Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Analýza procesu veřejné autobusové dopravy
Růčka, Josef ; Holubář, Oldřich (oponent) ; Fiala, Alois (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá analýzou procesu veřejné autobusové dopravy, se zaměřením na návrh subprocesu řízení reklamací. Obsahem práce je popis subprocesů hlavního procesu autobusové dopravy, analýza původního stavu subprocesu řízení reklamací a soubor doporučení a opatření, vedoucích ke zlepšení efektivnosti a vyhodnocování tohoto subprocesu.
Analýza a optimalizace procesu tvorby manažerského reportu v bankovní instituci
Dlouhý, Radim ; Říhová, Zora (vedoucí práce) ; Belko, Michal (oponent)
Diplomová práce se zabývá procesním řízením v bankovní instituci, konkrétně analýzou a optimalizací vybraného procesu tvorby manažerského reportu. V první části diplomové práce jsou nejprve definovány základní teoretické pojmy, které čtenáři slouží jako znalostní minimum ke správnému pochopení práce. Jsou zde popsány principy reportingu, manažerského účetnictví a procesního řízení, které seznámí čtenáře s problematikou procesů, jejich analýzou a následnou optimalizací. Praktická část nejprve představuje čtenáři zkoumanou bankovní instituci, popisuje organizační strukturu a činnosti oddělení správy dat, detailní analýzu vybraného procesu, vyhledání slabých míst a navržení optimalizovaného řešení, jehož cílem je zefektivnění práce zaměstnanců a odstranění úzkých míst procesu. Závěr diplomové práce popisuje kroky reálné implementace navrhnutého řešení.
Procesní management ve vybrané firmě
SLÁMA, Jiří
Diplomová práce měla za cíl zhodnotit úroveň procesů probíhajících ve vybrané firmě s využitím metod procesního managementu a navrhnout jejich případné změny. Vybranou firmou byla akciová společnost SAG. V teoretické části autor vymezil základní pojmy a metody procesního managementu, jejímž výstupem byla literární rešerše. V praktické části pak byla provedena analýza a zhodnocení procesů ve vybrané společnosti, určení těch podnikových procesů, které byly prioritní z hlediska jejich výkonnosti. Na základě zjištěných prioritních podnikových procesů, byly určeny subprocesy s nízkou výkonností ovlivňující velký počet kritických faktorů, u kterých byly navrženy změny vedoucí ke zvýšení efektivity těchto subprocesů.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.