Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 304 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Metodika využití wiki software ve výuce
Dlouhý, Jiří|orcid:0000-0002-5040-9395|researcherid:I-7566-2014|scopus:56193033400 ; Dlouhá, Jana|orcid:0000-0002-9660-5594|researcherid:I-7773-2014|scopus:55939518800
Metodika využití wiki software ve výuce je určena všem pedagogům, kteří chtějí ve své práci používat prostředí wiki. Seznamuje s charakteristikami wiki prostředí, zabývá se různými možnostmi aktivního využití, přináší návody na využití existujících wiki prostředí i na výběr a instalaci prostředí vlastního včetně některých jeho vylepšení. Zvláštní kapitolu tvoří též rozbor možností využití, jak pasívního, tak i aktivního, elektronické encyklopedie Wikipedie ve výuce. Do metodiky byla zahrnuta i problematika autorského práva s ohledem na soustavné výrazné podceňování (především v elektronickém prostředí) této problematiky ze strany většiny pedagogů. V metodice je zároveň obšírně vysvětleno využívání svobodných autorských licencí, především licencí Creative Commons. Primární podobou této metodiky je její elektronická forma v Enviwiki www.enviwiki.cz. Metodika je tím volně přístupná všem zájemcům o její využití, jak také odpovídá filosofii výuky v otevřeném informačním prostoru. Je dostupná právě ve wiki, kde jsou také umístěny příklady práce se studenty. Existuje i její tištěná forma, která však neposkytuje všechny funkce a zdroje informací, neboť neumožňuje především přístup k externím zdrojům dostupným v online prostředí, které doplňují informace zpracované autory těchto textů.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
The Term of Protection of Copyright under Copyright Act and Application for Calculation thereof
Sádovský, Matúš ; Míšek, Jakub (oponent) ; Myška, Matěj (vedoucí práce)
This bachelor thesis is focused on copyright and related rights. Specifically it aims on term of protection of economic rights to them. Obtained theoretical knowledge about aspects of copyright and related rights are subsequently utilized for design and implementation of web application. At the beginning of thesis is canvassed subject of protection of copyright and also there are mentioned moral rights. Second chapter deals with international relations within term of protection of copyright and related rights regulations. First of all is clarified protection of foreign nationals provided in Czech republic territory, continuing by describing important regulations at international and EU level. The main part of thesis introduces term of protection regulations within territory of Czech republic based on current wording of Czech republic copyright act. There are mentioned in detailed essential aspects of term of protection determination and in the meaning of that, thesis express way of calculation of this term for different subjects protected under copyright act. There is also described impact of international agreements on copyright act and changes based on European Union law. Practical part of thesis is dedicated to designing and making of web application intended to determine whether a subject is under the protection in territory of Czech republic. Initially, the subject of matter is exploration of available similar tools and subsequently designing of own algorithm and implementation of „calculator“. Building on that are introduced visualization and functionality of created application.
Open data, open source software a právo
Končitý, Patrik ; Míšek, Jakub (oponent) ; Myška, Matěj (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se bude zabývat právní problematikou fenoménu otevřených dat a open source softwaru. Praktickým výstupem je vytvoření aplikace, která bude ditribuována pod open source licencí a bude využívat otevřená data. V teoretické části práce jsou nejdříve popsány právní aspekty které vznikají při vytváření programu a zároveň je zde přiblížena současná evropská a česká legislativa. Dále je zde popsán pojem Free a open source softwaru, druhy autorství, práva autora či zvláštní práva pořizovatele databáze. V další pasáži jsou probrány licence a následně je zmíněna veřejná licence pod kterou bude distribuována aplikace. Následuje kapitola pojednávající o konkrétních problémech související s autorskoprávní ochranou. Druhá část teoretické práce řeší otevřená data. Nejdříve je objasněn tento pojem a poté je uvedena unijní a česká legislativa, která se pojí s otevřenými daty. Pak je pozornost upřena na formáty otevřenosti otevřených dat a způsoby poskytování. A nakonec jsou uvedeny konkrétní problémy, které mohou vznikat při užívání otevřených dat. V další části bakalářské práce je řešen praktický výstup, android aplikaci, která splňuje definici free and open source softwaru. Nejdříve je zde provedena analýza dat. Po analýze následuje vybrání vhodné datové sady a poté jsou rozebrány podmínky užití datových sad. V dalších kapitolách už je více řešena technická stránka věci. Je popsána volba platformy, jazyka a vývojového prostředí, je zmíněna veřejná licence, jež bude použita pro distribuci a také zde bude rozebrána platforma, kde bude aplikace distribuována. Kapitola funkcionality aplikace popíše zamýšlenou funkcionalitu a rozvržení aplikace. Poslední kapitola popisuje samotné řešení aplikace. Je zde popsán princip klíčových částí pro aplikaci jako například vytváření tabulek, graf či implementace kvízu.
Veřejné softwarové licence
Mazánek, Pavel ; Míšek, Jakub (oponent) ; Myška, Matěj (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou veřejných softwarových licencí, jejich užití, jejich vlastností v podobě specifických licenčních smluvních ujednání (licenčních aspektů), vzájemné kompatibility a následovně zpracovává tyto informace a systematizuje je do podoby informačního portálu, který představuje praktický výstup této práce. V úvodu práce je probrán náhled do aktuální problematiky, proč se dnes veřejné softwarové licence využívají a jak jsou právně vnímány. Zejména je kladen důraz na českou právní úpravu v kontextu občanského zákoníku a autorského práva a s nimi souvisejících licencí a licenčních smluv, jelikož valná většina textů licenčních podmínek světově rozšířených veřejných softwarových licencí má oficiální znění pouze v angličtině a terminologie v nich se tedy opírá o právní systém Spojených státu amerických. Následně je sjednoceno názvosloví a potřebné pojmy pro práci s danými licenčními podmínkami. V hlavní části práce jsou vybrány specifické licence podle jejich relativní užívanosti a jejich vlastností na základě aktuálních průzkumů trhů. Těmto vybraným licencím se práce následně podrobně zabývá a věnuje se jejich podmínkám, konkrétně jednotlivým ujednáním daných licenčních smluv (licenčních podmínek) jakožto tzv. licenčním aspektům. V praktické části práce je zpracován návrh řešení webového informačního portálu, který má sloužit laikovi k úvodnímu pohledu do problematiky veřejných softwarových licencí. Zejména se stránka věnuje otázce výběru specifické veřejné softwarové licence pro vlastní původní autorské dílo (software), představení konkrétních licencí, jejich vzájemnému porovnání na základě analyzovaných licenčních aspektů, kompatibilitě více veřejných softwarových licencí ve větším složeném softwarovém celku, ve kterém jednotlivé softwarové části daného celku jsou licencovány pod různými veřejnými softwarovými licencemi, a nakonec následkům ošetření jednou z vybraných veřejných softwarových licencí pro budoucnost daného software. Na konci práce je také uvedena vize budoucnosti zmíněného informačního portálu, jeho rozšiřování o další funkcionality a jeho celkové možné vylepšení na základě zpětné vazby veřejnosti.
Systémy pro kontrolu elektronických textů
Zouhar, Petr ; Malý, Jan (oponent) ; Pfeifer, Václav (vedoucí práce)
Práce se zabývá možností kontroly elektronických textů. Ať už se jedná o zdrojové kódy či běžné textové dokumenty. První kapitola je věnována stručnému vysvětlení plagiátu a jeho znaků. V dalších částech textu popisujeme metody a metriky využívané k odhalování plagiátorů. Poté věnujeme pozornost detekování plagiátů ve volném textu a zdrojových kódech. U volného textu popisujeme způsob předzpracování souboru a výběr základních jednotek, které následně dokument zastupují při porovnávání. Zdrojové kódy mají svou přesně danou syntaxi, a proto se v kapitole popisující přístupy k jejich kontrole věnujeme syntaktické a sémantické analýze. Druhá polovina práce je zaměřena na praktickou část, zejména na programy určené ke kontrole zdrojových kódů. Programy rozdělíme na volně dostupné a komerční. Poté následuje jejich stručný popis a v případě, že umožňují bezplatné vyzkoušení, jsou u nich uvedeny výsledky porovnávání. K tomu účelu jsme vytvořili korpus zdrojových kódů. V závěru práce se věnujeme návrhu programu, který porovnává dva zdrojové kódy na základě statistické podobnosti.
Sofistikované metody pro kontrolu elektronických textů
Flégl, Jan ; Malý, Jan (oponent) ; Pfeifer, Václav (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá problematikou plagiátorství zdrojových kódů a textových dokumentů. Naším cíle je popsat známé metody, seznámit se s komerčními programy a vytvořit vlastní program na odhalování plagiátů. V úvodu teoretické části definujeme pojem plagiát a plagiátor. Dozvíme se také stručnou historii plagiátorství a jeho současný stav v České republice. Dále se budeme zabývat rozdělením nástrojů pro detekci plagiátů, syntaktickou analýzou a způsoby, jak plagiát odhalit. Funkci jednotlivých metrik si ukážeme na jednoduchých příkladech. Objasníme si také funkci grafické metody s porovnáváním řádků. U všech metod definujeme výhody a nevýhody jejich použití. V závěru teoretické části se budeme zabývat komerčními programy. V praktické části vytvoříme vlastní program, který porovnává dva zdrojové kódy s použitím statistických přístupových metod. Jeho funkci a schopnost odhalit plagiát ověříme na námi vytvořeném korpusu zdrojových kódů.
Kriminalita na internetu
Zelinka, Petr ; Konečný,, Zdeněk (oponent) ; Soukup, Tomáš (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na problematiku internetové kriminality v České republice i ve světě. Popisuje a analyzuje jednotlivé typy této kriminality, použité metody a technologická zařízení. V další části jsou řešeny možné způsoby potlačení internetové kriminality pomocí technických či legislativních opatření.
Kriminalita na internetu
Kosek, Lukáš ; Paclíková, Vlasta (oponent) ; Soukup, Tomáš (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá počítačovou kriminalitou v České republice i ve světě. Zejména se zaměřuje na porušování autorských práv. Popisuje, jakými způsoby zločinci nelegální díla získávají. V další části jsou navrženy různé postupy řešení počítačové kriminality v návaznosti na dotazníkový průzkum.
Ochrana práv duševního vlastnictví v módním průmyslu
Duong, Erik ; Holcová, Irena (vedoucí práce) ; Žikovská, Petra (oponent)
Tato práce se zaměřuje na oblast práva duševního vlastnictví v módním průmyslu. Hlavním cílem této práce je poukázat na naléhavé problémy v módním průmyslu, prozkoumat různé formy ochrany duševního vlastnictví použitelné v módním průmyslu. V návaznosti na analýzu je provedeno posouzení dopadů rychlé módy na módní průmysl. Práce se zabývá složitým prostředím módního průmyslu, které se vyznačuje rychlými globálními dodavatelskými řetězci a rychlými výrobními cykly. Tato dynamika však vyvolává značné problémy a nepříznivé postupy, které postrádají důkladné právní záruky. Hlavním problémem je šíření nízkonákladové výroby řízené značkami rychlé módy vedoucí k nadměrné spotřebě, zhoršování životního prostředí a vykořisťování pracovních sil. Tato absence účinných právních opatření zvyšuje zátěž, jíž čelí postižené komunity, a přispívá k narůstajícímu problému textilního odpadu. Praktiky značek rychlé módy, které často kopírují návrhy renomovaných i méně známých návrhářů, navíc podkopávají konkurenceschopnost původních tvůrců v tomto odvětví. Toto vzájemné působení podporuje prostředí upřednostňující rychlou módu na úkor udržitelné a etické módy. Práce je členěna do osmi kapitol. Začíná vymezením základních pojmů módního průmyslu v první kapitole a následně se ve druhé kapitole věnuje základům práva...
Směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu a její implementace do českého právního řádu
Bayramová, Zuzana ; Žikovská, Petra (vedoucí práce) ; Holcová, Irena (oponent)
Směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu a její implementace do českého právního řádu Abstrakt Tématem této diplomové práce je Směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu a její implementace do českého právního řádu. Důvodem pro zvolení tohoto tématu byla zejména jeho aktuálnost, jelikož v roce 2023 došlo k novelizaci české autorskoprávn Cílem této práce je komplexní představení a rozbor Směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu (DSM směrnice) společně s příslušných změn české právní úpravy a analýza problematických aspektů v aplikační praxi, a to včetně pop při přijímání DSM směrnice. úvodu této diplomové práce je nejdříve přistoupeno k předložení důvodů, přijetí DSM směrnice vedly, a popisu jednotlivých změn právní úpravy učiněných před její účinností ve snaze vytvořit jednotný unijní digitální trh. Další kapitola se následně věnuje vymezení základních pojmů, které DSM směrnice užívá, s podrobnějším zaměřením na vývoj vymezení subjektu poskytovatele služeb pro sdílení obsahu online. Rozsáhlá kapitola č. představuje stěžejní část této diplomové práce, jelikož se zabývá podrobným popisem a rozborem celé DSM směrnice. Jednotlivé podkapitoly popisují a analyzují jednotlivé části DSM směrnice s nejvýznamnější nedostatky, které mohou příslušná us praxi způsobovat....

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 304 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.