Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 17 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Automatizované sledování pohybujících se objektů pomocí robotického manipulátoru
Zelený, Miroslav ; Ligocki, Adam (oponent) ; Chromý, Adam (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá sledováním objektů za pomoci robotického manipulátoru Epson C3 a barevné kamery. Práce popisuje základní vlastnosti zařízení, které mají být použity. Ze softwarových nástrojů pro počítačové vidění je použita knihovna OpenCV, respektive její wrapper EmguCV. Je zde probrána základní problematika a principy sledování objektů v obraze a jsou zde představeny některé metody sledování. Tyto metody byly testovány a jsou zde tedy uvedeny jejich silné i slabé stránky, které se během testování projevily. Dále je zde uveden postup pro výpočet nových souřadnic kamery a efektoru manipulátoru pomocí homogenních transformací. Práce obsahuje výsledky testování daných algoritmů a jejich vyhodnocení. Výstupem práce je testovací aplikace pro robot Epson C3.
Patofyziologie kolorektálního karcinomu. Efekt screeningu kolorektálního karcinomu a role microRNA v patofyziologii kolorektálního karcinomu.
Král, Jan ; Špičák, Julius (vedoucí práce) ; Keil, Radan (oponent) ; Mohelníková Duchoňová, Beatrice (oponent)
Kolorektální karcinom (KRK) je závažné zhoubné nádorové onemocnění tlustého střeva, kterým celosvětově onemocní téměř dva miliony pacientů za rok. V České republice (ČR) je diagnostikován ročně u okolo osmi tisíc pacientů a přes tři a půl tisíce pacientů ročně na toto onemocnění umírá. Velká část je stále diagnostikována v pokročilém stadiu onemocnění (stadium IV - 20,1 %; stadium III - 24,5 % v roce 2017), což znamená horší celkovou prognózu. Screeningový program si klade za cíl identifikovat pacienty v časném stadiu KRK (stadium 0, I a II), kteří mají celkově lepší prognózu než ti s již vyvinutými symptomy onemocnění. Současný výzkum je zaměřen na markery, které by sloužily jak k časné diagnóze tohoto onemocnění, tak k predikci účinnosti léčby či časné recidivy nádoru. Prvním cílem naší práce bylo zhodnotit klinicko-patologickou charakteristiku pacientů s KRK diagnostikovaných screeningem v porovnání se symptomatickými pacienty a ověřit efektivitu screeningového programu v ČR. Provedli jsme multicentrickou prospektivní observační studii ve 12 centrech, která měla za cíl lépe charakterizovat jednotlivé parametry pacientů s KRK (lokalizace a stupeň diferenciace tumoru, výskyt metastáz apod). Screening byl definován jako primární screeningová koloskopie, nebo koloskopie po pozitivním testu na...
Rychlá metodika pro rozlišení česneku (Allium sativum L.), typu český paličák, pomocí mikrosatelitních markerů: metodika pro praxi
Ovesná, Jaroslava ; Mitrová, Katarína ; Kučera, Ladislav
Cílem této metodiky bylo ověřit a sestavit soubor mikrosatelitních markerů pro účely ověření, které je třeba použít pro nespornou identifikaci vybraných druhů česneku typu český paličák. Předmětem metodiky je jednoduchý postup pro určení česneků typu český paličák pomocí analýzy mikrosatelitů (SSR- Single Sequence Repeats), který je využitelný zkušebními laboratořemi v praxi. Popsaná metoda umožňuje identifikovat odrůdy a novošlechtění českého česneku typu paličáku pomocí DNA markerů (alel mikrosatelitů), které jsou přítomny pouze u této skupiny odrůd a novošlechtění česneku. Podstatou je amplifikace úseků genomu obsahující daný mikrosatelitní lokus pomocí polymerázové řetězové reakce (PCR) při použití specifických, flourescenčně značených primerů a následná analýza délky produktů PCR. Metodika nově přináší unikátní soubor diagnostických SSR markerů, postup hodnocení a interpretace výsledků.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Metodika pro diagnostiku přítomnosti brusinky a klikvy ve zpracovaných produktech pomocí molekulárních SSR markerů: metodika pro praxi
Kučera, Ladislav ; Ovesná, Jaroslava
Předmětem metodiky je postup pro diagnostiku přítomnosti brusinky (Vaccinium vitis-idaea L.) a klikvy (Vaccinum macrocarpon L.) ve zpracovaných produktech, například v čajích, nebo v ovocných složkách řady dalších potravinářských výrobků (džemy, rosoly, protlaky). Metodika vychází z faktu, že primární struktura DNA je typická pro každý rostlinný druh. Byly proto využity molekulární DNA markery, které charakterizují daný rostlinný druh délkovou variabilitou mikrosatelitů (SSR- Single Sequence Repeats). Metodika popisuje extrakci DNA z předpokládané matrice, dále sekvence a použití vybraných SSR markerů a postup vyhodnocení analytických dat. Metodu lze použití v běžně vybavené molekulárně-genetické laboratoři. Metoda je použitelná pro charakterizaci DNA izolované z jakékoliv části rostliny, plodů a z nich odvozených potravin či potravních doplňků. Popisuje postup a potřebné vybavení pro provedení analýzy. Doporučuje způsob hodnocení výsledků.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Graffiti, street art a specifika subkultury
Popová, Sylva ; Grendelová, Erika (vedoucí práce) ; Chlubná, Jana (oponent)
NÁZEV: Graffiti, Street art a specifika subkultury AUTOR: Sylva Popová KATEDRA: Katedra výtvarné výchovy VEDOUCÍ PRÁCE: Mgr. Erika Grendelová ABSTRAKT: Práce je věnována graffiti, street artu a subkultuře v Praze, konkrétně její Staré části, kde je nepřeberné množství památek poznamenaných tímto uměním. Práce představuje graffiti a street art ve všech jeho podobách, jak legálních i ilegálních. Zjišťuje, kde je hranice mezi vandalstvím a uměním, vztahy autorů děl k historii, k majetku jiných, postoj obyvatel města k této subkultuře a jejich vyjadřování ve spreji. Klíčová slova Subkultura, autoři, writeři, graffiti, vandalství, umění, spreje, fixy, dílo,..
Studium procesu zánětu na buňkách plicního epitelu
Majerová, Barbora ; Hodek, Petr (vedoucí práce) ; Koblihová, Jitka (oponent)
Lidský dýchací systém je ve stálém kontaktu s cizorodými činiteli z okolního prostředí. Protože v respiračním traktu dochází k ukládání různých částic, musí existovat jak efektivní způsob jejich mechanického odstraňování, tak imunitní ochranné mechanismy. Vzájemná rovnováha mezi přirozenou a adaptivní imunitou plic umožňuje likvidaci infekčních činitelů bez iniciace zánětlivé reakce. Nadměrná aktivace imunitního systému plic však může vést k produkci nejrůznějších zánětlivých mediátorů a cytokinů, např. interleukinů IL-1, IL-6 a IL-18. Jednou z možností pro zjištění imunogenicity určité látky je stimulace plicních epiteliálních buněk požadovaným činitelem s následným měřením koncentrace produkovaných cytokinů. Pro zjištění imunogenicity savčích imunoglobulinů typu G a slepičích imunoglobulinů typu Y byla provedena jejich čtyřiadvacetihodinová expozice plicním buňkám nádorové linie A549. Koncentrace produkovaných cytokinů IL-1 a IL-6 byla změřena metodou Luminex, která naznačila imunogenicitu jak kozích imunoglobulinů typu G, tak určitých slepičích imunoglobulinů typu Y.
Rozšířené uživatelské rozhraní
Vladík, Ondřej ; Beran, Vítězslav (oponent) ; Najman, Pavel (vedoucí práce)
Cílem této práce je navrhnout a implementovat Rozšířené uživatelské rozhraní, které bude využívat systému kamera-projektor. Součástí je i knihovna funkcí pro poloautomatickou kalibraci kamery a celého systému. Bylo navrhnuto rozhraní pro ovládání widgetů pomocí značek. Na pracovní ploše (stůl, případně stěna nebo tabule) jsou rozmístěny různé značky. Kamera tyto značky snímá ve videosekvenci. Ze snímků se určí pozice značky v prostoru. Widgety jsou promítány na tuto pracovní plochu ke značkám. Se značkami může uživatel libovolně hýbat a widgety se budou hýbat se značkami.
Rozšířené uživatelské rozhraní
Zahrádka, Jiří ; Beran, Vítězslav (oponent) ; Španěl, Michal (vedoucí práce)
Práce se zabývá problematikou rozhraní mezi člověkem a počítačem. Zaměřuje se na moderní rozhraní, která využívají projektor a kameru pro rozšíření reálných předmětů o virtuální informace. Součástí práce je také popis kalibrace těchto zařízení. Hlavním cílem této práce je implementace rozšířeného uživatelského rozhraní pro správu aplikačních oken. Systém zahrnuje kameru, projektor a uchopitelné předměty např. papírové desky. Předměty jsou označeny výchozími značkami kvůli jejich sledování ve videosekvenci. Projektor promítá prvky uživatelského rozhraní na stůl a uchopitelné předměty např. aplikační okna na papírové desky. Aplikační okna jsou následně přesouvána a otáčena společně s deskami.
Eye Tracking During Interaction with a Screen
Pavelková, Alena ; Kajan, Rudolf (oponent) ; Herout, Adam (vedoucí práce)
This work presents system for real-time tracking of computer screen and estimating location of user's gaze on this screen with the use of eye-tracking data from a head-mounted eye-tracker and Uniform Marker Fields. The designed system localizes the computer screen in the frames from eye-tracker's front camera using a fragment of Uniform Marker Field displayed on the screen. The marker is hidden after its successful detection and natural feature points from the camera frame lying on the computer screen or, optionally, from the whole frame, are used for tracking the screen. If the natural features tracking fails, marker is displayed again and the tracking is re-initialized. In order to make the marker as unobtrusive as possible, gaze information is used to display the marker as far from the area of user's visual attention as possible. To evaluate the performance and accuracy of the implemented system and the influence of marker appearing on the screen on user's ability to perform his work, several experiments and user testing were conducted.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 17 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.