Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 7 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Vznik školního poradenského pracoviště na Královské škole v Praze - Troji - případová studie
Nováková, Adriana ; Kučerová, Olga (vedoucí práce) ; Kucharská, Anna (oponent)
Případová studie popisuje proces budování rodícího se školního poradenského pracoviště na konkrétní soukromé škole v Praze. Teoretická část poskytuje odborný rámec a popisuje, co je smyslem poradenského pracoviště na škole, jak je definováno v legislativě naší země, kdo jsou jeho členové a jaká je náplň práce každého z nich. Každá škola má však svá specifika, ze kterých vycházejí specifické potřeby vedení, učitelů i žáků a poradenské pracoviště by na ně mělo reagovat. Praktická část detailně popisuje jednotlivé kroky procesu vzniku poradenského pracoviště a přináší způsob přemýšlení i konkrétní otázky, které si zakladatel v tomto procesu klade. Výstupem je návrh koncepce školního poradenského pracoviště, jak bude fungovat na této konkrétní škole. Práce je inspirací dalším školám, které svá poradenská pracoviště teprve zakládají.
Školní poradenské pracoviště a jeho úloha na 1. a 2. stupni ZŠ
Stehlíková, Hana ; Linková, Marie (vedoucí práce) ; Mojžíšová, Jarmila (oponent)
v českém jazyce: Bakalářská práce se věnuje fungování školního poradenského pracoviště na prvním a druhém stupni základní školy. Teoretická část obsahuje vývoj poradenských pracovišť na školách, jejich cíle a popis celého školního poradenského systému. Dále seznamuje s náplní práce jednotlivých pracovníků tohoto pracoviště. V praktické části zkoumám spokojenost či nespokojenost žáků ve škole a jejich potenciální problémy týkající se školního i mimoškolního prostředí. Zaměřuji se na fakt, jestli jsou žáci schopní, ale i ochotní řešit své problémy s pracovníky školního poradenského pracoviště a jestli mají dostatečné znalosti, na koho se v určitých případech obracet.
Role školního speciálního pedagoga na běžných základních školách
Benešová, Denisa ; Hájková, Vanda (vedoucí práce) ; Němec, Zbyněk (oponent)
Diplomová práce se zabývá současnou rolí školních speciálních pedagogů na běžných základních školách, konkrétně jejich pozicí v rámci školy, náplní i formami práce a vztahovou stránkou s tím spojenou. Teoretická část práce se zaměřuje na rámcový vývoj speciální pedagogiky a zejména na současná podpůrná opatření přiznávaná jednotlivým žákům. Skupiny žáků vyžadujících podporu ze strany škol a návazných školských zařízeních jsou v práci blíže charakterizovány. Dále text přibližuje jednotlivosti individuálních vzdělávacích plánů a školního poradenského systému, včetně školního poradenského pracoviště a pozice školního speciálního pedagoga, u kterého jsou sledovány dílčí aspekty této profese v návaznosti na poznatky z odborných zdrojů. Empirická část zahrnuje smíšený výzkum. Prvně ukazuje příklady z praxe, konkrétně se jedná o analýzu pěti rozhovorů se školními speciálními pedagogy ze základních škol. Na jednotlivých příbězích z profesního působení jsou demonstrovány současné výzvy, činnosti a role dané pozice. Následně jsou analyzována data z dotazníkového šetření u čtyřiceti respondentů, ředitelů základních škol, kteří vyslovili svůj názor v oblasti působení školních speciálních pedagogů na základních školách. Sleduje se zejména přínos pro základní školy a zkušenosti v obecné rovině s touto pozicí....
Spolupráce učitele 1. stupně se školním speciálním pedagogem
Kubrichtová, Hana ; Krčmářová, Tereza (vedoucí práce) ; Horská, Petra (oponent)
Diplomová práce se zabývá spoluprací učitele 1. stupně se školním speciálním pedagogem v rámci inkluzivního vzdělávání. Diplomová práce je rozdělena na dvě části: teoretickou část a praktickou část - výzkum. Teoretická část popisuje současný poradenský systém v oblasti vzdělávání v České republice z pohledu inkluzivního vzdělávání. Dále se zaměřuje na vztahy a spolupráci školního speciálního pedagoga v rámci školy. Praktická část se formou kvalitativního výzkumu věnuje tomu, jak probíhá spolupráce mezi učitelem 1. stupně a školním speciálním pedagogem a v čem jsou výhody a nevýhody této spolupráce. Z výzkumu vyplývá, že je spolupráce mezi učitelem 1. stupně a školním speciálním pedagogem výhodná, protože napomáhá při začleňování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do běžné třídy. Klíčová slova Školní speciální pedagog, inkluzivní vzdělávání, primární škola, učitel 1. stupně, školní poradenské pracoviště, spolupráce, kvalitativní výzkum, rozhovor, žák se speciálními vzdělávacími potřebami
Role školního speciálního pedagoga při intervenci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Vašáková Kränková, Hana ; Felcmanová, Lenka (vedoucí práce) ; Šiška, Jan (oponent)
Diplomová práce se zabývá rolí školního speciálního pedagoga působícího v rámci školního poradenského pracoviště na běžné základní škole. Teoretická část se zaměřuje na náplň i formy práce, pozici v rámci školy, vztahovou stránku a možnosti spolupráce s dalšími subjekty, při podpoře žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Popsány jsou odborné činnosti školního speciálního pedagoga ve prospěch žáků a skupin žáků a také učitelů. V diplomové práci je také zmíněn rámcový vývoj speciální pedagogiky, dokumentační činnost a etické aspekty této profese. Praktická část se formou kvalitativního výzkumu zaměřuje na skutečnost, jak na tuto pozici nahlížejí pedagogové působící na jedné základní škole v Praze. Konkrétně se jedná o analýzu rozhovorů pěti učitelů působících na této základní škole. Následně je formou pěti kazuistik zhodnocen význam individuální práce, v podobě intervenčních a terapeutických činností, na školní výsledky žáků.
Role školního speciálního pedagoga na běžných základních školách
Benešová, Denisa ; Hájková, Vanda (vedoucí práce) ; Němec, Zbyněk (oponent)
Diplomová práce se zabývá současnou rolí školních speciálních pedagogů na běžných základních školách, konkrétně jejich pozicí v rámci školy, náplní i formami práce a vztahovou stránkou s tím spojenou. Teoretická část práce se zaměřuje na rámcový vývoj speciální pedagogiky a zejména na současná podpůrná opatření přiznávaná jednotlivým žákům. Skupiny žáků vyžadujících podporu ze strany škol a návazných školských zařízeních jsou v práci blíže charakterizovány. Dále text přibližuje jednotlivosti individuálních vzdělávacích plánů a školního poradenského systému, včetně školního poradenského pracoviště a pozice školního speciálního pedagoga, u kterého jsou sledovány dílčí aspekty této profese v návaznosti na poznatky z odborných zdrojů. Empirická část zahrnuje smíšený výzkum. Prvně ukazuje příklady z praxe, konkrétně se jedná o analýzu pěti rozhovorů se školními speciálními pedagogy ze základních škol. Na jednotlivých příbězích z profesního působení jsou demonstrovány současné výzvy, činnosti a role dané pozice. Následně jsou analyzována data z dotazníkového šetření u čtyřiceti respondentů, ředitelů základních škol, kteří vyslovili svůj názor v oblasti působení školních speciálních pedagogů na základních školách. Sleduje se zejména přínos pro základní školy a zkušenosti v obecné rovině s touto pozicí....
Školní poradenské pracoviště a jeho úloha na 1. a 2. stupni ZŠ
Stehlíková, Hana ; Linková, Marie (vedoucí práce) ; Mojžíšová, Jarmila (oponent)
v českém jazyce: Bakalářská práce se věnuje fungování školního poradenského pracoviště na prvním a druhém stupni základní školy. Teoretická část obsahuje vývoj poradenských pracovišť na školách, jejich cíle a popis celého školního poradenského systému. Dále seznamuje s náplní práce jednotlivých pracovníků tohoto pracoviště. V praktické části zkoumám spokojenost či nespokojenost žáků ve škole a jejich potenciální problémy týkající se školního i mimoškolního prostředí. Zaměřuji se na fakt, jestli jsou žáci schopní, ale i ochotní řešit své problémy s pracovníky školního poradenského pracoviště a jestli mají dostatečné znalosti, na koho se v určitých případech obracet.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.