Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 25 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Urbanistické řešení nábřeží řeky Jihlavy v Třebíči
Vacek, Jiří ; Ležatka,, Lukáš (oponent) ; Pavlovský, Tomáš (vedoucí práce)
Práce se zabývá urbanistickými úpravami nábřeží řeky Jihlavy v Třebíči. Hledá příčinu problému disfunkce v rámci lokálních i širších vztahů k okolí. Nabízí možné řešení vedoucí k rehabilitaci funkce nábřeží, jeho zprůchodnění, scelení a aktivního znovuzapojení do života města.
Návrh PPO na toku ve správě Povodí Moravy, s.p.
Salingerová, Lucie ; Smelík, Lukáš (oponent) ; Uhmannová, Hana (vedoucí práce)
Cílem diplomové práce bylo provedení posouzení vodního toku Oslava v katastrálním území města Náměšť nad Oslavou se zaměřením na protipovodňovou ochranu města. Práce se zabývá zhodnocením stávajícího stavu vodního toku Oslava a to z hlediska posouzení současného stavu koryta, opevnění toku a posouzení stávající kapacity vodního toku. Výpočet průběhu hladin byl proveden pomocí 1D matematického modelu HEC-RAS pro vybrané N-leté průtoky. Byla zjištěna kapacita toku a objektů v řešeném úseku. Součástí práce bylo rovněž vytvoření mapy rozlivů a ideový návrh případných opatření na zvýšení ochrany přilehlého území a zlepšení stavu vodního toku. Diplomová práce byla ještě doplněna o hydroekologický monitoring vodního toku (HEM analýzu 2014).
Ochrana obyvatelstva v městě Ústí nad Orlicí před povodněmi
Ruhásová, Aranka ; Hradil, Jaroslav (oponent) ; Nykodým, Josef (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou ochrany obyvatelstva před povodněmi. V práci jsou vysvětleny základní pojmy v oblasti povodní, prostředky ochrany proti povodním, povodňové orgány a legislativní zabezpečení jak v ČR, tak i v EU. Práce dál zahrnuje popis programů na modelování povodní a metody analýzy rizik při povodních. Další část práce je věnovaná hodnocení připravenosti ČR a EU, vyhodnocení jsou z předešlých povodní z roku 1997, 2002 a 2006.Veškeré získané informace jsou v poslední kapitole aplikované na zájmovou lokalitu a je hodnocená připravenost a možnost zlepšení situace v ochraně před povodněmi.
Study of the proposal of soil and water conservation measures for the protection of the built-up area of the Mazorníkovo district
Štulajterová, Laura ; Pavlík, František (oponent) ; Dumbrovský, Miroslav (vedoucí práce)
The purpose of this bachelor’s thesis is to analyze the area of Mazorníkovo and determine the erosion and drainage conditions and then based on the results, design a proposal of erosion and flood control. In the software ArcGis, via the digital model of elevation were critical points, where the accumulated surface runoff enters the urban area, identified. The value of peak discharge for each point was defined by using the software DesQ – MaxQ. To calculate erosion, the universal soil loss equation USLE was used. Once all the information was assessed, the proposals of erosion and flood control erosion and flood protection were made to reduce soil transport into the urban area and protect the lives and properties of the citizens.
Posouzení účinnosti realizovaných prvků plánu společných zařízení KPÚ Hať a Darkovice
Moravcová, Aneta ; Ing. Aleksandra Ručková,PhD., (oponent) ; Dumbrovský, Miroslav (vedoucí práce)
Cílem diplomové práce bylo posouzení účinnosti realizovaných prvků plánu společných zařízení komplexní pozemkové úpravy v katastrálních územích Hať a Darkovice. V programu Atlas DMT byl vytvořen digitální model terénu, na základě kterého byl s pomocí nástrojů ArcGis stanoven průměrný erozní smyv na jednotlivých subpovodích před a po návrhu. Stanovena byla také účinnost navržených suchých ochranných nádrží. Součástí práce je návrh alternativního řešení protierozní a protipovodňové ochrany.
Posouzení efektivity protipovodňové a protierozní ochrany malých povodí
Feltl, Jakub ; Podhrázská,, Jana (oponent) ; Krejčí,, Lukáš (oponent) ; Doležal, Petr (vedoucí práce)
Práce se zabývá hodnocením efektivity liniových protierozních a protipovodňových opatření, konkrétně záchytných vsakovacích průlehů. Hlavním přínosem je nová metoda posuzování protipovodňového efektu těchto opatření. Problematika je řešena pomocí moderních výpočetních programů a geoinformačních technologií. Využity byly programy ArcMap a HEC - HMS. Výsledkem je ekonomické posouzení variantních řešení navrhovaných opatření jak z hlediska protierozní, tak i z hlediska protipovodňové efektivity, jež vede k optimalizaci návrhu a k úsporám investičních nákladů. Navržený postup je vzhledem k relativně malým nárokům na čas, možno úspěšně aplikovat v praxi pří návrzích těchto druhů opatření (PSZ, studie...).
Studie protierozní ochrany s využitím systému přírodě blízkých opatření
Moravec, Jiří ; Sobotková, Veronika (oponent) ; Dumbrovský, Miroslav (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce byl návrh protierozní ochrany s využitím systému přírodě blízkých opatření ve vybraném povodí. Pomocí nástrojů ArcGis byl vytvořen digitální model terénu a stanoven průměrný erozní smyv na jednotlivých erozně uzavřených celcích. Na vybrané erozně ohrožené lokalitě byl v prostředí Microstation s použitím programové nádstavby InRoads vypracován návrh systému přírodě blízkých protierozních opatření. Jako systém přírodě blízkých opatření byla vybrána soustava retenčních nádrží se sedimentačním prostorem v kombinaci s plošným zatravněním. Snahou práce je poukázat na rozdíly mezi možným optimálním řešením a kompromisním řešením, respektujícím požadavky hospodařících subjektů. Řešení respektuje trend zadržení vody v krajině a užití nízkonákladových opatření.
Návrh dokumentace technického řešení systému ochranných opatření v k.ú Mazorníkovo
Štulajterová, Laura ; Pavlík, František (oponent) ; Dumbrovský, Miroslav (vedoucí práce)
Cieľom diplomovej práce bolo vyhodnotenie eróznych a odtokových pomerov v území Mazorníkovo a jeho okolia, v katastrálnom území Brezno vo variantoch porovnávajúcich aktuálny stav a predpoklad stavu v roku 2050 v dôsledku klimatickej zmeny. Súčasťou analýzy bol aj podrobný návrh adaptačných ochranných opatrení vrátanie dokumentácie technického riešenia
Study of the proposal of soil and water conservation measures for the protection of the built-up area of the Mazorníkovo district
Štulajterová, Laura ; Pavlík, František (oponent) ; Dumbrovský, Miroslav (vedoucí práce)
The purpose of this bachelor’s thesis is to analyze the area of Mazorníkovo and determine the erosion and drainage conditions and then based on the results, design a proposal of erosion and flood control. In the software ArcGis, via the digital model of elevation were critical points, where the accumulated surface runoff enters the urban area, identified. The value of peak discharge for each point was defined by using the software DesQ – MaxQ. To calculate erosion, the universal soil loss equation USLE was used. Once all the information was assessed, the proposals of erosion and flood control erosion and flood protection were made to reduce soil transport into the urban area and protect the lives and properties of the citizens.
Návrh postupu realizace protipovodňových opatření na řece Lužnici ve městě Planá nad Lužnicí
HAVLÍČEK, Ladislav
Jednou z nejhorších živelních pohrom, která postihuje člověka a jeho obydlí od nepaměti, je povodeň. A to nejen v České republice, ale i celosvětově. Člověk stále vymýšlí nové prvky protipovodňové ochrany a uvádí je v praxi. Města se snaží budovat ochranné hráze, zkapacitnit koryta toků, budovat suché poldry a další opatření k zamezení většinou katastrofálních následků řádění živlu. Takovým městem je i Planá nad Lužnicí, které schválilo vybudování protipovodňové hráze na území města z programu "Prevence před povodněmi II", jehož investorem byl Státní podnik Povodí Vltavy. Tato práce se v teoretické části zabývá analýzou současného stavu sil a prostředků města Planá nad Lužnicí, kam patří Jednotka sboru dobrovolných hasičů Planá nad Lužnicí, Městská policie Planá nad Lužnicí a technické služby Planá nad Lužnicí. V dalším bodě analyzuji současnou organizací realizace protipovodňové ochranné hráze a připravenost vedení města na její realizaci podle provozního řádu vodního díla a podle právních předpisů na úseku ochrany před povodněmi. Dále pak analyzuji zkušenosti a technické parametry obdobných protipovodňových opatření, realizovaných ve stejném programu ve správním obvodu Tábor. A v neposlední řadě zkušenostmi z praktických nácviků realizace protipovodňové linie. Komparací všech provedených analýz vznikl navrhovaný metodický postup, který je uveden v další části. Ve výsledcích je uveden vlastní organizační návrh řešení realizace protipovodňových opatření na řece Lužnici pro město Planá nad Lužnicí. Celá realizace byla rozdělena do čtyř fází, kde mají zainteresované síly a prostředky jasně vymezené úkoly k zajištění připravenosti technických prvků protipovodňových opatření. Dále jsou zde uvedeny kontrolní seznamy pro vedoucí vyčleněných sil a prostředků města k zajištění efektivního uvedení sil a prostředků do pohotovosti a dále kontrolní seznam velitele zásahu, kde jsou popsány všechny úkoly nutné pro efektivní a rychlou realizaci protipovodňové linie, včetně zajištění čerpacích stanovišť a manipulace se šoupátkovými uzávěry. Pro verifikaci návrhu metodického postupu bylo uspořádáno praktické cvičení, kdy byla ověřována pouze fáze 3 a 4, tedy samotná realizace a rušení protipovodňové ochranné hráze. V diskuzi jsou detailně popsány jednotlivé fáze realizace, včetně organizace zásahu jednotek požární ochrany, které se budou podílet na montáži mobilního protipovodňového hrazení, a úkoly ostatních subjektů a vedení města na zajištění kontroly a údržby technických prvků protipovodňové ochrany. V dalším bodě je uveden optimální stav subjektů města Planá nad Lužnicí, které se podílejí na realizaci protipovodňové linie, včetně návrhů k dosažení optimální připravenosti. Dále je zde uveden průběh praktického cvičení, kdy byly cvičeny dvě fáze praktickým výcvikem a jedna fáze fyzickou kontrolou, a jeho výsledky. Je zde uvedena i fotodokumentace zjištěných nedostatků, které budou předány vedení města k reklamačnímu řízení s dodavatelem stavby. V závěru vyjadřuji svůj názor, že navrhovaný postup je správný, což potvrdila i verifikace praktickým cvičením a jeho rozbor vedením města Planá nad Lužnicí a řídícími funkcionáři Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje, Územního odboru Tábor. Nastiňuji zde také chybějící koncepci realizace protipovodňové ochrany na strategické úrovni minimálně ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností Tábor a Soběslav a v neposlední řadě neúplnost protipovodňové ochrany města Planá nad Lužnicí, kdy dochází k zaplavování centra města potoky a odvodňovacím systémem lesů ve východní části města. Pokud zde budou realizována protipovodňová opatření, měla by korespondovat a navazovat na stávající protipovodňovou ochranu na řece Lužnici.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 25 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.