Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 53 záznamů.  začátekpředchozí44 - 53  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Komplexní analýza alternativních zdrojů elektřiny
EkoWATT, Praha
Svazek obsahuje 5 příloh k závěrečné zprávě projektu. Příloha 1: Spolupráce, kontakty a zdroje informací. Příloha 2: Dopadající sluneční záření - Přímé sluneční záření. Příloha 3: Dopadající sluneční záření - Energie větru. Příloha 4: Dopadající sluneční záření - Energie vody. Příloha 5: Dopadající sluneční záření - Energie biomasy.
Integrace zařízení pro využití obnovitelných zdrojů energie do struktury budov: Návrh energetické koncepce řešení rekonstrukce výškové budovy Katedrového objektu MFF UK v Praze
Czech RE Agency, o.p.s., Rožnov pod Radhoštěm ; Klimek, Petr ; Bařinka, Radim ; Ševčík, Radek ; Brož, Karel ; Sedlák, Jiří
Cílem návrhu energetické koncepce pro zadávací podmínky řešení projektu rekonstrukce objektu kateder MFF je stanovit energetická opatření, která umožní podstatné snížení spotřeby primární energie a návrhu optimální varianty energeticky a ekonomicky úsporného řešení projektu. Předkládaný návrh vyplývá z doporučení energetického auditu, zákona 406/2006 o hospodaření s energií a současných možností potenciálního využití obnovitelných a alternativních zdrojů energie pro vytápění budovy. Současně je v předloženém návrhu řešena otázku klimatizace budovy a zajištění tepelného komfortu a kvality vnitřního prostředí v letním období.
Komplexní analýza alternativních zdrojů elektřiny
EkoWATT, Praha ; Myslil, Vlastimil ; Litričin, Dragan ; Chemišinec, Igor ; Fialka, Miloslav ; Hanusová, Kateřina ; Vochoc, Luděk ; Lukavec, David ; Murtinger, Karel ; Dvorský, Emil ; Beneš, Martin ; Šafránek, Jaroslav ; Kašparová, Monika ; Hudcová, Lenka ; Kalčev, Petr ; Truxa, Jan ; Macholda, František ; Srdečný, Karel ; Knápek, Jaroslav ; Vašíček, Jiří ; Beranovský, Jiří
Hlavními výstupy projektu jsou: podrobné rešerše posledního vývoje OZE a jejich shrnutí, nejdůležitější specifika jednotlivých zdrojů OZE (vlivy na ŽP, zaměstnanost, připojení do sítě), sestavení katalogu jednotlivých reprezentativních technických řešení pro využití katalogu jako báze hodnocených variant (spolu s rešeršemi poskytují identifikaci souboru technologií v podmínkách ČR, sestavení softwarového modelu pro shromažďování a aktualizaci údajů soubory technologií OZE), předběžné vyhodnocení vhodnosti jednotlivých zdrojů pro ČR pomocí SWOT analýz, sestavení obecné metodiky řešení pomocí metody multikriteriálního hodnocení variant, návrh kritérií a výběr metod hodnocení (zejména vydefinování komplexní soustavy hodnotících kritérií OZE pro posouzení perspektivnosti OZE v podmínkách ČR), sestavení báze hodnot kritérií, sestrojení softwarového modelu pro multikriteriální hodnocení variant pomocí vybraných metod a pro podporu výsledků hodnocení včetně výsledků analýz s názvem Multika, sestavení expertního systému TESES Multika (jeho nejdůležitější součásti jsou databáze technologií, expertní znalosti, výpočetní modul), sestavení týmu expertů, přiřazení vah jednotlivým skupinám (oblastem) a hodnot kritériím pro jednotlivé technologie (výsledky expertního zjišťování názoru o důležitosti jednotlivých faktorů pro OZE v ČR, rešerše a katalog technologií spolu s expertním šetřením vedly ke stanovení hodnot kritérií pro jednotlivé technologie), provedení vyhodnocení a zpracování výsledků včetně citlivostní analýzy, interpretace výsledků, stanovení pořadí perspektivnosti OZE v podmínkách ČR, které umožňuje posoudit způsob zajištění požadovaného potenciálu OZE a ekonomické hledisko zajištění tohoto potenciálu jako návrh konkrétních opatření, sestavení zjednodušeného modelu pro doplnění báze dat a praktické rychlé vyhodnocení a zpracování doporučení pro navazující výzkumné práce pro konkrétní aplikace výsledků řešeného projektu v praxi.
Solární boom v ČR, ekonomické souvislosti a důsledky pro krajinu
Votavová, Martina ; Kouba, Vojtěch (vedoucí práce) ; Šulcová, Irena (oponent)
Bakalářská práce "Solární boom v ČR, ekonomické souvislosti a důsledky pro krajinu" je zaměřena na velmi aktuální téma, kterým je prudký nárůst počtu solárních elektráren v české republice v uplynulých dvou letech. Práce seznámí čtenáře se současným stavem využívání solární energie v ČR, se zásahy státu do této oblasti a s ekonomickými a geografickými podmínkami solární energie v ČR. Práce dále analyzuje příčiny solárního boomu, včetně vzniklých důsledků, které dopadly jak na investory, tak na koncové spotřebitele elektřiny. Jsou zde rovněž popsány dopady nárůstu solárních elektráren na krajinu. Závěr je věnován případové studii konkrétního příkladu výstavby fotovoltaické elektrárny v ČR. Cílem studie je zhodnocení elektrárny pomocí ekonomických investičních ukazatelů a více přiblížit projekt solární elektrárny.
Obnovitelné energetické zdroje, stav a perspektivy v ČR
Machulda, Petr ; Dočkal, Dalibor (vedoucí práce) ; Chalupníček, Pavel (oponent)
Práce je zaměřena na zkoumání problematiky obnovitelných energetických zdrojů, jejich současného stavu a možného budoucího vývoje, hlavně pak na problematiku fotovoltaických elektráren. První dvě kapitoly práce se zaměřují na legislativu, která upravuje podmínky podnikání v oborech OZE, na důvody podpory OZE a na ekonomickou teorii státních zásahů a zájmových skupin. Kapitoly tři a čtyři jsou zaměřeny na subjekty na trhu s elektřinou v ČR a na nástroje podpory OZE. V páté kapitole analyzují současný stav OZE v ČR a minulý vývoj v této oblasti. Jejich podíly na trhu, vyuţití stávajících kapacit a moţný budoucí vývoj v těchto odvětvích. V poslední šesté kapitole, si práce klade za cíl zjistit, co vedlo k současné situaci v oblasti solární energie, jaký je stávající stav v této oblasti, jaký je vliv tohoto stavu na ekonomiku a jaké jsou moţnosti řešení stávající situace. V závěru shrnuji poznatky, ke kterým jsem v práci dospěl.
Legislativní a ekonomické problémy solární energie v ČR
Knězů, Kristýna ; Hadrabová, Alena (vedoucí práce) ; Dvořák, Antonín (oponent)
Tato práce pojednává o vývoji a problematice solární energie na území ČR a částečně SRN. Nejprve jsou v ní vysvětleny základní pojmy jako jsou obnovitelné zdroje energie, solární energie a fotovoltaické elektrárny. Dále se zabývá popisem historie vývoje solárních systémů na území České republiky a vznikající legislativy týkající se solární energie. Hlavní částí práce je analýza současného stavu solárních systémů na našem území především v souvislosti s dalším vývojem legislativního prostředí. Stejná pozornost je v práci věnována vývoji v SRN a jeho srovnání s vývojem u nás. Na základě zjištěných informací je v práci nastíněn možný budoucí vývoj v oblasti fotovoltaiky.
Přirozené rozlivy v nivě Lužnice - holistický přístup
Pithart, David ; Montagová, Martina ; Hartvich, P. ; Černý, R. ; Prach, K.
Přirozené rozlivy byly anyzovány v nivě Lužnice. Holistický pohled ukázal nezastupitelnou roli přirozeného rozlivu v oblasti prevence proti povodním, zpomalení odnosu látek a zlepšení kvality vody, při tvorbě a udržování diverzity mokřadů. Rostoucí je význam z hlediska globálních změn. Vysychající krajina se stává zdrojem CO2 a rostoucí podíl solární energie je přeměňován v teplo, doprovázené ohřevem povrchu a vzduchu, zatímco v krajině s vodou je energie přeměňována v latentní teplo výparu.
Podnikatelský plán výstavba fotovoltaického systému společnosti SOLAT, s.r.o.
Štrynclová, Monika ; Svobodová, Ivana (vedoucí práce) ; Čapek, Pavel (oponent)
Diplomová práce se zabývá zpracováním podnikatelského plánu, jehož tématem je výstavba solární elektrárny v lokalitě Velké Hamry. Cílem práce je zhodnocení výstavby i provozu solární elektrárny pomocí metod sloužících k hodnocení investic a dále pak sestavení kompletního podnikatelského plánu, který bude následně použit v žádosti o poskytnutí bankovního úvěru a zároveň v žádosti o podporu z Operačního programu Podnikání a Inovace.
Regionální aspekty využívání obnovitelných zdrojů energie
Svítková, Martina ; Hadrabová, Alena (vedoucí práce) ; Dvořák, Antonín (oponent)
Tato diplomová práce je věnována regionálním aspektům využívání obnovitelných zdrojů energie. Na začátku jsou popsány základní druhy obnovitelných zdrojů ? sluneční energie, voda, vítr, biomasa a geotermální energie. Poté jsou obnovitelné zdroje energie analyzovány z hlediska České republiky. Zjistila jsem, jaká je legislativa a podpora státu v této oblasti. Další kapitola popisuje současný stav využívání obnovitelných zdrojů na našem území a cíle, které se Česká republika zavázala plnit. Dále se zabývám regionálním hlediskem, využíváním obnovitelných zdrojů energie v krajích a v obcích. V poslední kapitole srovnávám situaci v jednotlivých krajích a pojednávám o konkrétní obci, která využívá obnovitelné zdroje.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 53 záznamů.   začátekpředchozí44 - 53  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.