Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 245 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Problematika pozemních komunikací z pohledu práva životního prostředí
Záluská, Isabela ; Žákovská, Karolina (vedoucí práce) ; Stejskal, Vojtěch (oponent)
Problematika pozemních komunikací z pohledu práva životního prostředí Abstrakt V této práci, ve světle novely liniového zákona, která značně oklešťuje možnosti dotčených orgánů chránit environmentální veřejné zájmy, poskytuji stručný úvod do právní úpravy ochrany životního prostředí ve vztahu k pozemním komunikacím, jejich umisťování a provozu na nich, a nastiňuji zde stav současné právní úpravy v tomto ohledu a prostředky, jimiž jsou v současnosti environmentální veřejné zájmy hájeny v procesu umisťování pozemních komunikací. Předkládám proto stručný popis negativních důsledků existence pozemních komunikací na životní prostředí, tedy fragmentace krajiny, záborů půdy, znečištění půdy a ovzduší, hluku a umělého osvětlení, přičemž pak hlouběji řeším způsoby, jakými se český právní řád s těmito problémy vypořádává a jaké prostředky ochrany proti nim poskytuje. V tomto ohledu se zabývám zejména samotným procesem umisťování těchto staveb, prostředky ochrany environmentálních veřejných zájmů v těchto procesech a správními akty, jimiž se tyto prostředky ochrany aplikují. V tomto ohledu se zaměřuji zejména na veřejné zájmy na ochraně přírody a krajiny, omezování fragmentace krajiny a ochraně půdy. Dále rozebírám současnou právní úpravu řešící negativní aspekty pozemních komunikací, které vznikají jejich provozem,...
Environmentální řízení podniku
Osičková, Michaela ; Grofová, Lenka (oponent) ; Kocmanová, Alena (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na environmentální systémy řízení ve společnosti Fosfa a.s. První část diplomové práce obsahuje teoretické informace, vymezení pojmů environmentálního managementu a normy ČSN ISO 14 001. Druhá část se zabývá analýzou a zhodnocením ekonomické situace společnosti. V závěru jsou shrnuty výsledky a stanoven návrhy, které vylepšují současnou situaci a odstraňují nedostatky, týkající se životního prostředí.
Ochrana životního prostředí ve vybraných řízeních podle stavebního zákona
Šimák, Filip ; Sobotka, Michal (oponent)
Ochrana životního prostředí ve vybraných řízeních podle stavebního zákona Nekontrolovaná stavební činnost může poškodit přírodní zdroje, ekosystémy i jednotlivé složky životního prostředí nezvratným či obtížně napravitelným způsobem, a tím znemožnit další vývoj či dokonce přežití obyvatel planety. V českých podmínkách přispívá k ochraně životního prostředí především regulatorní činnost správních orgánů, a to za účasti subjektů dotčených určitým stavebním záměrem. Tato disertační práce se proto zabývá metodami, způsoby, instituty a nástroji ochrany životního prostředí v rámci vybraných řízení usměrňujících výstavbu. Konkrétně je cílem práce zhodnotit možnosti uplatnění environmentální ochrany v rámci realizačně-povolovacích postupů zakotvených v ustanoveních § 103 až § 117 stavebního zákona. Samostatně je zkoumán každý z pěti stavebně-procedurálních režimů, jejichž užití předznamenává potencialitu konkrétní stavební záměr provést, tedy režim stavebního řízení, ohlášení, veřejnoprávní smlouvy, oznámení s certifikátem autorizovaného inspektora a záměrů nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení. Proces povolování staveb významně ovlivňuje řada faktorů, které brání efektivnímu posuzování konkrétních stavebních záměrů z hlediska jejich environmentálních dopadů. Mezi jinými jde o roztříštěnost...
Role obce v ochraně životního prostředí - vybrané právní aspekty
Švarcová, Kateřina ; Sobotka, Michal (oponent)
Disertační práce se zabývá vybranými právními aspekty role obce v ochraně životního prostředí. Obec je pojata kritériem dělené působnosti a pozornost je věnována výhradně obci malé, tzv. jedničkové. Cílem této práce je na základě právních předpisů, doktríny a judikatury pojmenovat a analyzovat obecní nástroje v ochraně životního prostředí a zákonné podmínky jejich realizace, na základě uvedeného identifikovat hlavní nedostatky dotčené právní úpravy a navrhnout způsoby řešení. Podrobným rozborem selektivně vybraných nástrojů práce analyzuje zkoumaný jev "roli obce v ochraně životního prostředí", při ověření stanovených hypotéz a odpovídá na otázku, jaká je "role obce v ochraně životního prostředí" z hlediska nastavené právní úpravy.
České energetické právo v kontextu ochrany životního prostředí
Příborský, Jan ; Sobotka, Michal (oponent)
Shrnutí Disertační práce se zabývá právní regulací energetiky v České republice v kontextu ochrany životního prostředí. Energetika je autorem práce pojímána široce, jelikož pod ní zahrnuje nejen fázi získávání energetických zdrojů, výroby a distribuci energie, ale i činnosti spojené s oblastí úspor energie a nakládání s energetickým odpadem. Autor pro tyto jednotlivé fáze zavádí pojem energetický řetězec, jež chápe jako soustavu vzájemně provázaných a souvisejících vývojových stádií energie. Energetické právo je autorem definováno jako právo, které reguluje chování osob k využitelné energii ve všech fázích energetického řetězce. V každé fázi energetického řetězce může docházet (a často dochází) k ohrožování a poškozování životního prostředí. V práci je kladen důraz na principy a nástroje ochrany životního prostředí, jež mohou účinně plnit svoji funkci v energetických právních předpisech. Cílem práce je tedy nalezení a pochopení souvislostí principů a nástrojů ochrany životního prostředí v českém energetickém právu. Tyto znalosti pak umožní posoudit právní úpravu energetiky de lege lata včetně uvedení konkrétních návrhů de lege ferenda a možných koncepčních změn. Nejdůležitějším a zastřešujícím principem ve všech fázích energetického řetězce je princip trvale udržitelného rozvoje, svoji nezastupitelnou úlohu...
Soukromoprávní nástroje ochrany životního prostředí
Vévoda, Jan ; Derlich, Stanislav (oponent)
Soukromoprávní nástroje ochrany životního prostředí Abstrakt Soukromé právo se věnuje především úpravě vztahů mezi jednotlivci a ochraně jejich individuálních práv, ať již osobnostního nebo majetkového charakteru. Cílem této disertační práce je proto zjistit, zda a jakými způsoby mohou být takto koncipované nástroje soukromého práva využity k ochraně životního prostředí. Za tímto účelem byla provedena analýza příslušných soukromoprávních institutů, přičemž k bližšímu zkoumání byly vybrány ochrana osobnosti, sousedské právo a prevence a náhrada škod, které jsou nejdůležitějšími prostředky ochrany práv jednotlivce, ať již v rovině jeho osoby, tak jeho majetku. Ochrana osobnosti má v soukromém právu chránit především život, zdraví a soukromí člověka, je však využitelná k nepřímé ochraně životního prostředí před vlivy, které tyto hodnoty stejně jako životní prostředí ohrožují, což ostatně dokládá i rozsáhlá rozhodovací praxe Evropského soudu pro lidská práva. Právo žít v příznivém životním prostředí je v českém občanském právu novým institutem, který by mohl mít pro účely environmentální ochrany nemalý potenciál, avšak zatím mu chybí podrobnější úprava a k dispozici není ani judikatura. Sousedské právo slouží k ochraně vlastnictví nemovitostí, jejichž vlastníkům je poskytována ochrana především proti rušivým...
Role spolků v ochraně životního prostředí
Zahálková, Kristýna ; Sobotka, Michal (oponent)
1 Role spolků v ochraně životního prostředí Abstrakt Tématem této práce je role spolků v ochraně životního prostředí. Spolky jsou právnickými osobami soukromého práva neziskové povahy, které se na ochraně životního prostředí, na rozdíl od orgánů veřejné správy, podílejí dobrovolně. To ovšem nijak nesnižuje význam této jejich účasti. K dosažení co nejvyšší možné úrovně ochrany životního prostředí je naopak nezbytné, aby stát ke spolkům i ostatním subjektům neziskové sféry přistupoval jako k partnerům. Tato práce se člení na dvě části, které se dále dělí na kapitoly, podkapitoly a podpodkapitoly. V první části se věnuji obecným východiskům, konkrétně oblasti právní úpravy neziskového sektoru a spolkovému právu, vč. jejich zhodnocení. Poté se přesouvám k postavení spolků v oblasti práva životního prostředí a obecným východiskům vztahujícím se k účasti veřejnosti v otázkách životního prostředí a jejího dělení. Druhá část se již zabývá samotnými rolemi spolků v ochraně životního prostředí. Tyto role dělím na tzv. konfliktní a nekonfliktní, podle toho jestli se spolky při jejich realizaci dostávají nebo mohou s velkou pravděpodobností dostat do konfliktu se soukromými zájmy jiných subjektů či nikoliv. Za nekonfliktní role, kterým věnuji samostatnou kapitolu, považuji praktickou ochranu přírody; environmentální...
Právo na příznivé životní prostředí
Černá, Ester ; Franková, Martina (vedoucí práce) ; Derlich, Stanislav (oponent)
Právo na příznivé životní prostředí Abstrakt Diplomová práce pojednává o právu na příznivé životní prostředí a klade si za cíl nalézt odpověď na otázku, jakým způsobem se dnes toto základní lidské právo uplatňuje a jakou roli v jeho interpretaci hrají mezinárodněprávní úmluvy, jimiž je Česká republika vázána. Zjištění jsou následně kriticky zhodnocena a jsou předestřeny možné směry, jimiž by se mohl vývoj tohoto práva v budoucnu ubírat. Práce je rozdělena do čtyř částí. V úvodní části jsou definovány základní pojmy a představeny stěžejní principy ochrany životního prostředí. Druhá část práce přibližuje možné podoby vztahu environmentální ochrany a ochrany lidských práv, přičemž vychází z vymezení základních přístupů Dinah Shelton z roku 1991. Třetí část práce se zaměřuje na právo na příznivé životní prostředí v evropském právním prostoru. Nejprve je na příkladu judikatury Evropského soudu pro lidská práva podrobněji představen první z výše uvedených přístupů spočívající v rozšíření tradičních lidských práv o environmentální obsah. Dále tato část práce pojednává o Aarhuské úmluvě a jejím významu pro právo na příznivé životní prostředí. Poslední část práce je věnována podobě zakotvení práva na příznivé životní prostředí v českém právním řádu. Tato část práce se podrobně zabývá otázkou, jakým způsobem se lze...
Odpovědnost za přestupky proti životnímu prostředí
Pouska, Tomáš ; Stejskal, Vojtěch (vedoucí práce) ; Franková, Martina (oponent)
Odpovědnost za přestupky proti životnímu prostředí Předmětem této diplomové práce je institut odpovědnosti za přestupky proti životnímu prostředí, který je tvořen dvěma samostatnými právními odvětvími, a to právem životního prostředí a právem správním, jež se vzájemně prolínají a utváří určitý ucelený systém ochrany životního prostředí a jeho jednotlivých složek. Mezi mechanismy této ochrany patří zejména zákazy a příkazy určitého chování, různé formy preventivní činnosti a obzvláště pak nástroje kontrolní a sankční povahy. Se sankčními nástroji je spojen pojem právní odpovědnosti, vyskytující se ve vícero druzích, přičemž v ochraně životního prostředí je nejrozšířenější právní odpovědnost deliktní správněprávní, konkrétně pak odpovědnost přestupková. Jde o problematiku stále velmi aktuální, neboť k 1. 7. 2017 došlo k nové právní úpravě tohoto povědnosti a zakotvení významných institutů, které byly doposud dovozovány pouze analogií práva a judikaturou soudů. Diplomová práce zpracovává teoretická východiska ochrany životního prostředí a podává ucelený, komplexní pohled na roztříštěnou právní úpra vědnosti ve vztahu k přestupkům v oblasti životního prostředí. Analyzována je z důvodu značného rozsahu tématu především právní úprava hmotněprávní, vzhledem ke specifičnosti této problematiky pak detailně pouze...
Ochrana životního prostředí ve vybraných řízeních podle stavebního zákona
Šimák, Filip ; Sobotka, Michal (oponent)
Ochrana životního prostředí ve vybraných řízeních podle stavebního zákona Nekontrolovaná stavební činnost může poškodit přírodní zdroje, ekosystémy i jednotlivé složky životního prostředí nezvratným či obtížně napravitelným způsobem, a tím znemožnit další vývoj či dokonce přežití obyvatel planety. V českých podmínkách přispívá k ochraně životního prostředí především regulatorní činnost správních orgánů, a to za účasti subjektů dotčených určitým stavebním záměrem. Tato disertační práce se proto zabývá metodami, způsoby, instituty a nástroji ochrany životního prostředí v rámci vybraných řízení usměrňujících výstavbu. Konkrétně je cílem práce zhodnotit možnosti uplatnění environmentální ochrany v rámci realizačně-povolovacích postupů zakotvených v ustanoveních § 103 až § 117 stavebního zákona. Samostatně je zkoumán každý z pěti stavebně-procedurálních režimů, jejichž užití předznamenává potencialitu konkrétní stavební záměr provést, tedy režim stavebního řízení, ohlášení, veřejnoprávní smlouvy, oznámení s certifikátem autorizovaného inspektora a záměrů nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení. Proces povolování staveb významně ovlivňuje řada faktorů, které brání efektivnímu posuzování konkrétních stavebních záměrů z hlediska jejich environmentálních dopadů. Mezi jinými jde o roztříštěnost...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 245 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.