Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 68 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
In vitro fertilizace u koní
Müller, Filip ; Šušor, Andrej (vedoucí práce) ; Šimoník, Ondřej (oponent)
Reprodukční management v koňské chovatelské praxi se stále více opírá o in vitro fertilizaci (IVF) koňských oocytů. Tato technologie je komplexní proces zahrnující zisk nezralých oocytů, jejich in vitro maturaci a in vitro oplození hřebčím spermatem. Po následné in vitro kultivaci je časné embryo přeneseno do synchronizované příjemkyně. Úspěšnost koňského IVF je však ovlivněna mnoha faktory, například kvalitou oocytů, kapacitací spermií nebo i základními technickými aspekty samotného procesu, který je značně odlišný od jiných savčích modelů. Cílem této bakalářské práce je zhodnocení současných poznatků o IVF koňských oocytů, identifikace klíčových faktorů ovlivňujících úspěšnost celého procesu a popis současných postupů při přípravě gamet pro IVF. Inkorporací nejnovějších přístupů v IVF technologii u koní, a jejich následnou optimalizací, bude dosaženo vyšší úspěšnosti celého procesu. Klíčovými aspekty pro zdokonalení koňského IVF je odběr gamet a následná manipulace s nimi, in vitro maturace oocytů, in vitro kapacitace spermií a následný embryonální vývoj.
Vliv oxidativního stresu na strukturu a funkci cytoplasmatické membrány spermie v rámci oplození
Tojnerová, Kateřina ; Krylov, Vladimír (vedoucí práce) ; Šanovec, Ondřej (oponent)
Oxidační stres je způsoben nerovnováhou mezi antioxidanty a oxidanty, a tedy následným přebytkem reaktivních forem kyslíku (ROS). Muže být také způsoben nedostatečnou antioxidační ochranou, která za normálních okolností snižuje hladiny ROS a chrání tak buňku před poškozením. Oxidační stres způsobuje změny ve struktuře a funkci cytoplazmatické membrány spermie během procesu oplození. Má zde pozitivní vliv na fyziologické funkce, kdy nízké hladiny ROS jsou nutné k správnému vývoji spermie jako je například kapacitace či hyperaktivace spermie. Nicméně ve vyšších hladinách ROS působí patofyziologicky, snižuje fluiditu membrány vlivem peroxidace lipidů membrány, může dojít také k fragmentaci DNA, ztrátě motility a následné neschopnosti spermie oplození. Klíčová slova: oxidativní stres, cytoplazmatická membrána, spermie, oplození
Využití kombinovaného hnojiva ve výživě pšenice ozimé
Moravanský, Jakub
Práce se zabývá využitím kombinovaného hnojiva ve výživě pšenice ozimé. Experiment probíhal ve dvou vegetačních sezónách (2020-2021; 2021-2022) na pokusné lokalitě v Žabčicích. Použité směsné hnojivo FertiTOP 44 NPS bylo aplikováno časně na jaře ve dvou dávkách (54 kg/ha N a 30 kg/ha N). Jako kontrolní varianta byla využita klasická dusíkatá technologie s použitím hnojiv LAD 27 v dávce (30 kg/ha N). Další přihnojení dusíkem během vegetace bylo pro všechny varianty stejné (LAD 27: 65 kg/ha N; DAM 390: 40 kg/ha N). Aplikace kombinovaného hnojiva FertiTOP 44 NPS v plné dávce pozitivně ovlivnila růst, výnos a kvalitu zrna pšenice ozimé. Při rozboru rostlin během vegetace byl statisticky průkazný vliv kombinovaného hnojiva na hmotnost v sušině. Ve výnosu byl zaznamenán nárůst v obou sledovaných letech (+0,6 t/h v roce 2021; +0,3 t/ha v roce 2022). Zároveň byl zaznamenán zvýšený obsah dusíkatých látek (+0,5 % v roce 2021; +1,1 % v roce 2022). U obsahu lepku byly výsledky podobné s kontrolní variantou. U parametru sedimentační hodnoty byl sledován nárůst v obou letech (+ 3,5 ml v roce 2021; +7 ml v roce 2022), což naznačuje, že využití fosforu, síry a mikroelementů ve výživě pšenice ozimé zlepšuje pekařskou kvalitu zrna.
Rab proteiny v životě spermií
Vojtová, Kristýna ; Páleníková, Veronika (vedoucí práce) ; Zelenková, Natálie (oponent)
Rab proteiny jsou největší skupinou malých GTPáz. Působí jako klíčové regulátory v intracelulárním vezikulárním transportu buněk. Tato bakalářská práce obsahuje literární rešerši dosavadních informací o funkci Rab proteinů u savčích spermií. První část práce je věnována jejich struktuře, funkci, cyklu a onemocněním souvisejícím s dysfunkcí Rab proteinů. Druhá část je zaměřena na vývoj a maturaci spermií v souvislosti s konkrétními Rab proteiny podílejících se na jednotlivých krocích během života spermie. Rab proteiny jsou důležité při cytoskeletální organizaci a cytokinezi spermií během spermatogeneze. Podílejí se na biogenezi akrozomu zprostředkovanou Golgiho aparátem a morfologických změnách spermie v průběhu spermiogeneze. Klíčovou roli hrají také v akrozomální reakci a interakci se zona pellucida. Vzhledem k jejich nezbytnosti ve vývoji a maturaci spermie jsou Rab proteiny navrhované jako marker samčí fertility, což je shrnuto v poslední části práce. Klíčová slova Rab proteiny, GTPázy, spermie, spermatogeneze, spermiogeneze, fertilizace, neplodnost
Význam kořenových exudátů pro pěstování plodin v klimatické změně
Schnürer, Oliver ; Albrechtová, Jana (vedoucí práce) ; Tylová, Edita (oponent)
Kořenové exudáty jsou látky vylučované kořeny rostlin, které slouží rostlinám k získávání živin z půdy nebo ke zvýšené odolnosti vůči biotickému stresu. Kořenové exudáty tak mohou skrývat velký potenciál, který lze využít v zemědělství. S rostoucí lidskou populací je stále větší tlak na zemědělství, které musí poskytnout dostatek potravin pro uživení celosvětové populace, tedy pro zajištění potravinové bezpečnosti. Doposud se zemědělská činnost pokoušela tuto poptávku uspokojit intenzifikací zemědělství, především šlechtěním vysoce produktivních plodin a intenzivním hnojením, možné benefity kořenových exudátů však při šlechtění zůstávaly přehlížené. Praktiky intenzivního zemědělství mohou dále zhoršovat dopady probíhající klimatické změny, například zvýšenou mineralizaci půdního uhlíku nebo snižováním biodiverzity. Využitím kořenových exudátů v produkci plodin bude možné dosáhnout zpřístupnění nepřístupných forem živin v půdě, i vyšší odolnosti plodiny vůči škůdcům, bez zmíněných negativních dopadů intenzivního zemědělství. V této práci jsem se pokusil popsat hlavní funkce kořenových exudátů, jejich reakci na zvýšenou koncentraci oxidu uhličitého v atmosféře a další stresory klimatické změny, dále jsem se pokusil popsat využití kořenových exudátů zemědělské produkci, která se potýká s následky...
Hodnocení výnosových prvků lineárních a hybridních odrůd pšenice ozimé (Triticum aestivum)
ŠÍR, Josef
Diplomová práce je zaměřena na téma pšenice ozimé, a to konkrétně na oblasti její-ho využití, agrotechnické požadavky, růstové fáze, hnojení, plevele v jejím porostu a tvorbu hospodářského výnosu. Práce si klade za cíl porovnat výnosové prvky u vybraných lineárních a hybridních odrůd pšenice ozimé. Za tímto účelem byl zalo-žen pokus na školním statku VOŠ a SZeŠ Tábor s lineárními odrůdami Chiron, Atu-an, Ascaban, Pirueta a hybridními odrůdami Hyking, Hybiza, Hyvento, Hydrock, Sofru, kdy během vegetační doby byla zjišťována a vyhodnocována polní vzcházi-vost osiva, počet klasů před sklizní, počet zrn v klasu a dosažený výnos zrna.
Uplatnění nových přístupů ve výživě porostů brambor
RŮŽIČKA, Jan
Hlavním cílem bakalářské práce bylo vypracovat literární přehled v oblasti hnojení a výživy rostliny bramboru a shromáždit a utřídit informace o nových přístupech používaných v pěstování brambor. V práci jsou popsány způsoby hnojení a výživy organickými hnojivy, anorganickými hnojivy (včetně základních prvků) a jejich vliv na růst a kvalitu brambor. Dále uvádím možnosti využití mikrobiálních a biochemických přístupů ke zlepšení výživy brambor a jejich výhody či nevýhody. Práce také prezentuje možnosti zlepšení využití hnojiv a minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí s využitím nových technologií a inovativních postupů. Závěrem jsou uvedeny tři příklady z praxe u zemědělských podniků, které se zabývají pěstováním brambor.
Vliv vodního režimu a obhospodařování na produkční schopnost travního porostu
JANDA, Jiří
Bakalářská práce se v první části věnuje rozdělení, významu trvalých travních po-rostů, správnému obhospodařování travních porostů a udržování optimálního vod-ního režimu. Voda je nezbytná pro fotosyntézu a růst rostlin, a proto její dostupnost ovlivňuje množství a kvalitu produkované biomasy. V práci je popsána literatura zabývající se vodním režimem, jako jsou srážky, propustnost půdy, dostupnost pod-zemní vody a její vliv na produkční schopnost travního porostu. Dále jsou popsány techniky obhospodařování, jako jsou hnojení a ošetřování, které mohou pomoci udržet vhodný vodní i výživný režim pro travní porost. Ve druhé a třetí části bakalářské práce jsou výsledky zkoumaní spásaného i sečené-ho travního porostu na různém stupni vodního režimu a zatížení zvířaty ležící na lokalitě Malá Chmelná. Dále jsou zde popsány klimatické podmínky lokality. Je zpracován botanický stav travního porostu. Je vyhodnocen vliv zatížení a vodní-ho režimu na stav a produktivitu sledovaných travních porostů. Se vzrůstajícím vodním režimem klesala pokryvnost hodnotných trav a jetelovin a vzrůstal podíl sítinovitých a šáchorovitých druhů. Byla navržena opatření (hnojení a přísevy) ke zlepšení druhového složení porostu.
Vliv dávky dusíku na tvorbu výnosu jarního ječmene
JANUROVÁ, Eliška
Cílem diplomové práce bylo zjistit vliv odstupňované dávky dusíkatého hnojení na výnosové prvky (počet rostlin na jednotku plochy, počet odnoží na jednotku plochy, počet klasů na jednotku plochy, počet zrn v klasu a hmotnost tisíce zrn) jarního ječmene. Poloprovozní pokus byl založen na jaře v roce 2021 na soukromé rodinné farmě u pana Jaroslava Čecha v Bělči u Mladé Vožice. Na pokusném poli byl zaset krmný jarní ječmen odrůdy Bente. Pokusné dávky dusíkatého hnojení byly stanoveny následovně: 20 kg. ha-1, 50 kg. ha-1, 80 kg. ha-1, 110 kg. ha-1. Vyhodnocená data byla zpracována a zaznamenána do tabulek a grafů v kapitole výsledky. Nejvyšších výnosových hodnot bylo dosaženo ve variantě IV s nejvyšší dávkou dusíku, na kterou bylo aplikováno 110 kg čistých živin dusíkatého hnojení. Se snižující se dávkou dusíkatého hnojení klesaly hodnoty výnosových prvků i celkové výnosy v jednotlivých variantách.
Efekt vybraného hnojiva a pomocného rostlinného přípravku na produkci ozimé řepky
PAUL, Radim
Cílem diplomové práce bylo založit a vyhodnotit poloprovozní pokus. Hodnocen byl vliv 5 variant s aplikací pomocných rostlinných přípravků na výnosotvorné prvky, výnos a olejnatost semen ozimé řepky. V kontrolní variantě nebyl aplikován žádný biostimulant. Ve variantě 1 bylo ve fázi BBCH 34 aplikováno 0,5 l přípravku ExelGrow. Ve variantě 2 bylo ve fázi BBCH 39 aplikováno 5 l přípravku Talisman. Ve variantě 3 bylo ve fázích BBCH 39 a 51 aplikováno 2 l a 3 l přípravku Talisman. Ve variantě 4 bylo ve fázi BBCH 39 aplikováno 2 l přípravku Talisman, ve fázi BBCH 51 aplikováno 3 l přípravku Talisman a ve fázi BBCH 51 aplikováno 0,5 l přípravku ExelGrow. Pokus byl prováděn v hospodářském roce 2020/2021 na rodinné farmě u obce Dobkov nedaleko města Chotěboř. Obsah živin v sušině nadzemní biomasy byl jednotlivými variantami ovlivněn pouze minimálně. Skutečný výnos semen byl ovlivněn pozitivně, přičemž nejvyššího výnosu dosáhla varianta 4 (4,14 t*ha-1). Olejnatost semen nebyla variantami statisticky významně ovlivněna. Nejvyšší olejnatosti dosáhla varianta 2 (42,40 %). Ze sledovaných výnosotvorných prvků byla jednotlivými variantami negativně ovlivněna hmotnost tisíce semen, nejvyšší byla u kontroly (5 g). Počet šešulí na rostlině byl naopak ovlivněn pozitivně se statisticky významným rozdílem (150 ks) ve variantě 4. Počet semen v šešuli nebyl jednotlivými variantami ovlivněn (18 - 19 ks).

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 68 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.