Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 163 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Transportní a termofyzikální data pro výpočty termické sanitace osiv zemědělských plodin
Vávra, Dan ; Brummer, Vladimír (oponent) ; Juřena, Tomáš (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na vlastnosti, které jsou důležité pro termickou sanitaci. V teoretické části jsou shrnuty běžně používané metody ošetření osiv. Dále jsou vypsány a popsány transportní a termo–fyzikální vlastnosti osiv. Do dnešní doby jsou zjištěny vlastnosti pro semínka pšenice, pro semínka hrachu je publikací méně. Dostupné vlastnosti jsou rešeršně zjištěny pro semínka pšenice a hrachu. Dále jsou ověřeny postupy experimentů pro získání vlastností pšenice a poté jsou dané postupy aplikovány na hrách. V experimentech jsou získány hodnoty pro mezerovitost, sypnou hmotnost, hustotu, statický sypný úhel a měrnou tepelnou kapacitu při konkrétní vlhkosti. Výsledné hodnoty jsou doplněny o celkové nejistoty. Získané vlastnosti jsou diskutovány.
Využití huminových přípravků u ozimé pšenice
ŠVEC, Jakub
Diplomová práce se zabývá použitím huminových přípravků v pšenici ozimé (Triticum aestivum). Pokus byl založen na rodinné farmě u dvou odrůd ozimé pšenice. Jednalo se o odrůdy od firmy Lima Grain. Odrůdami byly LG Mocca a LG Magirus. V pokusu se porovnávaly 3 různé varianty dávky přípravku Blackjak vůči kontrolní variantě. Dávka přípravku byla odstupňována po půl litru na hektar, tedy varianta č. 1: 0,5 l*ha-1, č. 2: 1 l*ha-1, č. 3: 1,5 l*ha-1. U odrůdy LG Mocca došlo u všech variant ke zvýšení zisků, z toho lze vyvodit, že i aplikace 0,5 l*ha-1 je výhodná. Ovšem nejvyšší nárůst zisků byl u varianty č. 3, kde byl nárůst zisků o 3 087 Kč. U odrůdy LG Magirus tyto výsledky tak jednoznačné nebyly. Varianta č. 1, kde bylo aplikováno 0,5 l*ha-1 vyšla s nižším ziskem než kontrolní varianta. Nejvyšší nárůst zisků byl u varianty č. 3, kde ten nárůst byl o 1 554 Kč.
Využití vybraných komponentů rostlinného původu ve výživě ryb
Zugárková, Iveta
Cílem této bakalářské práce bylo zpracování literární rešerše o využití vybraných rostlinných komponentů ve výživě ryb. Dále byla zpracována i problematika z oblasti chovu a výživy ryb, nutričních požadavků na živiny a úpravy krmiv. V práci byla vy-pracována metodika krmného testu. Pro krmný test bude použita šupinatá a lysá forma kapra obecného (Cyprinus carpio L.) a ryby budou krmeny vybranými druhy obilovin - krmná pšenice a pšenice nízkofytátová, krmný ječmen a bezpluchý ječmen. Obiloviny budou zpracovány do granulí pro lepší příjem a využití krmiva. Pokus bude zahájen v květnu 2016 na Oddělení rybářství a hydrobiologie Mendelovy univerzity v Brně v recirkulačním systému v teplé akvarijní místnosti. Cílem testu bude zhodnotit produkční účinnost použitých obilovin včetně jejich vlivu na chemické složení tkání a vybrané parametry vnitřního prostředí ryb. Výběr testovaných odrůd vycházel z poznatků o sní-žení zatížení rybničního prostředí fosforem. Rostlinná krmiva při přikrmování kapra tvoří nejnákladnější položku v chovu, proto je snaha o hledání ekonomicky a výživově výhodných krmiv.
Průnik obsahu mykotoxinů ze zrna obilovin do hotového výrobku a dopad na zdraví člověka
Machálková, Monika
Diplomová práce se zabývá problematikou mykotoxinů, které jsou významnými patogeny mnoha zemědělských plodin a mohou představovat vysoké zdravotní riziko pro člověka i hospodářská zvířata. Obsahuje přehled nejdůležitějších mykotoxinů, jejich producentů a mykotoxikóz. Práce je zaměřena především na výskyt mykotoxinů v obilovinách a vlivu zpracování na jejich obsah. Experimentální část se zaměřuje na sledování průniku obsahu deoxynivalenolu a zearalenonu v pšenici ozimé ze zrna až do pečiva. Vyšetřeno bylo celkem 10 vzorků ošetřené a 10 vzorků neošetřené varianty pšenice ozimé. V rámci každého vzorku bylo na obsah DON a ZEA vyšetřeno zrno, mouka a pečivo. Všechny testované vzorky byly pozitivní na obsah DON i ZEA. Legislativní limit nepřekročil žádný ze zkoumaných vzorků a k limitům se ani nepřiblížili.
Nákladově-produkční vztahy v zemědělském podniku
Ležovičová, Lucia
Práce je zaměřená na analýzu ekonomických prvků u jednotlivých plodin pěstovaných vybraným zemědělským družstvem v jednotlivých letech. Zahrnuje výpočet ukazatelů nákladů, tržeb a zisku. Zkoumána je i rentabilita výroby a produktivita výrobních faktorů. Součástí je vyhodnocení nákladově-produkčního optima v krátkém období.
Pěstování pšenice v praktických podmínkách rodinné farmy
PAUL, Radim
Cílem bakalářské práce bylo založit a vyhodnotit poloprovozní pokus. Hodnocen byl vliv 3 výživových variant se stupňovanou dávkou dusíku a aplikací morforegulátoru s účinnou látkou trinexapac-ethyl na výnos a jakostní parametry zrna pšenice ozimé. Ve variantě 1 bylo aplikováno 145 kg čistých živin N*ha-1, ve variantě 2 pak 191 kg čistých živin N*ha-1 a ve variantě 3 byl k 191 kg čistých živin N*ha-1 aplikován morforegulátor. Pokus byl prováděn na rodinné farmě ve vegetačním období 2018/2019 u obce Dobkov nedaleko Chotěboře. Skutečný výnos byl vyšší dávkou dusíku ve variantě 2 a navíc aplikací morforegulátoru ve variantě 3 zvýšen pouze v řádech desítek kg. Z výnosotvorných prvků byl průměrný počet klasů na m2 zvýšen vyšší dávkou dusíku i aplikací morforegulátoru. Průměrný počet zrn v klasu byl snížen u varianty 2 i varianty 3. Hmotnost tisíce zrn byla pozitivně ovlivněna vyšší dávkou dusíku ve variantě 2, ale negativně ovlivněna ve variantě 3. Z jakostních parametrů byly pozitivně ovlivněny vyšší dávkou dusíku ve variantě 2 všechny jakostní parametry. Tedy obsah dusíkatých látek, obsah lepku, sedimentační hodnota, číslo poklesu i objemová hmotnost. Aplikace morforegulátoru ve variantě 3 zvýšila číslo poklesu, sedimentační hodnotu, obsah lepku, obsah dusíkatých látek a negativně ovlivnila objemovou hmotnost.
Inventarizační analýza LCA pro vybrané druhy obilovin
PANUŠKOVÁ, Šárka
Cílem této práce bylo zjištění a vyhodnocení environmentální zátěže, která vzniká při pěstování pšenice a žita. Porovnány byly kategorie agrotechnických operací, polních emisí, hnojiv a pesticidů. Následným cílem bylo srovnání výsledných enviromentálních zátěží mezi konvenčním a ekologickým zemědělstvím.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 163 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.