Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 851 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Proměna práce sportovního novináře a chodu redakce sportu. Případ světových šampionátů v hokeji
Borovský, Jakub ; Chladová, Marta (vedoucí práce) ; Macková, Veronika (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá proměnou sportovní žurnalistky na hokejových mistrovstvích světa z pohledu novinářů. Jejím cílem bylo zmapovat změny, jimž se museli žurnalisté na světových šampionátech přizpůsobit v posledních třiceti letech, a popsat, které z nich na ně měly největší dopad. V teoretické části definuji základní pojmy a přibližuji změny, které měly podle odborné literatury silný vliv na proměnu žurnalistické práce. Patří mezi ně například digitalizace, konvergence, vznik internetu a sociálních sítí. V metodologické části představuji kvalitativní výzkum a fenomenologické zkoumání, které jsem využil v analytické části. Ta přináší zkušenosti novinářů, již v rozhovorech popsali svůj pohled na změny, k nimž došlo za poslední tři desetiletí. Analýza prokázala, že žurnalisté pocítili změny, které byly popsány v teoretické části. Některé z nich hodnotili jako zásadní, jiné naopak vnímali jako méně významné.
Mediatizace jako důsledek sebeprezentace na sociálních sítích: publikační normy a jejich vliv na uživatele Instagramu
Jarošová, Sabina ; Vochocová, Lenka (vedoucí práce) ; Jirků, Jan (oponent)
Diplomová práce Mediatizace jako důsledek sebeprezentace na sociálních sítích: publikační normy a jejich vliv na uživatele Instagramu poukazuje na možný vliv Instagramu a jeho afordancí na jednání jeho uživatelů, přičemž se zaměřuje na aspekt sdílení fotografií a s ním spojených publikačních norem. Cílem této práce je zjistit, co všechno uživatelé dělají s fotografií a kvůli ní, než ji sdílí na Instagramu, ale především jde o hlubší porozumění zjištěnému jednání a prozkoumání, zda takové jednání zasahuje do života uživatelů. V rámci nabídnutých teoretických poznatků je čtenář seznámen s vývojem obrazu, vznikem fotografie, jejími manipulacemi a proměnami v digitální éře. Dále práce představuje vizuální sociální sítě, principy fungování Instagramu a poznatky ze současných studií na téma sebeprezentace na sociálních sítích. V poslední části se věnuji již konkrétně instagramové fotografii, jejím druhům, způsobům editace a sdílení, přičemž vycházím především ze dvou aktuálních studií věnujících se tomuto tématu, jejichž autory jsou Lev Manovich a Elisa Serafinelliová. V druhé polovině práce představuji metodologii výzkumu, jeho design, výsledky a závěrečné shrnutí.
Role of new media in marketing communication of company Rohlík.cz
Vanka, Boris ; Koudelková, Petra (vedoucí práce) ; Zavadilová, Tereza (oponent)
Nárůst využívání nových médií, stejně jako počet věcí prodaných online, exponenciálně roste. Obchod na internetu urychlený pandemií nemoci Covid-19 vedl k růstu společností prodávajících rychloobrátkové spotřební zboží online. Na základě těchto fenoménů se autor diplomové práce rozhodl osvětlit roli, jakou hrají sociální sítě v marketingové komunikace českého online supermarketu Rohlík. Pro tyto účely byla provedena kvalitativní a kvantitativní analýza. Rozhovor s Junior Brand manažerkou a informace od dalších členů marketingového oddělení poskytly výzkumníkovi náhled do fungování společnosti. Dotazníkové šetření dodalo data od příjemců komunikace společnosti. Jejich porovnání poukázalo na konkrétní vzorce chování zákazníků a poskytlo další užitečné informace. Jednalo se například o oblíbenost sociálních sítí, rozdíly mezi zákazníky a ostatními příjemci komunikace, nebo o zjištění cílové skupiny Rohlíku. Díky tomu mohly být na základě provedené analýzy navrženy konkrétní doporučení ohledně toho, jakým způsobem by měla společnost v budoucnu komunikovat skrze svoje účty na sociálních sítích.
Algoritmizace sociálních sítí a její percepce očima mládeže
Hegedüš, Tomáš ; Švelch, Jaroslav (vedoucí práce) ; Reifová, Irena (oponent)
Diplomová práce Algoritmizace sociálních sítí a její percepce očima mladistvých se zabývá problematikou algoritmů, které vedou k personalizaci sociálních sítí. Jejich vnímání dětmi a mladistvými není v současné době dostatečně prozkoumáno. V teoretické části na příkladech uvádím, jak provedené studie zkoumají vnímání algoritmizace na vzorku celé populace a v kontextu mladistvých se zaměřují na sociální sítě celistvě. Cílem této práce je proto výzkum průniku těchto tří sfér, tedy jak mladiství vnímají algoritmizaci sociálních sítí. Skrze kvalitativní výzkum metodou polostrukturovaných rozhovorů tato práce nastiňuje trendy, které v této oblasti mohou panovat. Analytickou syntézou poznatků také zodpovídá otázky, jak jsou mladiství informováni o možnostech výběr a řazení obsahu ovlivnit, a zda o tyto možností projevují zájem. Čtenáře této práce uvádím v teoretické části do problematiky nových médií, a vývoje sociálních sítí včetně jejich konvergence. Mezi zkoumanými sítěmi jsou Facebook, Instagram a YouTube. Pro pochopení komparace skutečnosti a výpovědí respondentů, v teoretické části podrobně popisuji fungování těchto algoritmů, včetně možností jejich ovlivnění a problematiky jejich vnímání. Komparací popsané skutečnosti a výpovědí respondentů formuluji ukotvenou teorii a v závěru práce uvádím...
Marketingová komunikace neziskové organizace Czech ski school of amputees z.ú.
Poulová, Barbora ; Voráček, Josef (vedoucí práce) ; Opelík, Daniel (oponent)
Název: Marketingová komunikace vybrané neziskové organizace Czech ski school amputees, z. ú Cíle: Hlavním cílem diplomové práce vytvořit návrh na marketingové neziskové organizace ech ski school of amputees z.ú. nutné zjistit současný e. Poté, vnímá samotný zakladatel organizace vnímají její nezávislý odborník na marketingovou komunikaci Následně dle daných zjištění navrhnout doporučení na její V práci je použit metoda kvalitativního výzkumu za použití literatury. Důležité je zmínit postup práce. práci rozhovorů - loubkový rozhovor a rozhovor v miniskupině výzkumný soubor byly použity tři skupiny, kde u jedné byl prováděn miniskupině dalších dvou hloubkový or. První skupina obsahovala tři klienty neziskové organizace zbylé dva hloubkové rozhovory probíhaly nezávislým odborníkem na amputees z.ú. Výsledky: Vnímání aktuální marketingové komunikace je z pohledu všech tří dotazovaných skupin poměrně nedostačující. Přesto, že se nezisková organizace pohybuje ve všech pěti marketingových nástrojcích, je potřeba je posílit, aby byla atraktivita CSSA, co možná největší. Na základě výsledků rozhovorů byla navržena doporučení pro inovaci všech marketingových nástrojů, kterými jsou reklama, internetová komunikace, marketing na sociálních sítích a sponzoring. K celému návrhu byl vytvořen finanční plán, aby měla CSSA...
Prezentace novinářů České televize na sociálních sítích s ohledem na opatření určující pravidla a způsob jejich vystupování
Poláková, Anna ; Křeček, Jan (vedoucí práce) ; Končelík, Jakub (oponent)
Cílem této diplomové práce bylo detailně představit dokument vydaný ředitelem Zpravodajství a sportu České televize Zdeňkem Šámalem s názvem Desatero pro práci novinářů České televize na sociálních sítích. Tento dokument doporučuje redaktorům České televize, jak mají komunikovat na svých osobních profilech na sociálních sítích. V této souvislosti je součástí práce rovněž poměrně rozsáhlá rešerše, která čtenářům představuje, zda podobný dokument vydávají i jiná veřejnoprávní média v Evropě. Důležitou otázkou v rámci této problematiky byla novinářská autonomie a svoboda slova, které by takovýmto typem dokumentu mohly být teoreticky ohroženy. Pro komplexní přiblížení celé problematiky je v rámci této práce také praktická část, jejíž součástí jsou rozhovory s redaktory ČT, díky nimž je čtenářům představen také subjektivní pohled, a to jak na Desatero, tak na svobodu slova jako takovou. Diplomová práce tedy seznámila čtenáře s dokumentem vydaným Českou televizí a podrobně představila podobná opatření, která využívají jak naši geografičtí sousedé, tak např. Francie či Velká Británie (její veřejnoprávní televizí BBC se české Desatero inspirovalo nejvíce). Teoreticky ukotvila problematiku svobody slova novinářů, a také blíže představila sociální sítě, kterých se dokument úzce dotýká. V praktické části...
iReportéři České televize - natáčej videa a staň se hvězdou
Janásová, Vendula ; Lokšík, Martin (vedoucí práce) ; Géla, František (oponent)
Diplomová práce analyzuje projekt iReportér, díky kterému se mohou diváci zapojit do vysílání České televize. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se věnuju participativní žurnalistice, a to jak v zahraniční tak v České republice. Přiblížím historii i současnost zapojení publika do produkce zpráv. Zvlášť se pak zaměřuji na televizní participativní žurnalistiku a na Českou televizi. V práci popisuju, jak se diváci postupně zapojovali do jejího vysílání, a to jak ve filmech, seriálech nebo zábavných pořadech, tak ve zpravodajství. Přiblížím také to, jak začala televize využívat nová média, mobilní žurnalistiku, sociální sítě a jak je díky nim blíže divákům. Na tuto teorii navazuje praktická část zaměřená na projekt iReportér. Dozvíme se například, kteří lidé mají projekt na starosti, kolik přispěvatelů je do něj zapojeno, jak se jejich video dostane na televizní obrazovku, který kraj má nejaktivnější iReportéry a které pořady jejich videa využívají. Poté zmapuji týdenní aktivitu iReportérů. Na jejím základě ukážu třeba to, jak velká část přispěvatelů je nejvíce aktivní, jaká témata mají iReportéři nejraději a jaká videa si televize vybrala k odvysílání.
Efektivita reklamních sdělení dle umístění v různých mediatypech z perspektivy mladých konzumentů médií
Sloupová, Barbora ; Koudelková, Petra (vedoucí práce) ; Ortová, Nina (oponent)
Přítomnost sociálních médií, stále rostoucí základna jejich uživatelů i čas, který na něm tráví, zásadně mění proces konzumace médií před vznikem webu 2.0. Právě Instagram je jednou z těchto sociálních sítí, jejíž obliba stále stoupá. Další z platforem, která byla primárně vytvořena za účelem propojit lidi mezi sebou a umožnit jim snadněji spolu komunikovat, nyní díky svému prokazatelnému potenciálu oslovit spoustu lidí představuje reklamní prostor, kterého zadavatelé reklam hojně využívají. Sociální média tak rozšířila dosud využívané reklamní kanály k oslovení cílového publika, mezi kterými jsou i lifestylové časopisy. Společně tato dvě média představují zástupce tradičních tištěných a nových médií, jejichž obsah i účel se podobají - mají čtenáře pobavit a nabídnout mu zábavu. Otázkou, na kterou se tato práce snaží najít odpověď, je, zdali mladí uživatelé, kteří se narodili, či částečně vyrůstali v době digitální a představují skupinu, jíž každodenní součástí je internet již od útlého věku, jsou kromě uživatelů sociálních médií také čtenáři tisku, v tomto případě konkrétně lifestylových časopisů, jak vnímají reklamu v obou typech těchto médií a který z těchto dvou kanálů je z hlediska efektivity vhodnější k umístění reklamy. Ačkoli mladí lidé prokazatelně tráví na sociálních sítích mnoho času a...
Twitter jako zdroj českých tištěných deníků a internetových zpravodajských portálů
Kemel, Sebastian ; Nečas, Vlastimil (vedoucí práce) ; Švelch, Jaroslav (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá sociální sítí Twitter jako novinářským zdrojem pro tištěné deníky a internetové zpravodajské portály v českém mediálním prostředí. Práce se skládá ze dvou hlavních částí - teoretické a praktické. V teoretické části je nejprve stručně představen obecný vliv sociálních sítí na podobu žurnalistické profese v současnosti, poté je pozornost zaměřena konkrétně na sociální síť Twitter a její vztah s novináři a mediálními organizacemi. V závěru teoretické části jsou rozebrány poznatky z oblasti využívání digitální platformy Twitter jako novinářského zdroje a to, jak tato skutečnost ovlivňuje novinářské rutiny a postupy, zesiluje roli určitých typů zdrojů a přispívá k personalizaci mediálního a politického prostředí. Praktická část této práce se bude zabývat tím, jak se tento postup ve využívání Twitteru jako zdroje liší mezi tradičními tištěnými deníky a internetovými zpravodajskými portály.
Instagramové účty médií v kontextu zpravodajských hodnot
Tichá, Radka ; Géla, František (vedoucí práce) ; Jirků, Jan (oponent)
Tato diplomová práce se zaměřuje na téma instagramových účtů mediálních společností kontextu zpravodajských hodnot. Nahlíží na způsoby, jakým zvolené mediální koncerny pro své instagramové účty, a jaké zpravodajské hodnoty jsou pro ně při volbě příspěvků zásadními. Cílem popsání specifik instagramových obsahů. S využitím kombinace kvantitativní obsahové analýzy instagramových příspěvků sledovaných mediálních účtů a kvalitativních strukturovaných rozhovorů se správci a editory profilů českých mediálních redakcí snaží zodpovědět výzkumné otázky a potvrdit či Ze závěrů práce vyplývá, že prostředí Instagram je v pro zpravodajské organizace značně konkurenční tlakem na rychlost a atraktivitu sdělení. Zpravodajská média proto využívají pro své účely různé možnosti, které jim účet na Instagramu umožňuje tak, aby své publikum, či přitáhl vzorku však nelze potvrdit existenci napříč převládajících zpravodajských hodnot, či univerzálních příspěvků a témat, které by média na Instagramu využívaly.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 851 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.