se věnuje kvalitativnímu výzkumu, jenž byl proveden na základě osobních návštěv, konzultací a rozhovorů s pedagogy ve třech vybraných mateřských školách na Humpolecku. Cílem práce je vysvětlit jednotlivé podmínky (materiální, personální, psychosociální, a jiné.), a zjistit jakým způsobem mateřské školy zajišťují podmínky pro výchovu a vzdělávání dětí mladší tří let.
Technické památky regionu a jejich využití ve výuce na 1. stupni ZŠ
FENCLOVÁ, Lenka
Tato diplomová práce se zabývá tématem technických památek regionu a jejich využití ve výuce na 1. stupni ZŠ. V teoretické části se zabývám čtyřmi hlavními oblastmi. První oblast je věnována charakteristice dítěte mladšího školního věku. Druhá oblast se zabývá stručným popisem primární technické gramotnosti, jejími cíli, pojetím a složkami. Třetí oblast stručně popisuje technické oblasti v RVP ZV. Čtvrtá a závěrečná oblast se zabývá charakteristikou vybraných objektů místa bydliště žáka pro uplatnění v technické výuce na 1. stupni ZŠ. Praktická část obsahuje tři přípravy na hodinu a dvě přípravy, které byly realizovány. Vytvořené a ověřené přípravy jsou určeny pro žáky od druhého do pátého ročníku základních škol. Obsahem praktické části jsou pracovní listy a reflexe z hodin.
Srovnání znalostí členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí, na území ORP Vimperk v oblasti teorie a postupů při mimořádných událostech
DOHNALOVÁ, Eliška
Tato diplomová práce se zabývá srovnáním znalostí členů jednotek sborů dobrovolných hasičů na území obce s rozšířenou působností Vimperk v oblasti teorie a postupů při mimořádných událostech. Cílem práce je zhodnotit stav znalostí členů jednotek sborů dobrovolných hasičů na území obce s rozšířenou působností Vimperk v oblasti teorie a postupů při mimořádných událostech, a následně porovnat znalosti mezi členy, kteří zastávají odlišné funkce. K dosažení těchto cílů byla potřeba stanovit hypotézy, H1: Znalosti členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na území obce s rozšířenou působností Vimperk v oblasti teorie a postupů při mimořádných událostech dosahují minimálně 80 % a H2: Funkce v jednotkách sborů dobrovolných hasičů obcí na území obce s rozšířenou působností Vimperk má vliv na znalosti v oblasti teorie a postupů při mimořádných událostech. K dosažení stanovených cílů a ověření hypotéz bylo provedeno dotazníkové šetření a následně pomocí statistických metod vyhodnoceny výsledky. Dotazník obsahoval 27 otázek, z toho dvě informativního charakteru. Výzkumný soubor tvořilo 158 členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí působících na území obce s rozšířenou působností Vimperk. Z výsledků dotazníkového šetření vyplývá, že znalosti členů dosahují stanovené úrovně 80 %. Dále bylo zjištěno že funkce, kterou členové v jednotce zastávají má vliv na jejich znalosti. Dle získaných výsledků byly obě hypotézy přijaty. Přínosem diplomové práce je především získaný přehled o znalostech členů jednotek sborů dobrovolných hasičů na území obce s rozšířenou působností Vimperk. Získané výsledky mohou být využity pro potřeby Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje.
Vzdělávání zdravotnických záchranářů v problematice mimořádných událostí s hromadným postižením osob
KRUPOVÁ, Nikol
Bakalářská práce se zabývá vzděláváním zdravotnických záchranářů v problematice mimořádných událostí s hromadným postižením osob. Teoretická část se skládá ze základních poznatků o zdravotnické záchranné službě, popisuje její jednotlivá pracoviště jako je vzdělávací a výcvikové středisko a pracoviště krizové připravenosti. Dále jsou v teoretické části popsány postupy, jakým způsobem probíhá příprava zaměstnanců zdravotnických záchranných služeb na mimořádné události s hromadným postižením osob a jaké jsou jejich činnosti v případě jejího vzniku. Praktická část byla realizována na základě kvalitativního šetření prostřednictvím rozhovorů se zástupci jednotlivých zdravotnických záchranných služeb. Rozhovory byly uskutečněny se zaměstnanci vzdělávacího výcvikového střediska nebo pracoviště krizové připravenosti. Bylo provedeno 14 polostrukturovaných rozhovorů v období od 1.12.2021 do 1.6.2022. Cílem bakalářské práce bylo zmonitorování přístupu jednotlivých poskytovatelů zdravotnických záchranných služeb v problematice přípravy primárně nelékařských zdravotnických pracovníků na mimořádné události s hromadným postižením osob. Výzkumná část zrcadlí úroveň přípravy jednotlivých poskytovatelů na problematiku vzdělávání a přípravy zaměstnanců záchranných služeb. Výstupem práce je obecný přehled o způsobu přípravy jednotlivých zdravotnických záchranných služeb v České republice na mimořádné události s hromadným postižením osob.
Výzkum v ošetřovatelství v kontextu historického vývoje
ŠVANCÁROVÁ, Kristina
Diplomová práce "Výzkum v ošetřovatelství v kontextu historického vývoje" má teoretický charakter. Jejím cílem je analyzovat historický vývoj výzkumu v ošetřovatelství jako nedílné součásti sesterské profese. Práce je zpracována jako historicko - analytická studie dostupných zdrojů a dokumentů s následnou interpretací textů prostřednictvím metody textové hermeneutiky. K dosažení cíle bylo nezbytné stanovit dvě výzkumné otázky: Jaké dobové události ovlivnily ošetřovatelský výzkum v historickém kontextu? Jaký vývoj zaznamenal výzkum v ošetřovatelství z historického pohledu? Práce je členěna do pěti kapitol s názvy Od pravěku do novověku, Období Florence Nightingale, Meziválečné a válečné období v kontextu ošetřovatelského výzkumu, Poválečné období a výzkum v ošetřovatelství, Ošetřovatelský výzkum v současnosti. Mezi stěžejní dobové události, jež ovlivnily vývoj výzkumu v ošetřovatelství, lze řadit rozvoj lidstva (písmo), vliv náboženství, válek, tereziánské a josefínské reformy, emancipační hnutí. Dále pak vznik vzdělávacích institucí (přesun výuky na VŠ), organizací a rozvoj publikační činnosti. Neméně důležitými vlivy se staly zavedené politické a ekonomické reformy, Boltonův zákon, program Kelloga, zpráva Poradního výboru, možnost cestování (stáže), přijmutí Boloňského procesu a technického pokroku (internet, PC). Je možno uvést, že výzkum šel ruku v ruce se vzděláváním, ovlivňující současně i úroveň ošetřovatelské péče. V souvislosti s druhou výzkumnou otázkou lze uvést, že první výzkumné počiny je možno sledovat již od pravěku, skrze zdroje lidského poznání, potřeb ošetřovatelské péče, vzdělávání sester, pracovních potřeb a požadavků, zdraví a bezpečí sester, motivaci, role sester, či komunitního ošetřovatelství. V proměnách času výzkumná činnost dospěla až ke vzniku výzkumných center a výcvikových fakult, výzkumných vzdělávacích programů, výzkumných plánů (prevence, digitalizace, chronicky nemocní), mezinárodní spolupráci a dosažení vlastní terminologie, klasifikace a metodologie. V současné době je výzkum v ošetřovatelství vymezen etickými a právními zásadami, podložen EBN a financován z veřejných zdrojů.
Doučování v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež
VÁVROVÁ, Rozálie
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou doučování v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež v Jihočeském kraji. Cílem práce je zjistit, jak pracovníci, popř. dobrovolníci vybraných nízkoprahových zařízení pro děti a mládež v Jihočeském kraji hodnotí doučování, které v rámci svých služeb poskytují. Dílčím cílem je na základě výsledků vytvořit doporučení pro další rozvoj doučování v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež. Pro účely dosažení cíle byl zvolen kvalitativní výzkum, metoda dotazování, technika polostrukturovaného rozhovoru. Výzkumný soubor byl vybrán záměrným výběrem. Kritériem pro začlenění komunikačních partnerů do výzkumu byla alespoň roční osobní zkušenost s doučováním v rámci nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. Získaná data byla vyhodnocena pomocí otevřeného kódování a uspořádána do jednotlivých kategorií. Z výsledků výzkumu vyplývá, že doučování je nedílnou součástí nízkoprahových zařízení pro děti a mládež a ze strany klientů je o něj velký zájem. Největšími slabými stránkami v doučování jsou podle komunikačních partnerů nedostatečná spolupráce s rodinou klienta, jeho nedostatečná motivace k učení, nedostatečná znalost pedagogiky pracovníků a dobrovolníků, kteří doučování provádějí, a zhoršený přístup nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež k finančnímu zabezpečení doučování, které má za následek nedostatek doučujících, času a vhodných prostor. S těmito aspekty pak souvisí změny, které by komunikační partneři rádi uvítali, a sice větší spolupráci s rodinou klienta, příp. dalšími institucemi, větší finanční podporu a také možnost účastnit se kurzů zaměřených na práci s dětmi a pedagogiku.
Předpoklady asistenta pedagoga a jeho role při výchově a vzdělávání romských žáků
POLÁKOVÁ, Andrea
Práce se zabývá předpoklady asistenta pedagoga, které jsou potřebné pro výkon této profese. Teoretická část představuje základní pojmy spojené se zkoumanou problematikou. Nejprve charakterizuje výchovu a vzdělávání. Následně představuje nejčastější poruchy, které se objevují u romských dětí jako je mentální retardace nebo ADHD. Důležitou kapitolou je Romský žák. Zde je představena historie vzdělávání Romů, jejich specifické postoje k získávání znalostí a samotný romský jazyk. Nechybí ani kapitola věnující se asistentovi pedagoga. Praktická část je založena na rozhovorech s asistenty pedagoga a kazuistikách romských žáků, které blíže specifikují potřebu asistenta a jeho činnost ve vzdělávacím procesu. Z vyhodnocení rozhovorů je zřejmé, že kromě kvalifikačních předpokladů hrají důležitou roli také předpoklady osobnostní.
Úroveň zdravotní gramotnosti u studentů učitelství pro 1. stupeň ZŠ
HUMŇALOVÁ, Aneta
Tato diplomová práce se zabývá zdravotní gramotností učitelů 1. stupně základní školy. Teoretická část se věnuje problematice zdraví a zdravotní gramotnosti. Ke zkoumání zdravotní gramotnosti byl využit standardizovaný kvantitativní dotazník. Praktická část obsahuje výzkum, který byl proveden u studentů - budoucích pedagogů 1. stupně základních škol, kteří aktuálně studují tento obor na pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Výzkumný vzorek tvořilo 68 respondentů. Proces sběru dat probíhal od listopadu 2021 do ledna 2022. Anonymním dotazníkem byly získány výsledky reflektující zdravotní gramotnost budoucích učitelů.
Možnosti užití ICT ve výuce biologie člověka na střední škole
STRNAD, David
Integrace moderních technologií (ICT) do vzdělávacího procesu je současným celosvětovým trendem, který reflektuje rychlý vývoj těchto technologií, stejně jako potřeby současné generace. Digitální gramotnost není pouze důležitou dovedností, ale také požadavkem dnešní společnosti. Zařazení ICT do procesu učení pak nezáleží jen na materiálních požadavcích, ale především na digitálních kompetencích učitelů a žáků. Tato práce se tedy zabývá možnostmi a příležitostmi které technologie vnášejí do výuky biologie člověka na středních školách jak během prezenční, tak i distanční výuky. Kvalitativní a kvantitativní výzkum, do kterého se zapojilo 22 učitelů a 110 žáků, byl prováděn pomocí polostrukturovaných rozhovorů a dotazníkového šetření. Součástí práce je i návrh vyučovací jednotky se zařazením prvků ICT vybraného tématu z biologie člověka, jeho implementace a vyhodnocení.
Sociální práce s dětmi se sluchovým postižením
VOKURKOVÁ, Štěpánka
ráce se zabývá problematikou sociální práce s dětmi se sluchovým postižením. První část práce poskytuje základní informace z oblasti postižení. Rozebírá jej po zdravotní stránce a nabízí možnosti kompenzace sluchu a komunikace s okolním světem. Přibližuje život dítěte s poruchou sluchového aparátu, psychomotorický vývoj a formu vzdělávání v České republice. Hlavní myšlenkou je však představení sociální pomoci a podpory, která se neslyšícím dětem a jejich rodinám nabízí dle zákona. Kapitola je obohacena o příklady z praxe vytvořené za pomoci organizací pracující s danou cílovou skupinou. Z pozice pracovníka instituce hodnotí zakázku, s níž klient do zařízení přichází a nabízí možnou podporu a pomoc v rámci svých kompetencí.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 1,555 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.