Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 17 záznamů.  předchozí11 - 17  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Psychologická analýza klasických a novodobých pohádek a jejich srovnání
Šinkner, Filip ; Šírová, Eva (vedoucí práce) ; Štětovská, Iva (oponent)
Práce se zabývá psychologickou analýzou moderních a klasických pohádek a jejich úlohou při psychickém rozvoji dětí, zejména dětí předškolního věku. V literárně přehledové části se zaměřuje na vymezení pojmů moderní a klasická pohádka a uvedení teorií analytiků, kteří se touto tématikou zabývali, jako jsou například Bruno Bettelheim a Marie - Louise von Franz. Dále práce poskytne krátký přehled oblastí, které jsou důležité pro děti předškolního věku, a nabídne několik pohledů na to, proč jsou pohádky v tomto období pro ideální rozvoj dítěte důležité a jaké konflikty mu mohou pomoci vyřešit. Návrh výzkumu se bude týkat přínosu a praktického využití moderních a klasických pohádek ve výchově a práci s dětmi předškolního věku. Pomocí polostrukturovaných rozhovorů budou zkoumány názory tří vzorků odborníků na tuto věkovou skupinu - rodičů, pedagogů, pracujících v mateřských školách a pedagogických psychologů.
Možnosti využití multimediálních prvků výuky v předškolním vzdělávání
Bušek, Kamil ; Wolák, Radim (vedoucí práce) ; Šťastná, Lucie (oponent)
V diplomové práci je pojednáno o aktuálním fenoménu prostupování ICT do mateřských škol. Autor práce přitom nejprve v širším kontextu zohledňuje otázku změny úlohy role vzdělavatele v postmoderní společnosti. Poté se zabývá průběhem a organizačním začleněním vybraných kurzů zaměřených na proškolování učitelek mateřských škol v oblasti ICT. První kapitolu uzavírá širší, vztahem k užívání ICT zaměřená analýza mezigeneračních rozdílů, které určují další vývoj vzdělávací politiky a požadavků na výchovu dětí. Druhá kapitola je zaměřena na otázku školní zralosti dítěte, respektive bližšímu pohledu na psychologický profil jedince dle věku a vývoje jeho kognitivních funkcí v tzv. předoperačním stádiu. Jedná se tedy o východiska, s nimiž se musí počítat při revizi dosavadních poznatků a zvýšených nároků na výukovou složku předškolní přípravy. Dále je poukázáno na konkrétní zahraniční studie, které se zabývají otázkou efektivity zapojení ICT do výuky předškolních dětí. Nechybí také ohlédnutí se za aktuální kritikou hrozby digitální degenerace. Ve třetí kapitole jsou zodpovězeny tři hypotézy a rovněž učiněn závěr, zdali má nasazení tzv. interaktivního televizoru coby alternativy za interaktivní tabuli smysl. Stejně tak, do jaké míry se jeví zavádění ICT v menších mateřských školách jako reálné svépomocí.
Dítě ve světě dospělých
BRABCOVÁ, Petra
Předkládaná bakalářská práce se zabývá interpretací a komparací tří narativních textů anglofonní literatury, kterými jsou Velmi modré oči Toni Morrisonové, Třináct měsíců Davida Mitchella a Cesta Cormacka McCarthyho, se zaměřením na dětského hrdinu, jeho cítění a prožívání. Cílem této práce je charakterizovat proměny a reakce dítěte, ke kterým dochází konfrontací s jeho okolím a se světem dospělých, které reflektuje dětskou optikou. Tato charakteristika je následně porovnána s názory současné vývojové psychologie.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 17 záznamů.   předchozí11 - 17  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.