Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 117 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Specifika a současné výzvy školních poradenských služeb Univerzity Karlovy a České zemědělské univerzity v Praze z perspektivy studentů
Kubecová, Hana ; Kříž, Jaroslav (vedoucí práce) ; Pavlov, Ivan (oponent)
Diplomová práce se zabývá tématem poradenských služeb v prostředí vysokých škol. Konkrétně se zaměřuje na poskytované služby na Univerzitě Karlově a České zemědělské univerzitě v Praze z pohledu studentů. Problematika poradenských služeb pro studenty vysokých škol je velmi klíčovou záležitostí. Působení těchto služeb pomáhá studentům s překonáváním studijních i osobních překážek, které mohou zkomplikovat úspěšné dokončení studia a uzavřít tak studentům možný vstup na pracovní trh. Témata teoretické části této práce jsou charakteristiky a východiska poradenství, druhy poskytovaných poradenských služeb a zejména rešerše a komparace poskytovaných poradenských služeb na vybraných univerzitách. Cílem práce je popsat současnou situaci poradenských služeb na jednotlivých univerzitách pomocí názorů studentů a identifikovat tak aspekty ovlivňující informovanost a celkovou využitelnost poradenských služeb. Výsledná data výzkumného šetření poukazují na skutečnost, že studenti o poradenské služby spíše zájem nemají. Důvodem je zejména osobní a studijní spokojenost, současně však i důvod v podobě nízké informovanosti. Celková informovanost o poradenských službách dosahuje průměrných výsledků, avšak dle odpovědí respondentů univerzity nepoužívají vybrané univerzity dostatečné množství informačních prostředků k...
Role sociální andragogiky v prevenci rizikového chování
Pásková, Veronika ; Veteška, Jaroslav (vedoucí práce) ; Dostálová, Vladimíra (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá rolí sociální andragogiky v prevenci a možném řešení rizikového chování se zaměřením na rizikové závislostní chování. Práce poskytuje čtenáři kompaktní náhled do problematiky závislostního chování, jeho rozvoje, komplikací, následků a řešení. Cílem práce je definovat nebezpečnost a škodlivost návykových látek, jejich devastující dopad na zdraví a sociální status jedince s důrazem na roli sociálního andragogiky. Teoretická část práce seznámí s problematikou závislosti jako celku, představí jednotlivé návykové látky dostupné v České republice, rozdělí je do jednotlivých kategorií, a seznámí čtenáře s historií užívání návykových látek. V kontextu sociální andragogiky seznámí s procesy socializace a resocializace, integrace a reintegrace, které hrají v prevenci a řešení závislostního chování významnou roli. Jedním z velice kvalitních prostředků, které napomáhají osobám s projevy závislostního chování s návratem do běžného sociálního prostředí, bývá i andragogická intervence. S jejím významem, cílem a jejím celým procesem bude čtenář seznámen v závěrečné kapitole teoretické části. Teoretická část se mimo jiné zabývá problematikou kriminality a delikvence, která úzce souvisí s tématem problematiky závislostního chování. V rámci této části, se práce věnuje přiblížení...
Úloha a přínos vězeňských kaplanů v procesu rozvoje a reintegrace odsouzených
Galíková, Gabriela ; Kříž, Jaroslav (vedoucí práce) ; Kursch, Martin (oponent)
Diplomová práce analyzuje působení a přínos duchovních ve Vězeňské službě České republiky. V teoretické části práce představuje roli duchovních kaplanů v prostředí vězení, zabývá se také jejím historickým vývojem a klíčovými momenty v dějinách, majícími vliv na současnou podobu duchovní péče odsouzených. Teoretická část dále předkládá výčet možností a specifik rozvoje a vzdělávání odsouzených v systému vězeňské péče a systém fungování vzdělávacího a rozvojového systému, který je odsouzeným po dobu výkonu trestu dostupný. Do tohoto spektra aktivit a činností je dále v teoretické části zasazena právě role duchovní péče. Dále je v teorii formulován vliv duchovní péče na život odsouzených a prožívání trestu. Závěr teoretické části je věnován srovnání českého a mezinárodního kontextu kaplanské a duchovenské činnosti a také tématu postpenitenciární péče, v rámci které práce předkládá specifika a způsoby duchovenské práce při reintegraci odsouzených zpět do společnosti. Teoretická část práce tvoří základ pro empirickou část, která tento výčet a popis zasazuje a ověřuje v praxi. Praktickou část tvoří analýza celkem 4 polostrukturovaných rozhovorů s vězeňskými kaplany a 1 rozhovor s kaplankou, která detailně zachycuje popis vlastního vnímání kaplanské role, specifik této práce, výčet možností práce s...
Československý disent jako učící se společnost
Padevět, Jiří
Diplomová práce se věnuje problematice československého/českého disentu především v letech 1977 až 1989 a jeho postavení jako učící se společnosti. V práci je sledováno postavení disentu ve společnosti, jeho ostrakizace a následná tvorba paralelní polis, včetně paralelního vzdělávacího a kulturního systému, založeného na sdělování vědomostí a znalostí uvnitř komunity. Vzhledem k rozsahu disentních aktivit se práce věnuje především čtyřem vzdělávacím a kulturním strukturám, a to bytovým seminářům, bytovému divadlu, samizdatům a takzvaným festivalům druhé kultury, personálně a organizačně navázaným na Chartu 77. Tyto aktivity sleduje práce nejen z pohledu kulturní historie, ale především z pohledu andragogiky a učící se společnosti. Práce se zaměří na tyto jednotlivé vzdělávací a kulturní okruhy a na jejich dopad jak na paralelní polis disentu, tak na většinovou společnost. Cílem předložené teoreticko- analytické části diplomové práce je analyzovat, identifikovat a popsat klíčové mezníky a fenomény související s informálním učením dospělých v období druhé poloviny 20. stol. Sledovaná specifika vycházejí z politicko-ideologických charakteristik společnosti. Z metodologického hlediska můžeme položit tyto výzkumné otázky: Jaké klíčové faktory ovlivnily vývoj vzdělávání a učení se dospělých v období 1969...
Motivace a vzdělávací potřeby účastníků programů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
Mück, David ; Veteška, Jaroslav (vedoucí práce) ; Kříž, Jaroslav (oponent)
Diplomová práce se zabývá motivací a vzdělávacími potřebami pedagogických pracovníků, konkrétně učitelů základních škol, v rámci kurzů dalšího profesního vzdělávání. Práce se také zaobírá bariérami v dalším vzdělávání, které tito pracovníci pociťují. Další vzdělávání pedagogických pracovníků umožňuje pedagogickým pracovníkům si prohloubit či rozšířit kvalifikaci, což je podstatné pro další výkon jejich profese. Faktory ovlivňující motivaci k takovému vzdělávání mohou být značně různorodé a vyplývají z individuálních vzdělávacích potřeb a postojů konkrétních jedinců. Pro plánování a následné realizování vzdělávacích aktivit je důležitá analýza a identifikace těchto vzdělávacích potřeb. Cílem této diplomové práce bylo zjistit, co motivuje učitele základních škol k dalšímu profesnímu vzdělávání, jaké vzdělávací potřeby pociťují a jaké bariéry v dalším profesním vzdělávání vnímají. Diplomová práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část této práce na základě odborné literatury shrnuje definici pedagogického pracovníka se zaměřením na učitele základních škol, popisuje systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a vymezuje základní pojmy týkající se vzdělávacích potřeb, motivace a bariér dalšího vzdělávání. Druhou část diplomové práce tvoří empirická část. Ta se věnuje výsledkům šetření...
Československý disent jako učící se společnost
Padevět, Jiří ; Veteška, Jaroslav (vedoucí práce) ; Kříž, Jaroslav (oponent)
Diplomová práce se věnuje problematice československého/českého disentu především v letech 1977 až 1989 a jeho postavení jako učící se společnosti. V práci je sledováno postavení disentu ve společnosti, jeho ostrakizace a následná tvorba paralelní polis, včetně paralelního vzdělávacího a kulturního systému, založeného na sdělování vědomostí a znalostí uvnitř komunity. Vzhledem k rozsahu disentních aktivit se práce věnuje především čtyřem vzdělávacím a kulturním strukturám, a to bytovým seminářům, bytovému divadlu, samizdatům a takzvaným festivalům druhé kultury, personálně a organizačně navázaným na Chartu 77. Tyto aktivity sleduje práce nejen z pohledu kulturní historie, ale především z pohledu andragogiky a učící se společnosti. Práce se zaměří na tyto jednotlivé vzdělávací a kulturní okruhy a na jejich dopad jak na paralelní polis disentu, tak na většinovou společnost. Cílem předložené teoreticko- analytické části diplomové práce je analyzovat, identifikovat a popsat klíčové mezníky a fenomény související s informálním učením dospělých v období druhé poloviny 20. stol. Sledovaná specifika vycházejí z politicko-ideologických charakteristik společnosti. Z metodologického hlediska můžeme položit tyto výzkumné otázky: Jaké klíčové faktory ovlivnily vývoj vzdělávání a učení se dospělých v období 1969...
Porovnání vybraných edukačních forem
Kubíčková, Karolina ; Svobodová, Zuzana (oponent)
Rigorózní práce je rozšířením stejnojmenné diplomové práce a zabývá se porovnáním vybraných edukačních platforem. Jejím cílem je analyzovat vybrané online platformy a jejich funkce s ohledem na možnost zařazení moderních výukových metod při vzdělávání dospělých. Teoretická část je zpracována na základě dohledané odborné literatury a dalších dostupných zdrojů a vymezuje pojmy související s problematikou, kterými jsou andragogika, metody vzdělávání dospělých a online vzdělávání. Představuje také aktuální trendy a cíle směřování vzdělávání v České republice a Evropské unii. Závěrem teoretické části je shrnutí důležitých teoretických východisek, z nichž dále čerpá výzkumná část práce. Z hlediska potřeby detailního zkoumání vybraných platforem byla zvolena kvalitativní strategie výzkumu a metoda obsahové analýzy. Doplňkově byla zvolena metoda rozhovorů. Zkoumanými online vzdělávacími platformami byly Knowspread, Thinkific, Miro a BigBlueButton. Pro potřeby rigorózní práce byly v rámci analýzy charakterizovány a představeny jejich funkce pro vytváření kurzu. Interpretace dat zprostředkovává přehlednou tabulku, z níž je patrné, že všechny výše zmíněné platformy obsahují funkce možnost nahrání souboru, vložení URL na externí multimédia / webovou stránku a funkci stáhnout vložený soubor. Další...
Idea sebeřízeného učení z pohledu andragogiky
Yakubyak, Iryna ; Veteška, Jaroslav (vedoucí práce) ; Pavlov, Ivan (oponent)
Diplomová práce se zabývá ideou sebeřízeného učení z pohledu andragogiky. Hlavní cílem této práce je charakterizovat a popsat sebeřízené učení u studentů vybrané pedagogické fakulty. Dílčím cílem je porovnat proces sebeřízeného učení z pohledu studentů prezenční a kombinované formy studia vybrané pedagogické fakulty. Práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část. Teoretická část se zpočátku věnuje významu celoživotního učení a vzdělávání, posléze andragogickému východisku, v němž jsou shrnuty základní andragogické pojmy, historické hledisko andragogiky a andragogická didaktika. Významnou podkapitolou teoretické části je Knowlesova teorie vzdělávání dospělých. Poslední a klíčová kapitola teoretické části se věnuje historickému a filozofickému hledisku sebeřízeného učení, definuje pojem sebeřízené učení a vymezuje jeho úskalí. Dále jsou zde představené různé modely sebeřízeného učení a faktory determinující sebeřízené učení. Empirická část vychází ze základních poznatků o sebeřízeném učení získaných při zpracování teoretické části. Pro tuto práci byl zvolen kvantitativně orientovaný výzkum a jako nástroj pro sběr kvantitativních dat byl použit polostrukturovaný dotazník. Na konci této práce je diskuse a shrnutí výzkumných zjištění. Výsledky výzkumu ukázaly, že mezi studenty prezenční a...
Edukační role Knihovny Václava Havla
Pavlovský, Jakub ; Veteška, Jaroslav (vedoucí práce) ; Kříž, Jaroslav (oponent)
Diplomová práce se zabývá edukační rolí Knihovny Václava Havla, tedy její úlohou v oblasti vzdělávání dospělých jedinců. Cílů diplomové práce je několik. Kromě představení zmíněné knihovny, analýzy a charakteristiky kulturního a občanského dopadu této instituce na dospělého jedince, který se zúčastnil alespoň pěti vzdělávacích akcí v období jednoho roku, je to také identifikace jejího dopadu na rozvoj demokratické kultury. Práce dále charakterizuje občanské vzdělávání dospělých a jejich občanské kompetence, popisuje úlohu Knihovny Václava Havla v rámci kulturní andragogiky, v oblasti, která je zároveň přiblížena a popsána v historických souvislostech i pomocí soudobých prostředků. Cílem kulturní andragogiky je podpora dospělých při osvojování kulturních hodnot a uspokojování potřeb seberealizace. Podstatné místo mají v této práci i další zapojené kulturní instituce do občanského a zájmového vzdělávání dospělých. Uvedené cíle jsou ve výzkumné části propojené a prostřednictvím rozhovorů a metodou zpracování otevřeného kódování analyzovány, aby tak bylo zřetelné, jaký účinek mají aktivity Knihovny Václava Havla na návštěvníky. Výsledky výzkumu ukazují, že Knihovna Václava Havla je významným pomocníkem podílejícím se na vědomém i nevědomém procesu začleňování dospělých lidí do české i středoevropské...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 117 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.