Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Lepení kompozitních materiálů v přesných aplikacích
Schubert, Vojtěch ; Zouhar, Jan (oponent) ; Kupčák, Radim (vedoucí práce)
Práce je zaměřena na problematiku lepení kompozitních materiálů. V souvislosti s tímto tématem byla zvlášť zpracována rešerše výroby kompozitů a technologie lepení. Cílem praktické části bylo zjištění optimální tloušťky spáry při lepení kompozitních materiálů. Je zde proveden test pevnosti jednoduše přeplátovaného spoje pro různé série tlouštěk spár. Součástí bakalářské práce je i návrh a výroba vzorků pro experiment pomocí mokrého kladení.
Katalytická enantioselektivní desymetrizace meso-epoxidů
Malatinec, Štefan ; Kotora, Martin (vedoucí práce) ; Baszczyňski, Ondřej (oponent)
Katalytická enantioselektivní desymetrizace meso-epoxidů je široce používána v mnoha oblastech chemie. Takový proces je obvykle katalyzován komplexem přechodného kovu s chirálním ligandem. Nedávno byla vyvinuta syntéza analogu Bolmova 2,2'-bipyridinového ligandu a kombinace tohoto ligandu se solemi přechodných kovů byly testovány jako katalyzátory v různých reakcích. V této diplomové práci byl studován katalytický systém složený ze Sc(OTf)3/analoga Bolmova ligandu při alkoholýze a aminolýze meso-epoxidů. Reakce byla rozšířena na širokou škálu alkoholů poskytujících 1,2-diolové monoethery ve vynikající enantioselektivitě až do 99% ee. Také byla optimalizována aminolýza meso-epoxidů. Navážka katalyzátoru mohla být snížena na 1 mol% s pouze okrajovými účinky na enantioselektivitu. Klíčová slova: epoxidy, enantioselektivní katalýza, chirální ligandy.
Porovnání různých typů epoxidových lepidel
Mihulka, Jan ; Žák, Ladislav (oponent) ; Kubíček, Jaroslav (vedoucí práce)
Tato práce je zaměřena na technologii lepení. V první části je popsána teorie lepení a jsou probrány hlavní okruhy této technologie. Experimentální část se zabývá porovnáním čtyř různých dvousložkových epoxidových lepidel z hlediska pevnosti ve smyku. Pro experiment byla vybrána lepidla: Bison Epoxy Universal, Pattex Repair Epoxy Ultra Strong 5 min, Ergo 7430 a Letoxit LH 232. Po provedení experimentu se ukázalo, že lepidla Bison Epoxy Universal a Pattex Repair Epoxy Ultra Strong 5 min dosáhli pevností uvedených v technických listech. Pevnost lepidel Ergo 7430 a Letoxit LH 232 byla nižší, než je udáváno v jejich technických listech, tudíž nesplnila naše očekávání. Příčinou nedosažení deklarované pevnosti bylo nejspíše špatné dávkování nebo nedostatečné promíchání složek.
Lepení kompozitních materiálů
Drkoš, Jan ; Molliková, Eva (oponent) ; Němec, Karel (vedoucí práce)
Práce se zabývá rozborem problematiky lepení kompozitních materiálů a následným výběrem lepidla pro zadaný lepený spoj skládající se ze dvou kusů uhlíkových kompozitů. V práci je stručně shrnuta teorie kompozitních materiálů a následně podrobněji vysvětlena teorie lepení společně s následným testováním lepeného spoje. Další část práce se soustředí na průzkum trhu v oblasti dostupných a vhodných lepidel a na následný výběr nového lepidla pro zadaný lepený spoj, pro který se doposud využívalo epoxidového lepidla. V této části byly podrobně testovány lepené spoje, slepené dvěma předem vybranými lepidly a následné vyvození závěru pro výběr nejvhodnějšího lepidla.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.