Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1,275 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Posouzení efektivnosti informačního systému ve firmě zabývající se lokalizací a návrh změn
Straka, Václav ; Novák, Lukáš (oponent) ; Koch, Miloš (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá posouzením současného stavu informačního systému ve firmě, která se zabývá lokalizací. V práci jsou definovány teoretické pojmy nutné k porozumění oblasti informačního systému s ohledem na jeho strukturu a fungování. Je popsáno prostředí firmy společně s rozborem užívaného informačního systému. Z informací získaných z analýz a dotazníku jsou identifikovány rizikové oblasti systému. Nalezená rizika jsou ošetřena na základě závažnosti navržením změn a následně ekonomicky zhodnocena
Studijní oddělení v informačním systému
Witassek, Pavel ; Musil, Rudolf (oponent) ; Hruška, Tomáš (vedoucí práce)
Cílem této práce je vytvořit řešení pro elektronizaci studijního oddělení v rámci IS VUT, které bude univerzální pro všechny fakulty. Práce se zabývá elektronizací řízení se studenty. Výsledná implementace řízení se skládá z několika částí, první část je modul nastavení řízení, ve kterém se definují jednotlivá řízení a jejich nastavení a druhým modulem je administrace řízení první instance.
Mobilní aplikace pro zaměstnance VUT s podporou biometrie
Tesařová, Alena ; List, Jaroslav (oponent) ; Hruška, Tomáš (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá návrhem a realizací mobilní aplikace pro zaměstnance VUT v Brně. Výsledná aplikace je psaná pro platformy Android a iOS v jazyku React Native. Jejím cílem je ulehčení každodenních činností zaměstnance, které vede k zefektivněni práce a snížení administrativy. Teoretická část se věnuje výběru nejdůležitějších modulů z informačního systému na základě statistických dat a dotazníků. Realizační část obsahuje návrh uživatelského rozhraní vybraných modulů a popis implementace aplikace. Výsledná aplikace byla otestována skupinou zaměstnanců a získala velmi dobré slovní hodnocení.
Komplexní on-line tréninkový deník
Kamenský, Zdeněk ; Hynek, Jiří (oponent) ; Bartík, Vladimír (vedoucí práce)
Cílem této diplomové práce bylo navrhnout a posléze vytvořit on-line tréninkový deník pro sportovce. Nejprve proběhlo ujasnění některých klíčových pojmů týkajících se daného tématu včetně celé oblasti dolování dat a jeho využití. Poté bylo nutné zanalyzovat stávající řešení na poli sportovních aplikací, zvážit požadavky potenciálních uživatelů a v neposlední řadě celý systém navrhnout, implementovat a otestovat. Pro analýzu sportovních dat a záznamů aktivit určenou jak pro jednotlivé atlety, tak pro jejich trenéry na úrovni týmů byly použity nejrůznější metody dolování dat.
Informační systém pro správu vizualizací geografických dat
Grossmann, Jan ; Rusňák, Vít (oponent) ; Hynek, Jiří (vedoucí práce)
Cílem práce je vytvořit informační systém pro správu vizualizací geografických dat. Hlavní myšlenkou je umožnit uživatelům tvorbu vizualizací z jejich vlastních geografických dat, které mohou buď nahrát do systému pomocí souborů, nebo získat připojením jejich vlastní databáze. Uživatelská databáze poslouží jako zdroj dat a bude schopna reflektovat změny v reálném čase. Výsledkem práce bude nový informační systém, který poslouží jako styčný bod mezi uživateli, geografickými daty a vizualizacemi těchto dat.
Informační systém pro plánování rozvrhů
Kuchynka, Marek ; Veigend, Petr (oponent) ; Dytrych, Jaroslav (vedoucí práce)
Práce se zabývá plánováním rozvrhů výuky a zkoušek na Fakultě informačních technologií Vysokého učení technického v Brně. Jejím cílem je navrhnout a vytvořit nový webový informační systém, který bude pomáhat s vytvářením nových rozvrhů a umožní do procesu plánování zapojit také studenty. Aplikace bude vytvořena na míru požadavkům fakulty, jejichž detailní analýza tvoří první část této práce. Druhá část se podrobně zabývá návrhem, implementací a testováním výsledné aplikace, která byla již využita při plánování skutečných rozvrhů.
Posouzení informačního systému firmy a návrh změn
Ondrák, Filip ; Koch, Miloš (oponent) ; Kříž, Jiří (vedoucí práce)
Cílem mého zkoumání bakalářské práce je analýza a návrh změn informačního systému pro maloobchodní společnost, jejichž změny budou sloužit k lepší efektivitě práce a změně funkcí. Práce se soustředí na analýzu současného stavu z pohledu softwaru i hardwaru. Poté následuje samotný návrh změn pro informační systém a jeho hardware, který dopomůže ke zlepšení procesů ve firmě a zvýšení produktivity práce.
Návrh dílčí části informačního systému pro podporu manažerských úloh
Mašlej, Jan ; Neuwirth, Bernard (oponent) ; Luhan, Jan (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce bylo vytvoření návrhu dílčí časti informačního systému, který pomůže manažerům zefektivnit zákaznický servis a přehled ve firmě POTES s.r.o. V analytické části se zabývá současným stavem společnosti a jejich procesů. Pomocí datového a funkčního modelování nás seznámí s tvorbou kostry systému a následně popíše technologie, které budou využity pro samotný vývoj aplikace.
Návrh informačního systému pro evidenci videozáznamů
Psota, Jiří ; Koch, Miloš (oponent) ; Dydowicz, Petr (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na návrh informačního systému ve webovém prostředí. Výsledkem je funkční celek, který nabízí širší možnosti při evidování videosouborů.
Návrh dílčí části informačního systému
Koch, Michael ; Novák, Lukáš (oponent) ; Neuwirth, Bernard (vedoucí práce)
Bakalářská práce řeší návrh a realizaci nové, dílčí části informačního systému ZEFIS, který pomocí dotazníků zjišťuje informace o nedostatcích informačních systémů ve firmách. Navrhovaná změna řeší dva základní problémy. Prvním je nemožnost vyhledávat odpovědi z dotazníků v závislosti na jiných odpovědích. Druhá se týká vytvoření modulu, který by mohl na základě metajazyka, ve kterém budou popsány nedostatky firmy, vyhodnotit na základě těchto pravidel, zda se ve firmě tyto nedostatky vyskytují, či nikoli. V práci je zahrnuta také analýza stávajícího systému – způsob uchovávání dat, datové modely atd. a následné zpracování navrhnutých změn.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 1,275 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.