Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 102 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Development of chemically resistant tile grout containing secondary raw materials
Matušková, Veronika ; Seidlová,, Michaela (oponent) ; Drochytka, Rostislav (vedoucí práce)
The aim of the diploma thesis is development and research of a high-quality polymeric jointing grout material using secondary raw materials and hazardous waste for extreme chemical exposure. The main intended use of the developed grout joint is grouting of the cast basalt elements in building objects that are permanently expose to highly aggressive chemical environment. The use of input materials produced by progressive technologies should be another benefit of this grout joint to enhance ecological aspects of a grout joint production.
Management odpadového hospodářství v rámci veřejné infrastruktury vybrané obce
STEJSKAL, Jakub
Bakalářská práce se zabývá analýzou odpadového hospodářství ve vybrané obci. V teoretické části jsou uvedeny základní pojmy v oblasti odpadového hospodářství, legislativa, možnosti svozu, způsoby nakládání a odstranění odpadu. Praktická část se věnuje analýze odpadového hospodářství v městě Pacov. Práce uvádí množství vyprodukovaného odpadu a porovnává je ve sledovaných letech. Dále se věnuje spolupráci s firmami, které zajišťují zpětný odběr elektrozařízení. V závěru je vyhodnocení současného stavu odpadu na sledovaném území, možné návrhy a doporučení pro případné zlepšení odpadového hospodářství.
SPECIÁLNÍ POLYMERNÍ NÁTĚROVÉ A STĚRKOVÉ HMOTY S VYUŽITÍM DRUHOTNÝCH SUROVIN
Žlebek, Tomáš ; Seidlová, Michaela (oponent) ; Bydžovský, Jiří (oponent) ; Ďurica, Tibor (oponent) ; Drochytka, Rostislav (vedoucí práce)
Práce se zabývá vývojem nových polymerních nátěrových a stěrkových hmot – konkrétně epoxidových, polyuretanových a vinylesterových s využitím nebezpečných odpadů ve formě plniv. Neustále se rozšiřují oblasti, které jsou určeny k jejich skládkování a náklady na uložení těchto odpadů jsou vysoké. Jejich užíváním dochází k eliminaci negativních dopadů na životní prostředí, ale i k nezanedbatelným úsporám finančním. V rámci této disertační práce byl vyvíjen vhodný způsob úpravy vybraných nebezpečných odpadů a experimentálně ověřovány možnosti využití takovýchto speciálně připravených plniv do polymerních nátěrových a stěrkových hmot. Tyto nátěry a stěrky jsou určeny především na betonový podklad, ale byla ověřována možnost použití i na kovový podklad, asfalt a cementotřískové desky. Tyto hmoty slouží jako sekundární ochrana konstrukcí před nepříznivými vlivy povětrnostních podmínek. Jako plnivo byly použity druhotné suroviny, kterými byl fluidní filtrový popílek kontaminovaný vlivem denitrifikace spalin a speciálně upravené nebezpečné odpady (solidifikáty). Snahou bylo progresivní využití těchto surovin v co největším množství, aby se v maximální míře omezilo skládkování. Nebezpečné odpady bylo nutné upravit takovým způsobem, aby byla provedena co nejúčinnější solidifikace. Podrobně byl zkoumán účinek solidifikace, dále chování solidifikátu v polymerní matrici, rozložení částic ve struktuře a narušení nátěrů a stěrek vlivem chemického namáhání.
Studie výskytu, sběru a nakládání s nebezpečným odpadem .
Wolf, Adam ; Benešová, Libuše (vedoucí práce) ; Zimová, Magdalena (oponent)
Tato bakalářská práce se věnuje nebezpečným odpadům. V úvodu se zabývá legislativními opatřeními souvisejícími s nebezpečnými odpady a mezinárodní spoluprácí. Následně se ve třech kapitolách rozebírají tyto nebezpečné odpady: azbest, odpadní kaly z čištění odpadních vod a popely ze spalování odpadů. Azbest, dnes již zakázaný materiál, se vyskytuje převážně v izolacích starých veřejných a průmyslových budov. Nezbytná je prevence proti uvolnění azbestových vláken. Dále bylo v současnosti navrženo několik nadějných metod pro nakládání s odpadními kaly a popely, které odpadové hospodářství v České republice přehlíží. Prezentované metody kladou důraz na odbourání nebezpečných vlastnosti z příslušných odpadů. Práce ukazuje současný výskyt v životním prostředí. Hlavním cílem je celkové zhodnocení potencionálních rizik, pro zdraví člověka nebo složky životního prostředí, vyplývajících z nebezpečných odpadů a následné vyvození nejefektivnějších důsledků pro nakládání. Závěr literární rešerše shrnuje doporučení pro nakládání s těmito odpady. Klíčová slova: nebezpečný odpad, nebezpečné vlastnosti, odpady obsahující azbest, kaly z čištění odpadních vod, odpadní kaly, spalování odpad, ložový a úletový popel, vitrifikace, těžké kovy
Handling with hazardous materials on construction site
Máčaiová, Klaudia ; Biolek, Vojtěch (oponent) ; Tuscher, Martin (vedoucí práce)
The aim of the diploma thesis was to point out possible legislative differences between the Czech and Slovak Republics and to provide examples of asbestos disposal prices. The theoretical part briefly summarizes the waste, it is legislation and the share of construction waste. The chapter entitled Asbestos provides a brief overview of the history, mining and diseases caused by asbestos. In the practical part I devote with the legislative methodology of asbestos disposal according to the Czech Republic. Based on the relevant laws in the states, I subsequently evaluated the differences between the countries. I also devote with the procedure of disposal of sewer pipes and roofs, for which I subsequently created a budget with reference to the price of asbestos disposal.
Vývoj nového chemicky odolného nátěrového systému s obsahem druhotných surovin
Stodolovská, Šárka ; Jakubík, Aleš (oponent) ; Drochytka, Rostislav (vedoucí práce)
V rámci diplomové práce jsou navrženy a experimentálně prověřeny nové typy vysoce chemicky odolných nátěrových systémů, přednostně určených na betonový a kovový podklad. Jako mikroplniva jsou použité druhotné suroviny, včetně solidifikovaných nebezpečných odpadů. Vyvinutý nátěrový systém je řešen ve dvou kvalitativních úrovních – PREMIUM a ECOLOGY. Úroveň PREMIUM je přednostně určena do prostředí s extrémním chemickým namáháním. Polymerní nátěrový systém ECOLOGY je použitelný do prostředí, kde taktéž působí agresivní chemická média, avšak primárně je zde sledována ekologická náročnost vstupních surovin. Tato diplomová práce se zabývá aktuální problematikou v praxi a je součástí výzkumného projektu.
Systém elektronické evidence přepravy nebezpečného odpadu - aktuální informace
Rýpalová, Pavlína ; Polčáková, Martina
Agenda elektronického ohlašování přepravy nebezpečného odpadu je v současné době připravena, a to v samostatném modulu Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) zvaném Systém evidence přepravy nebezpečného odpadu (SEPNO).
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Produkce a nakládání s odpady v roce 2017 podle ISOH
Sequensová, Markéta ; Česeneková, Lucie
Informační systém odpadového hospodářství (ISOH) obsahuje data o produkci a nakládání s odpady od původců a oprávněných osob. Vlastníkem a zřizovatelem ISOH je Ministerstvo životního prostředí a provozovatelem CENIA, česká informační agentura životního prostředí. Článek obsahuje informace o produkci a nakládání s nebezpečnými, ostatními a komunálními odpady za rok 2017.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 102 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.