Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 230 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Roma on the Czech countryside: Determinants of exclusion, potentials for inclusion
Hurrle, Jakob ; Sýkora, Luděk (vedoucí práce) ; Bernard, Josef (oponent) ; Sidiropulu Janků, Kateřina (oponent)
Dizertace Romové na českém venkově: determinanty vyloučení a potenciál pro inkluzi se zabývá situací Romů v českých obcích na venkově. Motivací pro vznik této práce a výzkum v této oblasti byly počáteční informace o rostoucím počtu segregovaných lokalit ve venkovských oblastech. Ve veřejném diskurzu týkajícím se periferií byl tento jev často vysvětlován jako důsledek ekonomické migrace z městského do venkovského prostředí. Migrace sociálně vyloučených skupin obyvatel do znevýhodněných oblasti poskytla živnou půdu šíření fám, přípravné práce na této studii ale odhalily, že je nezbytné rozlišovat mýty a realitu. Zájem autora této dizertace na porozumění složitým procesům, které stojí za vznikem nových romských lokalit ve venkovských oblastech vyžadoval využití kombinace různých pracovních metod. Autor analyzoval národní politiku a právní rámec a uskutečnil empirický výzkum v pěti mikroregionech v různých částech České republiky. Kromě toho získal soubor dat prostřednictvím dvou celostátních dotazníkových výzkumů, které byly zaměřeny na samosprávy se sociálně vyloučenými lokalitami a sociální odbory obcí s rozšířenou působností (ORP) pod které tyto lokality územně spadají. Kromě toho se autor účastnil řady výzkumných aktivit na Slovensku, které se týkaly využití územních a etnických dat pro evaluaci a...
Economic inequalities in EU: capital flows between the core and the periphery
Deďo, Peter ; Hána, David (vedoucí práce) ; Kebza, Martin (oponent)
Předmětem zkoumání této práce jsou ekonomické nerovnosti v Evropské unii v letech 1999 až 2018, se záměrem analyzovat vliv toků kapitálu plynoucích z vyplácených dividend a remitencí na vývoj prostorových disparit mezi národními státy. První část práce se snaží ukotvit téma práce do konceptu Světového systému od I. Wallersteina s přesahem do historických souvislosti, které vytvořily základ pro dnešní polarizaci Evropy. Následuje stručný popis kladů a záporů nerovností s představením snah Evropské unie tento problém řešit. V metodické části jsou popsány nástroje zkoumání variability a toků kapitálu. Empirická studie aplikuje metodické postupy na konkrétní data hrubého domácího produktu a hrubého disponibilního důchodu pocházející převážně z Eurostatu. Následně se autor pokouší interpretovat získané výstupy analýz. Klíčová slova: Evropská unie, nerovnosti, toky kapitálu, Giniho koeficient, HDP, strukturální fondy
Investiční výstavba realizovaná v rámci regionálního rozvoje
Mužík, Martin ; Kocourková, Gabriela (oponent) ; Hrabincová, Dagmar (vedoucí práce)
V této bakalářské práci je popsán vznik a vývoj Evropské unie a je zmíněna charakteristika její řídící struktury. Následně je shrnut vývoj strukturální politiky Evropské unie a její dopad na regiony členských států. Na závěr teoretické části je charakterizován specifický vývoj regionální (strukturální) politiky České republiky po i před vstupem do EU. Praktická část je zaměřena na projekt Archeologický park Pavlov, který byl z větší části financován Evropským fondem pro regionální rozvoj.
 Investiční výstavba realizovaná v rámci regionálního rozvoje
Kujawa, Marek ; Aubusová,, Alena (oponent) ; Hrabincová, Dagmar (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je charakteristika kohezní politiky Evropské unie a České Republiky. V teoretické částí jsou popsány dějiny Evropské unie, její základní informace, a také historie vývoje strukturální politiky. Také se zabývá vznikem regionální(strukturální) politiky v České Republice, její přípravu na vstup do Evropské unie a také následnou účast na tří programových obdobích. Praktická část obsahuje realizovaný projekt Centrální dopravní terminál Český Těšín a Parkoviště P+R, který je spolufinancován z prostředků Evropské unie.
Cross-border cooperation in the Czech - Bavarian border area on the concrete example of the Šumava National Park/Bavarian Forest
BROMOVÁ, Pavlína
Cílem této bakalářské práce je představit česko-německou spolupráci, především v oblasti Bavorska a Jihočeského kraje. Jsou představeny i spolky a organizace, které takovou spolupráci podporují. Uvedeny jsou i právní normativy, které ji upravují. Následuje shrnutí všech euroregionů na česko-německé hranici. Významnou částí práce je kapitola věnovaná Euroregionu Šumava Bavorský les Mühlviertel, řešena je hlavně česko-bavorská část regionu. Obzvláště důležitá je pak kapitola věnující se spolupráci a financování NP Šumava a Bavorský les a jejich konkrétním projektům. Zmíněny jsou i společné plány a cíle do roku 2020. V závěru je zachycen vývoj, zaměření projektů i budoucí vývoj těchto dvou národních parků očima Pavla Bečky, koordinátora česko-německé spolupráve v NP Šumava.
Jednotný programový dokument pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha
Hercegová, Kristýna ; Urban, Luděk (vedoucí práce) ; Kasáková, Zuzana (oponent)
Rigorózní práce pojednává o realizaci programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů Evropské unie v České republice, konkrétně o programu Jednotný programový dokument pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha (JPD 3). Hlavním cílem práce je prokázat, zda existuje provázanost mezi administrativními povinnostmi implementačních orgánů JPD 3 na straně jedné a příjemců finanční podpory z tohoto programu na straně druhé, a jakým způsobem pravidla programu JPD 3 ovlivňují příjemce dotace při realizaci konkrétních projektů. Účelem práce je zhodnotit, zda byly implementační orgány na zahájení programu JPD 3 dostatečně připraveny, jestli pravidla programu JPD 3 ovlivňují i samotnou realizaci podpořených projektů, a pokud ano, zda pozitivním, či naopak negativním způsobem. Práce je založena na dvou metodologických přístupech. Prvním z nich je analyticko-deskriptivní metoda, opírající se o primární zdroje a dostupnou literaturu, jež hodnotí nastavení programu JPD 3 z teoretického hlediska. Z důvodu nedostatečných informačních zdrojů bylo nezbytné realizovat také vlastní výzkum, jehož cílem bylo obrátit se přímo na jednotlivé příjemce dotace a na základě jejich osobních zkušeností prokázat, zda je možné teoretická východiska z první části práce považovat za platná. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Využívání strukturálních fondů EU ve Středočeském kraji v programovém období 2007 - 2013
Fidlerová, Hana ; Breňová, Lubomíra (vedoucí práce) ; Nečadová, Marta (oponent)
Cílem práce je zhodnocení využívání strukturálních fondů EU ve Středočeském kraji v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy (ROP SČ) v programovém období 2007 - 2013. Teoretická část je věnována popisu strategie a cílů programu, charakteristice jednotlivých prioritních os a oblastí podpor a průběhu dotačního systému. Praktická část se zaměřuje na konkrétní příklady čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů ve Středočeském kraji, kde jsou analyzovány celkové dosažené výsledky ROP SČ v programovém období 2007 - 2013 z finančního hlediska i z věcného technického hlediska. Návazně je provedena analýza naplnění monitorovacích indikátorů na úrovni prioritních os a porovnání skutečných výsledků s předpokládanými cílovými hodnotami v programových dokumentech. V závěrečné části práce jsou analyzovány skutečné efekty a dopady realizace programu na obyvatelstvo celého regionu Středočeského kraje. Je provedeno celkové zhodnocení ROP SČ v porovnání s ostatními operačními programy v programovém období 2007 - 2013. Je uvedeno i zhodnocení jednoho z neúspěšných projektů a dále zhodnocení jednoho z nejúspěšnějších žadatelů při čerpání dotací ROP SČ spolu s uvedenými příklady realizovaných projektů.
Rozvoj obcí a venkova v kontextu fondů EU
Martynková, Gabriela ; Abrhám, Josef (vedoucí práce) ; Jenčková, Jiřina (oponent)
Cílem práce je zhodnotit problematiku strukturálních fondů EU z hlediska rozvoje obcí a venkova. Práce se zabývá Evropským fondem pro regionální rozvoj a Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova a dále pak operačními programy (cíle, priority, opatření), jež jsou z těchto fondů nejvíce financovány (PRV, IROP, INTERREG). Dále je zkoumán současný stav obcí a venkova na úrovni Moravskoslezského kraje. Druhá část práce se zaměřuje na možnosti rozvoje vybrané příhraniční obce, zhodnocuje její dosavadní stav a využívání finančních prostředků z EU. Na závěr je vypracovaná případová studie zaměřující se na rozvoj cestovního ruchu v obci a okolí, jež by odpovídala strategickému rozvoji obce a zároveň tak udává postup při sestavování projektového záměru.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 230 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.