Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 40 záznamů.  začátekpředchozí30 - 39další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Potravinová bezpečnost v kontextu demografického vývoje v uprchlických táborech v regionu východní Afriky
Bajtová, Kristýna
Cílem bakalářské práce je analyzovat potravinou bezpečnost v uprchlickém táboře Dadaab. Práce je členěna na teoretickou, analytickou a návrhovou část. První část práce je zaměřena na popis uprchlíka, potravinové bezpečnosti a procesu reintegrace. Druhá část analyzuje vznik uprchlického tábora, životní podmínky v táboře, demografické složení obyvatelstva, potravinovou bezpečnost a roli mezinárodních a nevládních organizací. Návrhová část uvádí možná řešení, jak zajistit dostatečnou potravinovou bezpečnost a úspěšný proces reintegrace uprchlíků zpět do Somálska.
Dopady válečného konfliktu v Sýrii na úroveň migrace obyvatelstva
Zmitková, Adriána
Tato bakalářská práce popisuje a analyzuje proces vzniku konfliktu na území Syrské arabské republiky, změny v úrovni migrace způsobené tímto konfliktem a cílové destinace uprchlíků. Práce se zaměřuje na mezinárodní organizace zapojené do řešení humanitární krize v jednotlivých hostitelských zemích. V závěru jsou navrhnuta řešení problémů spojených s nevhodnými podmínkami pro život uprchlíků.
Potravinová bezpečnost v regionu střední Afriky
Staňková, Magdalena
Předmětem diplomové práce je shrnutí a popsání teoretických přístupů při tvorbě kompozitního indikátoru a potravinové bezpečnosti ve vybraných zemích regionu střední Afriky, se zaměřením na Středoafrickou republiku. Analytická část obsahuje statistickou analýzu problematiky potravinové bezpečnosti, spolu s grafickou a tabulkovou prezentací výsledků. Poslední část -- návrhová, obsahuje doporučení a návrhy pro zlepšení potravinové bezpečnosti států střední Afriky a návrh opatření pro zlepšení potravinové bezpečnosti navrátivších a vnitřně přesídlených osob.
Potravinová bezpečnosť ako jedna z priorít Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ
Németh, Tomáš
Potravinová bezpečnost je pojem, který se stále více dostává do popředí při formování politik různých států. Na pozadí procesů spojených s globalizací, rozvojem mezinárodního obchodu, demografických předpovědí růstu populace, zvyšováním životní úrovně a poptávkou po potravinách se objevuje otázka, jestli je světový potravinový systém schopný uspokojit rapidně rostoucí populaci v budoucnosti. Názorů na řešení této problematiky je více, faktem však zůstává, že už dnes má potravinový systém problém uspokojit všechny obyvatele planety. Nejnovější odhady ukazují, že 840 miliónů lidí, nebo každý osmý člověk na světě trpí chronickým hladem. Tato práce s názvem "Potravinová bezpečnost jako jedna z priorit formování Společné zemědělské politiky EU" se zabývá vymezením problematiky potravinové bezpečnosti a předpoklady jejího uplatnění, jako argumentu pro volbu priorit strategie rozvoje zemědělství v rámci Společné zemědělské politiky EU. Specifikuje základní přístupy a socioekonomické souvislosti otázky bezpečnosti potravin v globálních a regionálních souvislostech současného agrobyznysu a charakterizuje přístupy k dané problematice ve strategii rozvoje zemědělství ČR.
Klimatické změny a výzvy rozvojových zemí s cílem směřujícím na Sahel
Nohelová, Kateřina
Cílem práce je analyzovat vývoj klimatických změn v oblasti pásu Sahel Sub-Saharské Afriky. Práce je zaměřena na západní část Afriky zahrnující Mali, Niger, Mauritánii, Senegal a Čad. Úkolem je použít dva kompozitní indikátory, které budou následně vyhodnoceny v tabulce a grafické podobě v pětiletém časovém úseku, které nám znázorní ekonomickou a environmentální situaci v regionu. Dále bude zhodnocen vliv klimatických změn na zemědělskou půdu, její proměnu a výtěžnost z pohledu potravinové bezpečnosti. Výsledky získané z teoretické a analytické části budou určovat možné návrhy a doporučení pro lepší opatření pro omezení vlivu klimatických změn na vybrané státy Sahelu.
Degradace půdy a potravinová bezpečnost v oblasti Sahel
Bartoňová, Eva
Cílem bakalářské práce je zhodnotit stav degradace půdy a potravinové bezpečnosti v oblasti Sahel. Práce je členěna na teoretickou, praktickou a návrhovou část. První část práce se věnuje popisu typu půd, hlavním degradačním faktorům, které ovlivňují kvalitu půdy a způsobům měření potravinové bezpečnosti. Druhá část navazuje na zjištěná data v teoretické části a představuje analýzu kvality půdy, podílu zemědělské půdy na celkové rozloze státu, zemědělské produkce státu a potravinové bezpečnosti, se zaměřením na zdravotní stav obyvatelstva. Situace je analyzována ve vybraných státech Sahelu, a to konkrétně v Mali a Nigeru. Návrhová část popisuje změny státních politik v oblasti zemědělské produkce, postupy proti degradaci půdy a nízké úrovni potravinové bezpečnosti, v souladu s udržitelným rozvojem.
Překážky a východiska pro řešení globálního problému hladu ve světě
Obenbergerová, Lucie ; Pavlík, Petr (vedoucí práce) ; Kačírková, Eliška (oponent)
Naléhavost globálního problému hladu a chudoby podnítila vytvoření programu Rozvojových cílů tisíciletí na půdě OSN (Organizace spojených národů) s termínem pro splnění na konci roku 2015. Předkládaná bakalářská práce se zabývá prvním a zároveň nejtěžším z cílů, jímž je snížení hladu a chudoby na polovinu oproti výchozímu roku 1990. Při snaze o dosažení vyvstávají překážky, které brzdí pokrok a snižují efekt vynaložených finančních prostředků a úsilí. Cílem práce je jednotlivé překážky pojmenovat a zhodnotit jejich negativní dopad na rozvojové země a realizaci jinak účinných řešení, která jsou následně popsána. Práce na příkladu tří zemí z různých částí světa dokládá, že dosažení cíle je při využití adekvátních postupů možné.
Příspěvek permakultury k udržitelnému způsobu života
GAJDUŠKOVÁ, Alena
Vztah člověka k hmotnému světu je určujícím a výchozím vztahem při zkoumání vývoje trvale udržitelného rozvoje.Lidé se intenzivně problematikou životního prostředí zabývají od šedesátých let minulého století, neboť v té době se začaly projevovat závažné změny životního prostředí. Jedním z alternativních konceptů je i permakultura, která původně vznikla jako systém zemědělské produkce, později zahrnula i další aspekty života -kulturní, ekonomický a sociální.Tato práce se skládá z několika částí: v první jsem vyhodnotila a shrnula návrh jedlé zahrady navržené v bakalářské práci z roku 2011, v další jsem na vybraných plodinách aplikovala doporučované permakulturní postupy pěstování a zhodnotila klady i zápory jednotlivých postupů. V poslední části jsem podle tradičních technologických postupů zpracovala vybrané základní druhy potravin.
Konflikt mezi podporou biopaliv a potravinovou bezpečností
Vyhnalová, Kateřina ; Jílková, Jiřina (vedoucí práce) ; Pělucha, Martin (oponent)
Podpora biopaliv se v posledních letech zvyšuje a vedla k nárůstu jejich produkce. Biopaliva se pěstují na půdě spolu se zemědělskými plodinami, a proto dochází ke zvyšování konkurence o půdu. Ceny potravin rostou a dochází ke zhoršování potravinové bezpečnosti. Hypotézou práce je, že jednotlivé země i mezinárodní organizace přijímají opatření, které směřují k zajištění potravinové bezpečnosti. Cílem práce je analyzovat intervence reagující na dopady podpory biopaliv ve vybraných zemích. Hypotéza práce se potvrdila. Státy přistupují k opatřením, které vedou k zajištění potravinové bezpečnosti. Rozvinuté země zvyšují finanční dary humanitárním institucím a podporují rozvoj biopaliv druhé generace, která není konkurenční s výrobou potravin. Rozvojové země přistupují například ke zvyšování exportních cel potravin, nebo k zákazům exportu potravin, snižování dovozních cel potravin a snižování daní uvalených na potraviny. Některé rozvojové země se rozhodly jít cestou potravinové soběstačnosti.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 40 záznamů.   začátekpředchozí30 - 39další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.