Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Návrh koncepce financování sportu v ČR
Bříza, Matouš ; Štědroň, Bohumír (vedoucí práce) ; Janák, Vladimír (oponent)
Název: Návrh koncepce financování sportu v ČR Cíle: Hlavním cílem této práce je zhodnocení současného systému financování sportu z veřejných zdrojů v ČR. Na základě této analýzy a analýzy systémů financování sportu z veřejných rozpočtů ve vybraných zemí EU navrhnout vhodná opatření vedoucí k vytvoření nového systému financování sportu, který bude stabilní, systematický, transparentní, efektivní, rozvojový a dlouhodobě udržitelný. Metody: V práci byla použita metoda analýzy a metoda komparace. Metoda analýzy byla aplikována při zkoumání současného systému financování v ČR a ve vybraných zahraničních zemích. Metoda komparace byla následně použita při porovnávání zjištěných informací z jednotlivých systémů financování. Výsledky: Výsledky práce naznačují, že sportovní sektor je v České republice hluboce podfinancovaný, a to přesto, jaké ekonomické a společenské přínosy sebou sport přináší. Za účelem vylepšení stávajícího systému jsou navržena dílčí opatření, směřující k dlouhodobé koncepci podpory sportu v ČR. Dílčí návrhy vycházejí z analýzy systému financování sportu v ČR a z následného porovnání s vybranými systémy vybraných zemí EU. Klíčová slova: Veřejné výdaje, financování sportu, institucionalizace, systém podpory
Risk Management Support System
Kubíček, Jan ; Burget, Radek (oponent) ; Kreslíková, Jitka (vedoucí práce)
Práce poskytuje teoretický úvod do projektového řízení. V práci je popsán současný přístup k řízení projektů jako kombinace několika procesů. Procesu řízení rizik je v práci věnována větší pozornost. V práci je také diskutováno několik přístupů k řízení rizik, která jsou v současnosti považována za nejlepší. \\ V práci je navržen zcela nový přístup k řízení rizik, který kombinuje znalosti z oblasti získávání znalostí z databází s řízením rizik.  Současně je přístup získávání znalostí z databází použit na vytvoření orientačních hodnot při kvantitativní analýze rizik. Navržený přístup byl úspěšně implementován a otestován. Testy ukázaly, že tento přístup je vhodný pro hledání rizik, na které uživatel zapomněl. Tento přístup je bohužel nepříliš vhodný pro navrhování orientačních hodnot při kvantitativní analýze.
Rekreační středisko
Hugyecová, Aneta ; Pailová, Alena (oponent) ; Maceková, Věra (vedoucí práce)
Diplomová práce zpracovává novostavbu rekreačního střediska pro rodinnou rekreaci a stravování. Objekt se umístní do rovinatého terénu. Řeší se jako dvoupodlažní, nepodsklepený, s letní terasou na 2.NP. Základy tvoří prostý beton třídy C16/20. Svislý nosný systém objektu je navržený z tvárnic POROTHERM 44 Profi a 30 Profi, dělící příčky jsou navrženy z tvárnic POROTHERM 14 Profi a 8 Profi. Stropní konstrukce bude montovaná, z předpjatých stropních panelů SPIROLL. Zastřešení se provede jednoplášťovou plochou střechou.
Systém podpory a pomoci osobám s Downovým syndromem se zaměřením na oblast zaměstnávání v České republice a v Německu
STEHLÍKOVÁ, Michaela
Práce se zabývá problematikou podpory osob s Downovým syndromem, konkrétně oblastí zaměstnávání v České republice a v Německu. Popisuje Downův syndrom, jeho příčiny, historii, dále fyziognomii a zdravotní problémy osob s Downovým syndromem. Nastiňuje specifika života člověka s Downovým syndromem. Charakterizuje systém podpory, v rámci kterého se věnuje přehledu služeb poskytovaných osobám s Downovým syndromem. V oblasti problematiky zaměstnávání osob s Downovým syndromem se práce soustřeďuje na právní úpravu, přípravu na zaměstnání, její formy, dále na formy zaměstnávání osob s Downovým syndromem včetně podmínek zaměstnávání {--} z pohledu České republiky a Německa.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.