Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 579 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Nedostupnost bydlení pro mladé lidi a seniory v Praze
Češková, Eliška ; Angelovská, Olga (vedoucí práce) ; Rybová, Lucie (oponent)
1 Abstrakt Diplomová práce se zabývá nedostupností bydlení v Praze ve vztahu k mladým lidem a seniorům. Cílem je zjistit, zda nastavení lokální bytové politiky odráží vybrané fáze životního cyklu. Práce se opírá o teorii životní dráhy a teorii tranzice do dospělosti. Je zde popsán pojem generation rent, vývoj české bytové politiky a její současné nastavení, klíčoví aktéři, rozdílnosti a provázanost bytové politiky na státní a lokální úrovni a jaké typy podpory bydlení jsou nabízeny pro mladé lidi a seniory. Dále se zabývá příčinami nedostupnosti bydlení a preferencemi občanů ohledně typů bydlení. Práce je koncipována jako případová studie zaměřená na Prahu. Při výzkumu byly uplatněny kvalitativní i kvantitativní metody ve formě polostrukturovaných rozhovorů s mladými lidmi a seniory a expertních rozhovorů s odborníky z Ministerstva pro místní rozvoj, Magistrátu hlavního města Prahy a některých městských částí. Provedena byla sekundární analýza dat sesbíraných Českým statistickým úřadem v průběhu patnácti let. Zjistila jsem, že podpora osob při přechodu do dospělosti a osob v důchodu není na lokální úrovni dostačující. Praha nedisponuje dostatečným množstvím nástrojů, jimiž by těmto osobám dokázala pomoci v otázce bydlení. Mezi lidmi navíc převládá nevědomost o stávajících opatřeních. Bydlení v Praze je...
Vliv vysokorychlostních tratí na změny dostupnosti regionu Prahy
Randák, Jakub
VLIV VYSOKORYCHLOSTNÍCH TRATÍ NA ZMĚNY DOSTUPNOSTI REGIONU PRAHY Abstrakt Předkládaná diplomová práce si klade za cíl diskutovat regionální dopady vysokorychlostní železnice v obecných souvislostech a dále s důrazem na změny dostupnosti. Dále si klade za cíl komplexně popsat změny dostupnosti Prahy po vybudování systému vysokorychlostní železnice v Česku s ohledem na dvě možná trasování úseku Praha - Brno. V neposlední řadě se tato práce věnuje studiu potenciální dostupnosti obcí Česka po vybudování vysokorychlostních tratí v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Vysokorychlostní železnice bude významnou páteří veřejné dopravy v Česku, ale umožní též kapacitní napojení české železniční sítě na zbytek Evropy. Hlavním nástrojem vlastního výzkumu jsou analýzy dostupnosti v prostředí GIS. Klíčová slova: vysokorychlostní železnice, Česko, Praha, regionální a lokální dopady, časová dostupnost, potenciální dostupnost IMPACT OF HIGH-SPEED-RAILS TO CHANGE THE ACCESSIBILITY OF PRAGUE REGION Abstract The aim of this diploma thesis is to discuss regional impacts of the high-speed railways in the general context with the emphasis on the issue of accessibility changes. Furthermore, the thesis concentrates on comprehensively description of changes in availability of Prague after the high-speed rail system in Czechia will be...
Nezávislá divadla pražská - soubor publicistických rozhovorů
Reisigová, Anna ; Novotný, David Jan (vedoucí práce) ; Osvaldová, Barbora (oponent)
Praktická bakalářská práce Nezávislá divadla pražská - soubor publicistických rozhovorů se zabývá pražskou divadelní scénou, zejména pak divadly nezávislými a jejich představitelům. První teoretická část práce vymezuje nezávislou divadelní scénu, uvádí krátkou historii divadla v České republice, respektive Československu, definuje Asociaci nezávislých divadel a představuje jednotlivá divadla, s jejímiž představiteli povedu rozhovory. Druhá teoretická část vymezuje žánr, který jsem pro svou bakalářskou práci zvolila, a to publicistický rozhovor. Zabývá se jednotlivými fázemi při tvorbě takového rozhovoru a krátkou historií tohoto nejmladšího novinářského žánru. Součástí práce jsou také jednotlivé rozhovory, které reflektují aktuální situaci a dotýkají se některých pojmů, vymezených v teoretické části. Cílem je vytvořit rozhovory, které by dokázaly obstát v kulturní rubrice média, jsou aktuální a přinášejí zajímavé informace.
Spatial analysis of Airbnb apartment locations in Prague
Kroutil, Filip ; Pertold-Gebicka, Barbara (vedoucí práce) ; Nevrla, Matěj (oponent)
Tato práce se zabývá studiem determinantů prostorového rozdělení ubytování Airbnb v Praze, hlavním městě České republiky. Toto rozdělení pak následně srovnává s rozdělením tradičních forem ubytováním jako na příklad hotelů. Analýza je postavena na dvou datových vzorcích. První obsaahuje informace o všech evidovaných ubytováních na stránkách Airbnb v listopadu 2019. Druhý pak obsahuje data o hotelovém ubytování z března 2020. V této analýze jsou použity metody indikátorů prostorových asociací a metody nejmenších čtverců. Výsledky ukazují jednodušší distribuci Airbnb jednotek oproti hotelům, avšak s vyšší koncentrací Airbnb ubytování v centru města. Tato práce také poskytuje model s dobrými predikčními schopnostmi popisující hustotu Airbnb jednotek na kilometr čtvereční v jednotlivých městských částech. Poznatky této práce by mohly pomoci lepšímu porozumnění umisťování Airnb jednotek ve městě a mohly by tak poskytnout podklady pro budoucí regulaci tohoto segmentu.
Porovnání zájmu dětí o turistiku na druhém stupni základních škol v Liberci a v Praze
Bucharová, Tereza ; Kašpar, Ladislav (vedoucí práce) ; Dlouhý, Martin (oponent)
NÁZEV: Porovnání zájmu dětí o turistiku na 2. stupni základních škol v Liberci a v Praze AUTOR: Tereza Bucharová KATEDRA (ÚSTAV) Katedra tělesné výchovy VEDOUCÍ PRÁCE: PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D. ABSTRAKT: V bakalářské práci se zaměřuji na děti 2. stupně základních škol na Liberecku a v Praze, konkrétně na jejich zájem o turistiku. V teoretické části zmiňuji obecné informace o turistice, s důrazem na turistiku dětí. Ve výzkumné části prostřednictvím dotazníků zjišťuji informace o podpoře turistiky na školách u vedení školských zařízení a u dětí 2. stupně zájem o tuto aktivitu. KLÍČOVÁ SLOVA: Turistika, děti, výlet, zájem, zdatnost, Liberec, Praha
Psárský les v okrese Praha - západ jako lokalita přírodovědné školní exkurze
Prokopcová, Michala ; Teodoridis, Vasilis (vedoucí práce) ; Říhová, Dagmar (oponent)
Diplomová práce NÁZEV: Psárský les v okrese Praha - západ jako lokalita přírodovědné školní exkurze AUTOR: Bc. Michala Prokopcová KATEDRA: Katedra biologie a environmentálních studií, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova VEDOUCÍ PRÁCE: doc. RNDr. Vasilis Teodoridis, Ph.D. ABSTRAKT Tato diplomová práce zpracovává lokalitu Psárského lesa v okrese Praha - západ jako vhodnou oblast pro realizaci přírodovědné školní exkurze. Hlavním cílem této práce byla příprava a realizace komplexní přírodovědné exkurze do Psárského lesa a ověření její edukační efektivity u žáků nižších tříd 2. stupně ZŠ formou pedagogického výzkumu. Výzkum byl uskutečněn prostřednictvím didaktických testů, které porovnávaly vstupní znalosti před exkurzí (pretest) a nabyté znalosti po exkurzi (posttest). Didaktický koncept přírodovědné exkurze do Psárského lesa byl zpracován v souladu s klíčovými aspekty oborové didaktiky biologie a na základě komplexního vyhodnocení zájmové oblasti pro plánovanou exkurzi, která tvořila podklad pro exkurzní náplň a vytipování vhodných stanovišť k exkurzním činnostem. Dále v rámci diplomové práce proběhlo navazující šetření prostřednictvím postojového dotazníku ke zjištění přínosu exkurzí ve výuce přírodopisu z pohledu žáků. Výsledky výzkumu potvrzují, že exkurze je vnímána jako efektivní a zároveň...
Smart cities of the 21st century
Volný, Jakub ; Šedrlová, Magdalena (oponent) ; Jašková, Jana (vedoucí práce)
This bachelor's thesis is focused on the concept of smart cities of 21st century. Its objective is to describe this phenomenon and discuss possibilities of its implementation. It analyses six sections, into which the concept is divided, and describes modern technologies used in smart cities. Furthermore, it discusses the issue of cybersecurity in relation to personal data protection and security of proper city functioning. As examples of smart cities, Prague and London are mentioned, and their smart city strategies along with examples of executed smart projects are analysed. Finally, the evaluation and comparison of both cities' smartness is carried out via two different smart city indexes.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 579 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.