Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1,084 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Kazuistika fyzioterapeutické léčby pacienta s diagnózou periferní ankylozující spondylitidy
Nourbakhsh, Seyed Sadrodin ; Kučerová, Ilona (vedoucí práce) ; Mikulášová, Markéta (oponent)
Abstraktní: Případová studie fyzioterapeutické léčby pacienta s diagnózou periferní ankylozující spondylitida. Pracoviště: Revmatologický ústav, Prague Na slupi 450/4, 128 00 Praha 2, Nové Město Souhrn: Tato bakalářská práce zahrnuje léčbu případové studie, u které byla diagnostikována periferníankylozující spondylitida, a je rozdělena na dvě části, část teoretickou a praktickou. Teoretická část je zaměřena především na nemoc jako takovou, jako je patofyziologie, anatomie, příznaky a symptomy, lékařský, chirurgický a fyzioterapeutický management a druhá část se zaměřína léčebné a vyšetřovací přístupy, které u pacienta zabraly, každodenní terapie a vývoj pacienta s ohledem na dobu, po kterou byl v nemocnici. Klíčová slova: Ankylozující spondylitida, Fyzioterapie, Rehabilitace,
Nejčastější úrazy v boxu, možnosti prevence a následná fyzioterapie
Faladová, Martina ; Pavlů, Dagmar (vedoucí práce) ; Novotná, Irena (oponent)
Název práce: Nejčastější úrazy v boxu, možnosti prevence a následná fyzioterapie Cíl práce: Hlavním cílem diplomové práce je zjistit, jaké jsou nejčastější úrazy boxerů amatérů a profesionálů v České republice. Dílčími cíli je poté zjistit, zda se boxeři věnují regeneraci, jaké je zajištění fyzioterapeutické péče a zda boxeři využívají fyzioterapeutické přístupy a metody, které by teoreticky mohly vzniku úrazů zabránit. Metody: Teoretické poznatky k této diplomové práci byly získány pomocí literární rešerše dostupných zahraničních i českých pramenů. Výzkumná část práce byla realizována pomocí nestandardizovaného dotazníku, který byl distribuován online metodou mezi boxery v České republice. Boxeři byli dotazování retrospektivou na svá prodělaná zranění, na regeneraci a možnosti fyzioterapie. Ze statistické analýzy získaných dat byly vyhotoveny závěry práce. Výsledky: Výzkumu se zúčastnilo 120 boxerů (mužů i žen) ve věkovém rozmezí 18 - 40 let. Nejčastějším úrazem při tréninku bylo mezi amatéry a profesionály pohmoždění ruky (41 % a 65 %). Při sparingu byly nejčastější mezi amatéry ostatní zranění (36 %) a pohmoždění ruky (33 %) a mezi profesionály to byly tržné rány v oblasti hlavy (75 %). Během utkání amatéři utrpěli nejvíce pohmoždění v oblasti ruky a fraktury nosu (obojí 43 %) a profesionálové...
Telerehabilitace u pacientů s roztroušenou sklerózou
Zeiselová, Jitka ; Novotná, Klára (vedoucí práce) ; Kövári, Martina (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá problematikou telerehabilitace u pacientů s roztroušenou sklerózou, a to zejména se zaměřením na osoby s vyšší mírou neurologického deficitu. Roztroušená skleróza je chronické autoimunitní onemocnění napadající centrální nervovou soustavu. Podle informací z registru pacientů ReMuS je ke dni 31.12.2021 v České republice aktuální počet pacientů 17 148 a 71 % z tohoto čísla je tvořeno ženami. Cílem teoretické části této práce je předložit čtenářovi stručné poznatky o tomto onemocnění, tedy o jeho etiopatogenezi, symptomatologii, možnostech diagnostiky, terapie a zejména rehabilitace. Teoretická část obsahuje dále kapitolu o telemedicíně, která má za úkol seznámit čtenáře s nevšedním tématem možností online terapie. Představuje stručnou historii telemedicíny, možnosti jejího využití v dalších oborech v rámci rehabilitační péče a také některé programy, prostřednictvím nichž lze rehabilitační péči v současné době v České republice poskytovat. Praktická část je tvořena dvěma kapitolami, přičemž první se věnuje dotazníkovému šetření, které má za úkol zjistit, jaké povědomí mají osoby s RS o telerehabilitaci a také zjistit případný zájem o tuto formu rehabilitace se zvláštním zaměřením na osoby s RS s vyšší mírou neurologické disability (EDSS 6-9) pro plánované rozšíření...
Role rehabilitace u dětských pacientů s idiopatickou chůzí po špičkách - rešeršní práce
Pazderníková, Nikola ; Jevič, Filip (vedoucí práce) ; Vosecká, Lucie (oponent)
Idiopatická chůze po špičkách se řadí mezi druhy patologické chůze. Pacient, který je po diferenciální diagnostice bez neurologického deficitu, našlapuje pouze na špičky a v jeho chůzovém cyklu je absence dopadu paty na podložku. Dříve byla mylně označována jako vrozené zkrácení Tendo calcaneus. Vzhledem k absenci komplexního souhrnu poznatků a výsledků studií jsme si dali za hlavní cíl vytvořit rešeršní bakalářskou práci na toto téma a vedlejším cílem je vytvořit dokument, který by byl využitelný v diagnostice a klasifikaci této patologické chůze. Metodika: Studie a články zabývající se tématem idiopatické chůze po špičkách u dětských pacientů byly vyhledány v medicínských databázích PubMed a Cochrane. Vybrali jsme pouze studie v rozmezí let 2008-2021, které odpovídaly námi zadaným kritériím a obsahovaly vhodné informace pro tuto práci. Celkem jsme vyhodnotili 40 článků jako relevantních a vhodných k využití pro tuto rešeršní práci - 37 z databáze PubMed a 3 z databáze Cochrane. Výsledkem práce je komplexní souhrn dostupných informací o etiopatogenezi, prevalenci, konzervativní a chirurgické léčbě, které můžeme využít v klinické praxi a dále také vyšetřovací protokoly, které nám pomohou v diagnostice a klasifikaci. Závěr: Z nalezených dostupných studií a článků jsme vytvořili dokument shrnující...
Vliv cvičení jógy na subjektivně vnímaný zdravotní stav
Schneibergová, Barbora ; Novotná, Klára (vedoucí práce) ; Šonská, Kristýna (oponent)
Tato výzkumná bakalářská práce se zaměřuje na vliv jógy na subjektivně vnímaný zdravotní stav cvičenců. V teoretické části je stručně popsaný systém jógy, včetně její historie, nejčastěji praktikovaných stylů a jednotlivých stupňů jógy. Teoretická část rovněž obsahuje popis účinků jógy na organismus zdravých jedinců, ale také její využití u různých diagnóz. Dále jsem se zaměřila na rizika praktikování jógy včetně rozličných zranění či bolestí. Stručně jsem popsala možnost využití jógy ve fyzioterapii a doporučení pro praktikování jógy z pohledu fyzioterapeuta. V praktické části jsem zpracovala výsledky dotazníkového šetření. Efekt praktikování jógy na zdravotní stav byl popsán jako pozitivní, pokud však je tento přístup správně zvolen a dostatečně individuální. Pokud jsou tato doporučení dodržena a jóga je praktikována pod kvalifikovaným dozorem nebo po řádném zaučení, nemusí u cvičenců dojít k žádným nežádoucím účinkům.
Rozdíl ve změně pružnosti hrudníku při využití výdechových trenažérů u pacientů s CHOPN
Málková, Magdaléna ; Babková, Lenka (vedoucí práce) ; Janečková, Alexandra (oponent)
Bibliografická identifikace Jméno a příjmení autora: Bc. Magdaléna Málková Název diplomové práce: Rozdíl ve změně pružnosti hrudníku při využití výdechových trenažérů u pacientů s CHOPN Pracoviště: Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství, Fakultní nemocnice v Motole Vedoucí diplomové práce: Mgr. Lenka Babková Oponent diplomové práce: Mgr. Alexandra Janečková Rok obhajoby práce: 2022 Abstrakt: Diplomová práce se zabývá chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN) a vlivem krátkodobého výdechového tréninku na pružnost hrudníku u těchto pacientů. Je vytvořena formou rešerše a výzkumu, jehož cílem bylo zjistit, zdali má využití výdechového trenažéru během týdenního tréninku vliv na zvýšení pružnosti hrudníku, na zlepšení schopnosti aktivace bránice a zlepšení subjektivního pocitu dýchání. Praktická část práce byla provedena jako randomizovaná kontrolní pilotní studie s cílem zjistit účinek krátkodobé terapie pomocí trenažéru Threshold PEP u pacientů s CHOPN, kteří jsou v ambulantní péči plicního lékaře. Studie se zúčastnilo 20 pacientů s CHOPN 2.-4. stadia (10 mužů a 10 žen) s průměrným věkem 70,2 ± 7,6 let a průměrnou délkou trvání onemocnění 11,1 ± 8,5 let. Pacienti byli rozděleni do dvou skupin - skupina s výdechovým tréninkem a skupina kontrolní. Sběr dat probíhal ve spolupráci s MUDr. Lenkou...
Vývoj postoje k bolesti zad u studentů fyzioterapie
Bláhová, Zuzana ; Kavka, Tomáš (vedoucí práce) ; Obešlo, Marek (oponent)
Pozadí: Existují důkazy, že přesvědčení fyzioterapeuta ovlivňuje jeho postup terapie u pacientů s bolestí zad. Základy těchto přesvědčení získáváme již během studia vysoké školy. Prozatím nebylo v České republice zkoumáno, jaká přesvědčení nám předá odborné studium a jaký je jejich následný vývoj. Cíle: Tato práce má za cíl zmapovat vývoj postojů k bolesti zad a znalostí souvisejících s neurofyziologií bolesti u studentů fyzioterapie v České republice a zda je mezi těmito znalostmi korelace. Účastníci: Studenti fyzioterapie v 1., 3. a 5. (2. navazujícího magisterského) ročníku, vysokoškolští studenti laici ve věkovém rozmezí 22-26 let (kontrolní skupina) Metodika: 1) vyplnění přeloženého a kulturně adaptovaného dotazníků The Back-Pain Attitudes Questionnaire (Back-PAQ), 2) vyplnění přeloženého a kulturně adaptovaného dotazníků The Neurophysiology of Pain Questionnaire (NPQ) Výsledky: Do studie bylo zahrnuto 251 respondentů. V kontrolní skupině bylo průměrně dosažené skóre 107 bodů (SD 8.47) a.k statisticky významnému snížení skóre v Back-PAQ došlo až v 5. ročníku studia fyzioterapie na 95.4 bodů (SD 12.5, p < 0.01). V případě NPQ dosáhla kontrolní skupina skóre 6.92 (SD 3.65) a k...
Fyzioterapie u dysmenorey
Novotná, Dominika ; Havlíčková, Michaela (vedoucí práce) ; Ježková, Martina (oponent)
Bibliografický záznam NOVOTNÁ, Dominika. Fyzioterapie u dysmenorey. Praha: Univerzita Karlova, 2. Lékařská fakulta, Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství, 2022. 110 s., 7 příloh. Vedoucí bakalářské práce Mgr. Michaela Havlíčková. Abstrakt Bakalářská práce se zabývá problematikou dysmenorey, která patří mezi častý problém mnohých žen. V teoretické části práce je popsána fyziologie menstruačního cyklu včetně vlivu pohlavních hormonů na některé další systémy ženského organismu. Zabývá se rozlišením primární a sekundární dysmenorey a jejich patogenezí, zaměřuje se na bolest včetně jejího vztahu k menstruačnímu cyklu a zmiňuje i funkční poruchy pohybového systému u pacientek s dysmenoreou. Není opomenut význam diferenciální diagnostiky mezi primární a sekundární dysmenoreou. Poslední úsek teoretické části práce popisuje jednotlivé fyzioterapeutické metody a koncepty využitelné v terapii jak primární, tak dle možností i sekundární dysmenorey. Poznatky z teoretické části jsou využity v praktická části práce, která obsahuje kazuistiku pacientky s primární dysmenoreou, včetně kineziologického rozboru a její terapie za použití vybraných fyzioterapeutických metod. Klíčová slova Primární dysmenorea, sekundární dysmenorea, menstruační cyklus, bolest, fyzioterapie Souhlasím s půjčováním bakalářské práce v rámci...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 1,084 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.