Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 18 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
The Financial Secrecy Index: An Information Theory Approach
Galuszka, Lukáš ; Janský, Petr (vedoucí práce) ; Malovaná, Simona (oponent)
Cílem této diplomové práce je analyzovat systémy určování vah indikátorů a zjistit, zda existují potencionální nové váhy jednotlivých komponentů v Financial Secrecy Indexu (FSI), které by vylepšily současně využívaný systém. FSI, jenž měří, jakým způsobem jurisdikce svou činností přispívají k světovému finančnímu utajení, nyní dává svým 15 kvalitativním komponentům stejnou váhu. Dotazníkový průzkum, který byl distribuován na internetu, a byl provedený v lednu a únoru roku 2016 mezi akademiky, experty, novináři a dalšími osobami obeznámenými s FSI, slouží jako základ pro určení nových vah. Nové váhy odvozené z výsledků průzkumu nebyly u 14 z 15 komponentů signifikantně odlišné od rovných vah. Tedy výsledky průzkumu ukázaly, že obecný názor mezi odbornou veřejností je konzistentní s používáním rovných vah. Statistická výběrová kritéria vycházející z information theory, která penalizují modely za jejich komplexnost, preferovaly ve většině případů jednodušší model nad složitějším modelem, navzdory faktu, že složitější model disponoval lepšími výsledky testů dobré shody. Tato práce také představuje alternativní metody, jako například analýzu hlavních komponent, jejichž výsledky interpretuje. Práce shledává, že váhy komponentů FSI by se na základě statistických výsledků neměly odchýlit od rovných vah, které se...
Informační kampaně v odpadovém hospodářství - podpora osvěty pro veřejnou správu a výuky: Informační kampaň
CEMC - České ekologické manažerské centrum, Praha ; Havránková, Věra ; Procházka, Ondřej ; Řezníček, Tomáš
Zpráva o řešení projektu, Modulu č. 2 - Informační kampaň byla zpracována jako informace o průběhu řešení projektu. Aktivity roku 2002 byly orientovány na vstupní informační zabezpečení řešeného modulu. Byla zpracována vstupní rešerše, dotazník pro anketu a anketa byla rozeslána elektronickou poštou.
Závislost využitelného (vytěžitelného) potenciálu obnovitelných zdrojů energie na výkupních cenách energie: Expertní odhad významu jednotlivých kritérií stanovených pro ověřování významu jednotlivých technologií pro využití obnovitelných zdrojů energie
ViP s.r.o., Praha ; Machková, Magdalena ; Willmann, Bedřich ; Baron, Karel ; Beneš, Josef ; Vajs, Stanislav ; Rosa, Jaroslav
K posuzováni úlohy jednotlivých technologií pro využití obnovitelných zdrojů energie je mimo jiné zvolen přístup expertního hodnocení. Pro tento účel byl sestaven "Dotazník pro expertní hodnoceni". V něm by měli vybraní odborníci jednotnou formou vyslovit svůj názor prostřednictvím určených kritérií.
Informační kampaně v odpadovém hospodářství - podpora osvěty pro veřejnou správu a výuky: Internetový portál INFO-ODPADY
DHV CR, s.r.o., Praha ; Kašková, Jana ; Kocmanová, Lenka ; Suchánek, Zdeněk
Řešení Modulu č. 3 spočívalo v r. 2004 v provozování a dolaďování internetového portálu INFOODPADY. Byly provedeny a vyhodnoceny 3 uživatelské průzkumy a další vstupy na portál. Zavedena byla služba zasílání novinek e-mailem.
Odpady obcí - environmentální a sociální problém budoucnosti: Problematika nakládání s odpady z pohledu veřejné správy
Markent, s.r.o. ; Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Ústav pro životní prostředí, Praha
Zpráva z podrobného sociologického výzkumu, který se zabýval aktuálními problémy obcí, činnostmi úřadu, odpadovým hospodářstvím a svozovými firmami. Obsahuje metodiku, přehled výsledků, hlavní zjištění výzkumu a dotazník.
Informační kampaně v odpadovém hospodářství - podpora osvěty pro veřejnou správu a výuky: Vliv informace na chování veřejnosti při separaci komunálního odpadu. Vyhodnocení tazatelského průzkumu
DHV CR, s.r.o., Praha ; Marešová, Zdeňka ; Kocmanová, Lenka ; Suchánek, Zdeněk
Příloha 2 obsahuje frekvenční a kontingenční tabulky dotazníkového průzkumu v Kroměříži, čtvrti se systémem sběru tříděného odpadu (155 dotazníků) s komentáři a grafy.
Informační kampaně v odpadovém hospodářství - podpora osvěty pro veřejnou správu a výuky: Vliv informace na chování veřejnosti při separaci komunálního odpadu. Vyhodnocení tazatelského průzkumu
DHV CR, s.r.o., Praha ; Marešová, Zdeňka ; Kocmanová, Lenka ; Suchánek, Zdeněk
Příloha 3 obsahuje frekvenční a kontingenční tabulky dotazníkového průzkumu v Kroměříži, čtvrti se systémem sběru tříděného odpadu (100 dotazníků) s komentáři a grafy.
Odpady obcí - environmentální a sociální problém budoucnosti: Sociální souvislosti nakládání s komunálním odpadem v ČR
Markent, s.r.o. ; Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Ústav pro životní prostředí, Praha
Zpráva z podrobného sociologického výzkumu, který se zabýval obecnými postoji k životnímu prostředí a jeho ochraně, environmentalisticky determinovaným spotřebitelským chování; svozem komunálního odpadu, tříděním komunálního odpadu, účastí na veřejných činnostech. Obsahuje metodiku, přehled výsledků, hlavní zjištění výzkumu a dotazník.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 18 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.