Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 13 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Dějiny trestního práva v českých zemích v letech 1848 až 1989
Jablonický, Tomáš ; Kuklík, Jan (oponent)
1 Shrnutí Disertační práce buduje objektivní, přehledný, systematický a přitom stručný výklad dějin trestního práva v českých zemích v letech 1848 až 1989. Cílem práce tak není jen chronologická prezentace nejdůležitějších trestních zákonů, nýbrž i paralelní příběh trestněprávní vědy a kriminologie, které někdy více, někdy méně, podstatným způsobem ovlivňovaly a ovlivňují vývoj trestního práva a trestního zákonodárství. Práce proto obsahuje i biografické a bibliografické profily nejvýznamnějších českých pedagogů, trestněprávních vědců a kriminologů - zakladatelů a průkopníků české a československé trestněprávní vědy, jejichž osudy byly úzce propojeny s komplikovanými společensko- politickými událostmi daných historických období. Dějiny trestního práva ukazují velké propojení trestního práva a politiky, následkem čeho je trestní právo, bez kvalitní trestněprávní vědy a kriminologie, politicky nejovlivnitelnější odvětví práva. Pro disertační práci je symptomatické hledání rozhodujících příčin a faktorů, které vedou k pokroku, či naopak k úpadku trestního práva. Z vědecké analýzy historických trestněprávních událostí pak přirozeně a jednoznačně vystupují opět právě trestněprávní věda a kriminologie, které mají schopnost, prostřednictvím svých nejvýznamnějších představitelů (průkopníků a reformátorů),...
Rozvázání základních pracovněprávních vztahů na základě jednostranného právního jednání
Jindřich, Pavel ; Vysokajová, Margerita (vedoucí práce) ; Štangová, Věra (oponent)
Rozvázání pracovněprávních vztahů na základě jednostranného právního Tato závěrečná práce pojednává o tématu rozvázání pracovněprávních vztahů na základě jednostranného právního jednání. Jejím cílem je poskytnout náhled do současné České republice a představit komplexní přehled způsobů rozvázání pracovněprávních vztahů na základě jednostranného právního jednání s využitím platných právních předpisů, právní literatury a judikatury. Tato závěrečná práce je založena na prostudování odborné literatury a soudních rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky, Nejvyššího správního soudu České republiky a Ústavního soudu. Má závěrečná práce ve své první části vysvětluje terminologii pracovněprávních tahů, pracovní smlouvy, dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti. Hlavní část analyzuje platnou právní úpravu zákoníku práce a současnou soudní oblasti rozvázání pracovněprávních vztahů na základě jednostranného právního e strany zaměstnance a zaměstnavatele, které ke své platnosti vyžadují písemnou formu. Hlavní část je věnována výpovědi, okamžitému zrušení pracovního poměru a zrušení pracovního poměru ve zkušební době jak ze strany zaměstnavatele, tak ze strany zaměstnance. Tato část obsahuje rovněž výpovědní důvody při výpovědi ze strany zaměstnavatele a výjimky ze zákazu výpovědi u těchto jednotlivých...
Teoretická koncepce odpovědnosti v soukromém právu
Janeček, Václav ; Beran, Karel (vedoucí práce) ; Holländer, Pavol (oponent) ; Elischer, David (oponent)
Co je to odpovědnost? Na této "velké" otázce si v posledních 60 letech vylámal zuby nejeden český právní teoretik. Dominujícím přístupem k odpovědnosti je u nás v současnosti tzv. teorie sankce, podle které je odpovědnost sekundární sankční povinností, která nastupuje jako sankce za nedodržení povinnosti primární. Zároveň bývá ale paradoxně odpovědnost koncipována jako tzv. aktivní odpovědnost, tedy odpovědnost za dodržení povinnosti. Tím vzniká specificky "český" problém odpovědnosti: člověk odpovídá, protože je sankcionován, a zároveň je sankcionován, protože je odpovědný. Odpovědnost se takto tváří jako vnitřně rozporný a nesmyslný koncept, neboť obě koncepce mají ambici popisovat odpovědnost v témže rozsahu (jsou koextenzivní). Nejnovějším trendem české teorie práva je proto skeptický přístup, který se snaží problematickému pojmu odpovědnosti úplně vyhnout. Na druhé straně, podíváme-li se do zahraniční literatury, smysluplná debata o odpovědnosti dnes stojí v základu analytických i normativních přístupů k právu a ovlivňuje další rozvoj právního myšlení a právní regulace v Evropě. Běžně se tu přitom, na rozdíl od české literatury, rozlišuje mezi odpovědností (Verantwortung/responsibility) a zavázaností (Haftung/liability). Ale proč? Odkud se "český" problém odpovědnosti vzal? Kde začal? Odkud se...
Aktuální pracovněprávní judikatura Nejvyššího soudu ČR a její vliv na oblast regionálního školství
Konečný, Petr ; Kitzberger, Jindřich (vedoucí práce) ; Veteška, Jaroslav (oponent)
Práce eší problematiku judikatury Nejvyššího soudu R v pracovn právní oblasti s dopadem do regionálního školství. Nejvyšší soud R je vrcholným orgánem obecné soustavy soud v R. Hlavním posláním Nejvyššího soudu R je zajiš ování jednoty a zákonnosti rozhodování soud , které realizuje prost ednictvím zaujetí stanoviska k rozhodovací innosti soud . Pozornost je v nována rozboru jednotlivých právních kauz na poli regionálního školství. KLÍ OVÁ SLOVA Nejvyšší soud R, judikatura, regionální školství, pracovní právo, pracovn právní spory
Rozpad a hledání řádu. Dvě základní proměnné v šitské politické filozofii
Růžička, Jan ; Barša, Pavel (vedoucí práce) ; Slačálek, Ondřej (oponent) ; Franěk, Jakub (oponent)
"Rozpad a hledání řádu" Dvě základní proměnné v šī'itské politické filozofii (abstrakt) Cílem rigorózní práce je klasifikovat podobu panství a vlády v šī'itském politickém myšlení, jejich vývoj i schopnost obstát v politické praxi. Především si všímám způsobu chápání politické moci a jejího kardinálního spojení s osobou imáma, jež představuje světského i náboženského vůdce komunity. K popisu výše uvedených problémů využívám realitu prvotního islámu včetně šī'itské argumentace pro rozpad muslimské ummy, dále důvody, které vedly k mnohonásobnému štěpení šī'ismu včetně analýzy konkrétních příkladů (Dvanáctníci, Ismā'īla, Hašašíni, Alawi, Duryz, moderní Íránská islámská republika) a konečně deskripci zásadní reformulace panství a vztahu komunity k němu provedené ajatollāhem Chomejnīm. Právě od jeho politického konceptu Wilājat al-faqīh odvíjím i analýzu modernizačních procesů v šī'itském politickém myšlení vedených za tím účelem, aby bylo stále aktuální, ale neodchýlilo se od zjeveného. Moji snahou je proto analyzovat, zda rozpady politického řádu a jeho následných rekonstrukcí i nadále nekončí či zda Wilājat al-faqīh představuje novou kvalitu, která epochu štěpení uzavře. Zároveň se ptám, zda je Chomejnīho moderní konstrukt schopen propojit sakrální a profánní zdroje legitimity moci, či je naopak trvale oddělí.
Daňové úniky na DPH v řetězových a karuselových obchodech a jejich odraz v judikatuře
Hlinková, Denisa ; Vybíral, Roman (vedoucí práce) ; Boháč, Radim (oponent)
Resumé Tato diplomová práce na téma Daňové úniky na DPH v řetězových a karuselových obchodech a jejich odraz v judikatuře se věnuje velmi aktuálnímu tématu, kterým tato problematika bezpochyby je. Stěžejní část práce je věnována daňovým únikům, především pak popisu a vysvětlení struktur karuselových a řetězových uskupení, která se na daňových únicích v oblasti daně z přidané hodnoty podílejí nejčastěji. Práce předkládá i několik schémat, která slouží k lepšímu pochopení fungování a organizace obchodních struktur podílejících se na této nelegální činnosti. Další kapitola je poté zaměřena na soudní rozhodnutí, a to především Nejvyššího správního soudu České republiky a Soudního dvora Evropské unie. Role soudních orgánů je v této oblasti neopominutelná, neboť pomáhá formovat zákonnou úpravu, a podstatným je i závazný výklad nejasných nebo nejednoznačných pojmů, které se v legislativě nezřídka kdy vyskytují. Především činnost Soudního dvora Evropské unie je pro výklad pojmů unijního práva velmi významná. Vzhledem k národním odlišnostem je třeba sjednotit výklad unijních norem natolik, aby nebylo ohroženo fungování jednotného vnitřního trhu v rámci Evropské unie. V poslední kapitole se práce věnuje přehledu nástrojů umožňujících boj proti této nelegální činnosti a také je v ní zmínka o institutech mezinárodní a...
Formalismus v právu
Brezina, Peter ; Kühn, Zdeněk (vedoucí práce) ; Maršálek, Pavel (oponent) ; Škop, Martin (oponent)
Resumé Tématem této práce je "formalismus v právu" jakožto pojem, který se prolíná podstatnou částí moderního právního myšlení. Tato práce ukazuje, že bývá obvykle vnímán jako pojem kritický, avšak bez jednoznačného a ustáleného významu. V nedávné době se však diskuse zahrnující tento pojem proměnila tak, že již zahrnuje také osoby, které se k formalismu pozitivně hlásí. Právě přehled vývoje této diskuse, které se ovšem českého prostředí dosud týkala jenom okrajově, tvoří podstatnou část této práce. Její druhou podstatnou část tvoří samostatné promyšlení místa formalismu v právu, a to v různých jeho ohledech - při interpretaci a aplikaci práva, při jeho tvorbě, i při jeho výuce a v právní vědě. Tato práce je rozdělena do tří nestejných částí, z nichž první se dále člení na tři oddíly. První část se věnuje formalismu jako tématu právněteoretické diskuse během celého 20. století, a jejím záměrem je přiblížit tuto diskusi českému čtenáři. V prvním oddíle se věnuje tématu, které se s kritikou formalizmu v právu v západní právní vědě typicky pojí, a to vystoupení amerického právního realismu v meziválečném období. Ukazuje, že je výrazným a viditelným završením dřívějších kritických snah viditelných na obou stranách Atlantiku již od konce 19. století. Druhý oddíl první části se věnuje situaci po druhé světové...
Analýza vybraných soudních rozhodnutí v oblasti krajinného rázu
Honzová, Markéta
Příspěvek se zabývá analýzou vybraných soudních rozhodnutí v oblasti krajinného rázu a jeho právními aspekty. Zvýšená pozornost je věnována judikátům Nejvyššího správního soudu, které významně ovlivňují aplikaci práva. Krajinný ráz je poměrně častým předmětem sporů a to zejména z důvodu absence prováděcí vyhlášky k ochraně krajinného rázu a široké definice pojmu v příslušné legislativě. Analyzovaná rozhodnutí se týkají především možností využití znaleckých posudků pro hodnocení krajinného rázu, dále neexistence prováděcího předpisu, posouzení ekonomického přínosu záměrů, vyjádření orgánu ochrany přírody ve stavebním řízení apod.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 13 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.