Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Dopad crowdfundingu na tradiční distribuční struktury
Böhm, Jan ; Zaoral, Ondřej (vedoucí práce) ; Šlerka, Josef (oponent)
Tato diplomová práce si klade za cíl zjistit, jakým způsobem ovlivňuje crowdfunding tradiční distribuční struktury. Existuje řada možností, jak se na problém podívat. Já jsem zvolil postup, ve kterém porovnávám roli zprostředkovatele v různých formách financování. Jako "distribuční strukturu" tedy vnímám modely financování. Porovnávám pět modelů, které dohromady charakterizují všechny podstatné typy finančních interakcí mezi dvěma stranami: Bilaterální model, crowdfunding, venture kapitál, trh a banky. Pro porovnávání jsem vytvořil "zprostředkovatelský řetězec", který popisuje cestu od uvědomění si potřeby poptávkovým subjektem, přes nalezení nabídkového subjektu, až po uzavření a plnění smlouvy. Zprostředkovatelský řetězec, který rozkládá tuto cestu, používám jako nástroj k popsání všech modelů financování. Výsledkem tohoto popisu je podrobný popis jednotlivých modelů. Modely popisuji proto, aby ověřil, do jaké míry přebírá crowdfunding funkci ostatních modelů. Teoretickým rámcem, do kterého je analýza zasazená, je disintermediace - neboli odstraňování zprostředkovatelů. Teprve zasazením analýzy do teoretického rámce dostává celá práce smysl: Nejde totiž jen o popis různých způsobů, jakými mezi sebou lidé obchodují. Otázkou po vlivu crowdfundingu na tradiční distribuční struktury se dotýkám tématu, které...
Means of direct content monetization for creators of written content in Czech Republic
Romaňák, Adam ; Orhan, Mehmet A. (vedoucí práce) ; Lütke Notarp, Ulrike (oponent)
Tato diplomová práce zkoumá, jak nezávislí autoři textů v Česku operují na hranici kreativních procesů a managementu jejich autorských podniků. Prostřednictvím sady výzkumných otázek práce prochází soubor aktuálně dostupných metod a nástrojů pro monetizaci textových obsahů, analyzuje jejich vliv na tvorbu obsahů, sleduje jejich napojení na základní autorské motivace a prozkoumává současný stav oblasti kulturních zprostředkovatelů v oboru psaní a publikování. Jakožto první lokální akademické šetření v této oblasti, práce nejdříve představuje klíčové koncepty a následně se vydává cestou kvalitativní studie, která se prostřednictvím sedmi polostrukturovaných rozhovorů snaží induktivní metodou zakotvené teorie identifikovat motivy a možné teoretické koncepty. Výsledky výzkumné části opřené o vzorek cílové populace přitom naznačují, že tuzemští nezávislí autoři vykazují vysokou úroveň vynalézavosti při tvorbě vlastních strategií monetizace, přičemž překonávají nejistotu neoddělitelně spjatou s autorskou profesí. Členové zkoumaného vzorku také inklinovali k vnitřním motivacím jako zdroji energie pro tvůrčí úsilí. Ačkoliv se jim pak během tvorby díky metodě vydávání ve vlastním nákladu a statutu nezávislých autorů dostávalo velkého množství tvůrčí svobody, celkové výsledky výzkumu naznačují, že tradiční...
Dopad crowdfundingu na tradiční distribuční struktury
Böhm, Jan ; Zaoral, Ondřej (vedoucí práce) ; Šlerka, Josef (oponent)
Tématem diplomové práce je alokace kapitálu. Zaměřuji se na crowdfunding a sleduji, jak možnosti a efektivitu alokace kapitálu jeho rozvoj v posledních letech ovlivnil. Crowdfunding porovnávám s tradičními distribučními modely. Pod tímto pojmem chápu modely financování, jmenovitě bilaterální model, bankovní model, burzu cenných papírů a venture kapitál. Jako prostředek zkoumání jsem vybral startupy, nebo šířeji nově vznikající projekty. Hypotéza této práce zní: "Crowdfunding je pro financování nových projektů vhodnější než venture kapitál, banky, burza a bilaterální model." Pro odpověď na hlavní hypotézu analyzuji dvě podpůrné hypotézy. První hypotéza sleduje princip fungování crowdfundingu. Říká, že crowdfunding je schopen podpoření hodné projekty identifikovat lépe než jak to dokážou ostatní modely. Zajímá mě, v čem spočívá inovativnost crowdfundingu, sleduji, jak se projevuje využití nových médií v crowdfundingu, analyzuji, zda dokáže crowdfunding eliminovat chyby jednotlivců efektivněji díky zapojení "davu". A především porovnávám, jak řeší jednotlivé modely roli zprostředkovatele ve vztahu mezi nedostatkovým a přebytkovým subjektem. Druhá hypotéza ověřuje, zda crowdfunding poskytuje novým projektům více peněz než ostatní modely. Na úvod této analýzy nabízím přehled dostupných zdrojů o...
Dopad crowdfundingu na tradiční distribuční struktury
Böhm, Jan ; Zaoral, Ondřej (vedoucí práce) ; Šlerka, Josef (oponent)
Tato diplomová práce si klade za cíl zjistit, jakým způsobem ovlivňuje crowdfunding tradiční distribuční struktury. Existuje řada možností, jak se na problém podívat. Já jsem zvolil postup, ve kterém porovnávám roli zprostředkovatele v různých formách financování. Jako "distribuční strukturu" tedy vnímám modely financování. Porovnávám pět modelů, které dohromady charakterizují všechny podstatné typy finančních interakcí mezi dvěma stranami: Bilaterální model, crowdfunding, venture kapitál, trh a banky. Pro porovnávání jsem vytvořil "zprostředkovatelský řetězec", který popisuje cestu od uvědomění si potřeby poptávkovým subjektem, přes nalezení nabídkového subjektu, až po uzavření a plnění smlouvy. Zprostředkovatelský řetězec, který rozkládá tuto cestu, používám jako nástroj k popsání všech modelů financování. Výsledkem tohoto popisu je podrobný popis jednotlivých modelů. Modely popisuji proto, aby ověřil, do jaké míry přebírá crowdfunding funkci ostatních modelů. Teoretickým rámcem, do kterého je analýza zasazená, je disintermediace - neboli odstraňování zprostředkovatelů. Teprve zasazením analýzy do teoretického rámce dostává celá práce smysl: Nejde totiž jen o popis různých způsobů, jakými mezi sebou lidé obchodují. Otázkou po vlivu crowdfundingu na tradiční distribuční struktury se dotýkám tématu, které...
Konsolidace bankovního sektoru v České republice a její vliv na výkonnost bankovního sektoru (soubor statí)
Rod, Aleš ; Kadeřábková, Božena (vedoucí práce) ; Musílek, Petr (oponent) ; Mejstřík, Michal (oponent)
Disertační práce analyzuje příčiny konsolidace bankovního sektoru v České republice, její podobu a také vliv činnosti konsolidačních institucí na privatizaci bank v období transformace a na výkonnost bankovního sektoru v České republice. Hlavní příčiny konsolidace je možné hledat ve fungování bankovního sektoru na území Československa před rokem 1989. Konsolidace jako nosný prvek transformace ekonomiky v 90. letech minulého století zásadně ovlivnila podobu dezintermediace, univerzalizace a diverzifikace bankovních příjmů v českém bankovnictví. Na výše zmíněných aspektech je založen rozbor profitability tuzemského bankovního sektoru v porovnání s bankovními sektory ve vybraných evropských zemích. Práce dokládá, že přes objektivní nutnost konsolidace bankovního sektoru po r. 1990 došlo v podmínkách živelně se vyvíjejícího institucionálního prostředí v období transformace k inflaci cílů konsolidačních aktivit, což se projevilo nejen při neefektivitách spojených s činností konsolidačních institucí (př. správa pohledávek, rent-seeking), ale také při privatizaci velkých českých bank a na výkonnostních ukazatelích příjmů a ziskovosti bankovního sektoru v České republice.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.