Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 743 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Analýza přijímacích zkoušek z chemie na Přírodovědeckou Fakultu Univerzity Karlovy
Šrámek, Martin ; Teplá, Milada (vedoucí práce) ; Teplý, Pavel (oponent) ; Kričfaluši, Dana (oponent)
Disertační práce je zaměřena na predikci akademického úspěchu a analýzu testových otázek, které byly zařazeny do oborových testů z chemie v rámci přijímacího řízení PřF UK v letech 2016 až 2019. První část této práce je zaměřena na možnosti predikce akademického úspěchu (úspěšné dokončení bakalářského stupně studia do 4 let od jeho zahájení) na základě různých faktorů: (i) úspěšnosti v přijímacím řízení; (ii) studijního indexu (modifikovaný studijní průměr), (iii) úspěšnosti v dílčích částech přijímacího řízení, (iv) úspěšného absolvování vybraných předmětů povinných pro studijní program Chemie, popř. (v) na základě získaných známek ze zkoušek uvedených v bodu (iv). Pro některé z výše uvedených faktorů (i, iii a iv) byla rovněž zkoumána predikční schopnosti postupu jednotlivce do 2. ročníku. Výzkumný vzorek je tvořen 1 780 uchazeči studijního programu Chemie. Výsledky analýzy odhalily střední vliv úspěchu v přijímacím řízení na postup 2. ročníku (d = 0,52) a veliký na vliv na akademickou úspěšnost (d = 0,67). Vzájemným porovnáním predikční schopnosti různých oborových testů (matematika, biologie, chemie) jsme ověřili, že oborový test z chemie má oproti ostatním oborovým testům vyšší schopnost predikce postupu do 2. ročníku (d = 0,22) i akademického úspěchu (d = 0,40). Studijní index v 1. ročníku je...
První světová válka v učebnicích dějepisu před a po sametové revoluci
ROLNÍK, Ondřej
První světová válka a její výklad na stránkách českých a československých dějepisných učebnic za komunistického režimu do roku 1989 a po něm poskytuje jedinečný pohled na způsob, jakým se mění školní výklad dějin. Komparativní analýza těchto snadno dostupných pramenů umožňuje dané rozdíly postihnout a popsat. Kromě toho práce zahrnuje i vývoj učebnice jako média, tedy její fyzické a didaktické vlastnosti.
Poskytování ošetřovatelské péče cizincům pohledem studentů ošetřovatelských oborů
KAVANOVÁ, Tereza
Tato bakalářská práce se zaměřuje na poskytování ošetřovatelské péče cizincům pohledem studentů ošetřovatelských oborů. Studenti ošetřovatelských oborů jsou během své praxe součástí běžného chodu oddělení. Je tedy nutností, aby jim bylo poskytnuto dostatečné množství informací v transkulturním ošetřovatelství. Cílem této práce je zmapovat zkušenosti studentů při poskytování ošetřovatelské péče cizincům a dovědět se tak informace, které by mohly pomoc dalším studentům k poskytování kvalitní transkulturní ošetřovatelské péče. Bakalářská práce se skládá z teoretické a empirické části. Teoretická část se zabývá migrací, multikulturalismem a transkulturním ošetřovatelstvím. Dále se též zabývá vzděláním v oblasti multikulturní výchovy. Neopomenutelnými kapitolami jsou i charakteristiky a specifika ošetřovatelské péče u vybraných minorit a náboženství. Pro empirickou část bakalářské práce byla zvolena kvalitativní metoda sběru dat. Sběr dat byl uskutečněn pomocí polostrukturovaných rozhovorů, které byly odebrány od 12 studentů ošetřovatelských oborů. Výsledky rozhovorů byly zpracovány do 4 kategorií, které se týkají komunikace studentů s cizinci, současným studiem v multikulturním ošetřovatelství, vědomostmi a zkušenostmi studentů v transkulturním ošetřovatelství. Z výzkumného šetření je zřetelné, že všichni studenti se setkali s ošetřovatelskou péčí o pacienta odlišné minority. Největší problém dělala studentům jazyková bariéra, dále také zdlouhavá ošetřovatelská péče o tohoto pacienta či nespolupráce ze strany pacienta. Ta se dle odpovědí nejčastěji vyskytovala u pacientů romského původu. Romové pro studenty nepředstavovali pouze nespolupracujícího pacienta, ale i pacienta, u kterého se vyskytovalo nejvíce specifik během ošetřovatelské péče. Výsledky této bakalářské práce mohou využít studenti ošetřovatelských oborů při vzdělávání v této oblasti.
Souvislosti mezi svědomím a utrpením: pokus o základní vyjasnění
KALIÁNOVÁ, Jana
Předložená práce je zaměřená na souvislosti mezi svědomím a utrpením a jejím základním vyjasnění. Který se demonstruje na konkrétním příkladu z českých dějin, na činnosti Charty 77 v souvislosti s odkazem Jana Patočky. Nejprve se v práci osvětlují pojmy z etické oblasti, jako morálka, mravnost, fenomény svědomí a utrpení, etické kategorie dobra a zla. Pak se charakterizuje činnost, smysl Charty 77 jako praktického příkladu práce s morálními aspekty člověka. Hlavním cílem práce bylo nalézt a analyzovat postoj Jana Patočky k svědomí a utrpení, které vyplývá z věrnosti vlastnímu přesvědčení v souvislosti s Chartou 77. V závěru práce je ilustrována důležitost člověka jako lidské bytosti s jejími hodnotami. Zejména v pedagogické praxi. Práce je teoretická a ve své ústřední části vysvětluje stavy svědomí a utrpení ve vztahu k člověku.
Analýza vybraných potřeb jedinců žijících v sociálně vyloučených lokalitách města České Budějovice a České Velenice
BĚLOCHOVÁ, Lucie
Diplomová práce se zabývá vybranými potřebami jedinců žijících v sociálně vyloučených lokalitách města České Budějovice a České Velenice. Cílem práce je zmapování a analýza psychosociálních potřeb jedinců, kteří žijí v sociálně vyloučených lokalitách města České Budějovice a České Velenice. Práce se zaměřuje na identifikaci základních potřeb jedinců, kteří v těchto lokalitách žijí a rovněž přináší určitý vhled do jednání, s nímž se u těchto osob můžeme setkávat. Výzkumné šetření se zabývá základními indikátory sociálního vyloučení. Práce je doplňována zjištěnými výsledky, kterých bylo dosaženo prostřednictvím kvalitativního výzkumu. Výstupem práce je poukázání na nutnost zaměření se na komplexní práci s osobami v sociálně vyloučených lokalitách, zejména pak na potřebu bezpečí a jistoty, z které následně vyplývají stěžejní oblasti vzájemné spolupráce.
Dětský autismus a sociální práce
KAŠPAROVÁ, Eliška
Bakalářská práce se zabývá tématem Dětského autismu. Charakterizuje poruchu, představuje stanovení diagnózy, a zabývá se metodami a terapiemi, pomocí kterých se s lidmi s autismem pracuje. Dále se zaměřuje na rodinnou situaci a možnosti pomoci sociální práce. Nakonec jsou uvedeny organizace, které pracují s lidmi s poruchou autistického spektra v jihočeském městě Tábor.
Historie školy v Bechyni v letech 1900-1950
ČERNÝ, Adam
Bakalářská práce se zabývá popisem a vývojem školství v obci Bechyně s přihlédnutím k historickým událostem, a to v letech 1900-1950. Práce nejdříve stručně mapuje vývoj školství v obci. V dalších pěti kapitolách se práce zabývá jednotlivými časovými obdobími. Nejdříve stručně popisuje danou dobu a pak přibližuje život a chod na škole v Bechyni. Podává tak ucelený pohled na dané období.
Dovednosti sester v oblasti monitorace a interpretace EKG
RÁSOCHOVÁ, Marie
Cílem této bakalářské práce na téma: "Dovednosti sester v oblasti monitorace a interpretace EKG" je zmapování rozdílů v dovednostech sester v oblasti monitorace a interpretace EKG na různých odděleních. Z tohoto cíle byly stanoveny dvě hypotézy. První hypotéza: dovednosti sester v oblasti monitorace a interpretace EKG jsou závislé na vzdělání a druhá hypotéza je, že dovednost sester v oblasti monitorace EKG jsou závislé na oddělení. V teoretické části byla popsána problematika monitorace a interpretace EKG, která se skládá z popisu anatomie a fyziologie srdce s důrazem na převodní systém srdeční. Dále je zde uveden správný postup monitorace EKG, na který navazují strategie interpretace křivek EKG s popisem základních onemocnění, které se projevují změnou EKG křivky. v závěru teoretické části jsou uvedeny nejčastější chyby při monitoraci EKG. V empirické části byla použita metodika kvantitativního výzkumu. Sběr dat byl realizován za použití dotazníku vlastní konstrukce, který obsahoval celkem 29 otázek typu uzavřených, polootevřených a otevřených. Tento dotazník byl zcela anonymní a byl určen pro všechny všeobecné sestry z různých typů oddělení s různou úrovní vzdělání. Výsledky výzkumného šetření poukazují na rozdílnou úroveň dovedností v oblasti monitorace a interpretace EKG v závislosti na vzdělání a na typu oddělení. Dle výsledků výzkumného šetření lze říci, že sestry s vyšší úrovní vzdělání mají lepší dovednosti, než sestry se vzděláním nižším. Zároveň jsme dospěli k závěru, že sestry z kardiologického oddělení a oddělení JIP, ARO a UP mají dovednosti v této oblasti lepší, než sestry ze standardních a ostatních oddělení. Tato bakalářská práce by mohla být využita jako studijní materiál pro sestry v praxi, ale i studenty.
Povědomí veřejnosti o profesi porodní asistentky
UHLÍKOVÁ, Barbora
Tato bakalářská práce je zaměřena na znalosti veřejnosti o profesi porodní asistentky. V teoretické části práce je popsán historický vývoj profese porodní asistentky, porodní asistence jako vědní disciplína, současné postavení porodní asistentky, kde je zmíněn systém vzdělávání a kompetence porodní asistentky. Ve výzkumné části je popsáno kvantitativní výzkumné šetření. Sběr dat probíhal pomocí dotazníku. Zpracování dat spolu s grafickým a tabulkovým vyhodnocením bylo provedeno pomocí programu Microsoft Excel. Data byla poté statisticky vyhodnocena pomocí tabulek a chí kvadrát testu. Ze zpracovaných odpovědí byly vytvořeny grafy, které zobrazují odpovědi respondentů. Výzkumný soubor tvořilo 139 respondentů ve věku 18-65 let. Cílem práce bylo zjistit znalosti veřejnosti o profesi porodní asistentky. Pro výzkumnou část byly stanoveny dvě hypotézy. První hypotéza zněla: Povědomí veřejnosti o kompetencích porodní asistentky se liší v závislosti na pohlaví. Tato hypotéza se nepotvrdila. Druhá hypotéza zněla: Povědomí veřejnosti o kompetencích porodní asistentky se liší v závislosti na věku. Ani tato hypotéza se nepotvrdila. Výzkumné šetření ukázalo, že veřejnost není dostatečně informována o této profesi. Respondenti nahlížejí na porodní asistentku jako na osobu pracující v nemocnici, kde pečuje o ženu během porodu, avšak nevnímají její kompetence spojené s péčí o gynekologicky nemocnou ženu. Respondenti nevěděli, že v kompetencích porodní asistentky je péče o novorozence i jeho první ošetření po porodu na porodním sále. Respondenti uváděli porodní asistenci jako obor lékařský, dále zmiňovali, že porodní asistentka může předepisovat léky. Respondenti vědí, že porodní asistentka může vést prenatální poradnu pro těhotné a zároveň i cvičení a předporodní kurzy pro těhotné. Výsledky bakalářské práce mohou být využity na odborných seminářích pro porodní asistentky.
Psychoterapeutické aspekty sociální práce
PAPÁČKOVÁ, Štěpánka
V diplomové práci se zaměřuji na propojení psychoterapie a sociální práce. Nejen v psychoterapii je důležité zaměřit se na duševní pohodu člověka. Sociální pracovník se může také setkat s lidmi, kteří se necítí dobře a potřebují psychickou podporu. Zaměřila jsem se na definice psychoterapie a sociální práce, dále jsem porovnávala jejich cíle. Zaměřila jsem se na přístupy a teorie sociální práce, které jsou převzaty z psychoterapie. V diplomové práci jsem se snažila zodpovědět otázku, zda sociální práce využívá techniky psychoterapie a jaké společné prvky se v těchto profesích prolínají. Součástí diplomové práce je také popis etiky těchto dvou oborů. Na závěr jsem vyhodnotila společné a odlišné body psychoterapie a sociální práce jako pomáhajících profesí. Z výsledků práce jsem usoudila, že sociální práce využívá některé techniky, metody a přístupy, jež jsou převzaté z psychoterapie. Důležité je však, aby sociální pracovník měl dostatečné vzdělání, zkušenosti a osobnostní předpoklady, aby nedošlo k poškození klienta.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 743 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.