Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Problematika kázně se zaměřením na 1. stupeň ZŠ.
Fast, David ; Uhlířová, Jana (vedoucí práce) ; Stará, Jana (oponent)
Tato diplomová práce se v teoretické části zabývá problematikou kázně z pohledu filosofie, psychologie, sociologie, pedagogiky, a zohledňuje také právní aspekt, který se opírá především o školní řád. Dále se autor zabývá vnitřními a vnějšími činiteli, které kázeň ovlivňují. Sem patří celá řada faktorů, např. autorita učitele nebo prostředí a klima třídy. Práce se dále snaží odpovědět na otázky, jaké jsou nejčastější kázeňské problémy, se kterými se lze setkat na našich základních školách, se zaměřením na děti mladšího školního věku, ale zároveň také nabízí výčet jednotlivých přístupů, forem a metod, které se nejčastěji užívají pro zvládání dané kázeňské problematiky nebo jsou dokonce prevencí nekázně. Autor také přibližuje specifika kázně na málotřídních školách, přičemž vychází z vlastních zkušeností. Zabývá se také tématem spolupráce rodiny a školy. Zvláštní kapitola je věnována dramatické výchově, jejího pozitivního vlivu na pochopení učiva, které se předává pomocí metod a technik dramatické výchovy. Děti byly také dlouhodobě pozorovány při práci s třídními pravidly. Ve výzkumu byli osloveni pedagogové, včetně ředitelů, kteří hovořili o svých zkušenostech s kázní na školách, zaznamenávali četnost výskytu konkrétních kázeňských přestupků a navrhovali řešení nekázně, zatímco rodiče popisovali,...

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.