Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 895 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
The role of Kit ligands in hematopoiesis of Danio rerio
Oltová, Jana
Hematopoetická regulace závisí z velké části na aktivitě hematopoetických cytokinů a jejich receptorů. Díky celogenomové duplikaci je u kostnatých ryb včetně Dánia pruhovaného (Danio rerio) mnoho duplikovaných paralogů, mimo jiné i pro některé hematopoetické cytokinové geny. V tomto projektu jsme se zabývali rolí duplikovaného Kit ligandu v hematopoeze D. rerio. Kit ligand (Kitlg) je cytokin s pleiotropním efektem, který je zcela zásadní pro erytropoezu u obratlovců, ale u D. rerio tato role zatím nebyla prokázána. Za účelem ověření této funkce jsme použili in vivo a ex vivo nástroje a gain-of-function i loss-of-function přístupy. Jako první jsme prokázali synergistickou kooperaci rybího Kitlga s erythropoetinem (Epo) a dexamethasonem (Dex), která umožňuje kultivovat buňky ledvinné dřeně v suspenzi a vytváří optimální podmínky pro expanzi dospělých erytroidních progenitorů. Předpokládáme, že námi navržené podmínky bude dále možné optimalizovat za pomocí dalších cytokinových kombinací tak, aby umožňovaly růst a expanzi jiných typů hematopoetických buněk. Proto bude tento přístup velmi užitečný pro studium normální a aberantní hematopoezy, například za využití rybích hematopoeitckých mutantních linií a modelů onemocnění. Dále jsme...
Analýza činnosti Lékového informačního centra IV. - lékové interakce
Michálek, Georg ; Malá, Kateřina (vedoucí práce) ; Doseděl, Martin (oponent)
Analýza činnosti Lékového informačního centra IV. - lékové interakce Autor: Georg Michálek Školitel: PharmDr. Kateřina Malá, Ph.D. Konzultant: PharmDr. Petra Rozsívalová Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova, Česká republika Úvod: Lékové informační centrum (LIC) Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové (FaF UK) a Fakultní nemocnice Hradec Králové (FN HK) vzniklo v roce 1994. Mimo jiné poskytuje informace o léčivech odborné zdravotnické veřejnosti formou včasné a výstižné odpovědi na lékové dotazy a podává tak veškeré informace o farmakoterapii včetně lékových interakcí. Cíl: Cílem diplomové práce bylo analyzovat lékové dotazy LIC FaF UK a FN HK za období 2015-2020 se zaměřením na lékové interakce. Dále bylo cílem vyřešit tři lékové dotazy zaměřené na lékové interakce. Metodika: Proběhla kvantitativní a kvalitativní analýza řešení lékových dotazů. Byly shromážděny data z řešení lékových dotazů zaměřujících se (nejen) na lékové interakce typu lék-lék, lék-bylina a lék-nemoc. Kvantitativní analýza byla s pomocí metod deskriptivní statistiky provedena na dvou úrovních: úrovni dotazů a úrovni interakcí. Na úrovni dotazů byly identifikovány a analyzovány ATC kódy vyskytující se v dotazech a na úrovni interakcí byly hodnoceny různé parametry,...
Informační systémy v identifikační genetice
Dorčáková, Terézia ; Vaněk, Daniel (vedoucí práce) ; Formanová, Dominika (oponent)
DNA analýza slúži ako vysoko efektívny nástroj identifikácie, keď biologický materiál, ktorý má byť rozpoznaný je vážne poškodený alebo nevykazuje dostatočné morfologické charakteristiky. Používa sa pre identifikáciu ľudského, ako aj iného materiálu v mnohých prípadoch, napríklad vyšetrovanie a prevencia zločinu, populačné štúdie, rodová analýza, testovanie otcovstva, rozpoznanie obetí z masových hrobov alebo záchrana ohrozených druhov. K úspešnej identifikácii je potrebné zhromažďovať a udržiavať databázy DNA profilov. Pre rôzne oblasti identifikácie sú určené špecializované databázy, ktoré obsahujú, napríklad záznamy páchateľov kriminálnych činov alebo sekvencie z iných ako ľudských zdrojov. Táto práca sumarizuje poznatky z odbornej literatúry o základných princípoch identifikácie a rodovej analýzy s použitím genetického materiálu. Ďalej sú zhrnuté najvýznamnejšie databázy zhromažďujúce DNA profily. Hoci sú výhody takýchto databáz rozsiahle, existuje veľa etických otázok a znepokojení ohľadom zneužitia informácií obsiahnutých v záznamoch ľudských jedincov. Pre pohodlné prehľadávanie databáz bol autorom vyvinutý špeciálny set nástrojov pre príkazový riadok. Tieto nástroje sú použité na predvedenie druhovej identifikácie neznámej sekvencie.
Creation and analysis of in-house database of pyrazine derivatives with potential antimicrobial activity
Kebakuile, Legae Gomolemo Boemo ; Zitko, Jan (vedoucí práce) ; Kučerová, Marta (oponent)
ABSTAKT V rané fázi návrhu a vývoje léčiv musí vědci překonat řadu výzev spojených s identifikací potenciálních sloučenin s drug-like nebo lead-like vlastnostmi. To vedlo k potřebě vytvoření velkých souborů chemických dat, které pomohou zlepšit identifikaci farmakoforů a účinných sloučenin. Různé vědecké obory, zejména farmakologie, farmaceutická chemie a biochemie, začaly využívat počítačové vědy k vyhledávání potenciálních vůdčích struktur (leads) s větší specifičností, pokud jde o jejich bioaktivitu. Hlavním cílem této práce bylo vytvoření databáze obsahující sbírku derivátů pyrazinu syntetizovaných v minulosti na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové se zaměřením na sloučeniny s potenciální antimykobakteriální (a dále antibakteriální a antifungální) aktivitou, a dále využití této databáze k výpočtu hodnot deskriptorů důležitých pro farmakokinetické vlastnosti a biologickou dostupnost. Tento projekt se snaží ukázat, jak mohou být určité molekulární deskriptory použity jako spolehlivá informace k určení pravděpodobnosti nebo možnosti vývoje lead-like nebo drug-like sloučeniny pomocí počítačového softwaru. Byla vytvořena interní databáze 623 sloučenin uložených ve formátu SMILES, která byla použita k určení kvantitativních vztahů mezi strukturou a aktivitou (QSAR) a k analýze toho, zda...
Service Design
Fišerová, Barbora ; Dědic, Filip (oponent) ; Kubíková, Zuzana (vedoucí práce)
Diplomová práce přibližuje design vlastní webové aplikace v rámci dlouhodobého kolaborativního projektu co.llaborate.online. V malém týmu zkoumáme a reflektujeme vlastní workflow a práci designéra. V současnosti je společným cílem design a vývoj MVP pro zpracování textu, obrázků a dalšího grafického materiálu do libovolných grafických výstupů – grafického editoru co.design. V rámci projektu se také dlouhodobě zaměřujeme na koncept kompatibilních MVP pro editování textu či správu dat a uživatelský výzkum. Východiskem co.llaborate.online je princip DRY (Don’t repeat yourself / Neopakuj se) a principy webových technologií. Testujeme do jaké míry lze, skrze nově navržené webové aplikace, určité pracovní postupy automatizovat, ulehčit (spolu)práci designérů, autorů textu, editorů, korektorů atp. či emancipovat uživatele od nadbytečných činností.
Komplexní on-line tréninkový deník
Kamenský, Zdeněk ; Hynek, Jiří (oponent) ; Bartík, Vladimír (vedoucí práce)
Cílem této diplomové práce bylo navrhnout a posléze vytvořit on-line tréninkový deník pro sportovce. Nejprve proběhlo ujasnění některých klíčových pojmů týkajících se daného tématu včetně celé oblasti dolování dat a jeho využití. Poté bylo nutné zanalyzovat stávající řešení na poli sportovních aplikací, zvážit požadavky potenciálních uživatelů a v neposlední řadě celý systém navrhnout, implementovat a otestovat. Pro analýzu sportovních dat a záznamů aktivit určenou jak pro jednotlivé atlety, tak pro jejich trenéry na úrovni týmů byly použity nejrůznější metody dolování dat.
Chytrá zásuvka pro dobíjení elektrospotřebičů ve veřejných prostorech
Chalupa, Tomáš ; Marada, Tomáš (oponent) ; Zuth, Daniel (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se v první řadě zabývá návrhem a konstrukcí prototypu chytré zásuvky, která bude sloužit k dobíjení elektrospotřebičů ve veřejných prostorech. Poskytuje ověřování uživatele na základě přiloženého RFID prvku a monitorování průběhu nabíjení. K tomu využívá komunikaci s externí cloudovou databází. Samotná realizace prototypu byla v práci rozdělena do tří hlavních částí, řídicí, elektrotechnické a mechanické. V úvodu je také doplněna rešeršní částí, věnující se problematice mikrokontrolérů, cloudových systémů a RFID technologií.
Zálohování dat a datová úložiště
Chytková, Markéta ; Kindlová, Dita (oponent) ; Kříž, Jiří (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku zálohování dat ve firmě FOUL s.r.o., která se zabývá prodejem zboží s fotbalovou tématikou. Skládá se ze tří hlavních částí, kterými jsou teoretická východiska práce, analýza současného stavu a vlastní návrh řešení. Výstupem práce je návrh efektivnějšího řešení pro zálohování dat.
Návrh databáze pro vybranou společnost
Bartoš, Jan ; Kříž, Jiří (oponent) ; Luhan, Jan (vedoucí práce)
Cílem této práce je návrh databáze pro vybranou společnost, která se týká tvorby výrobních štítků. V rámci této práce se budu zabývat především návrhem struktury této databáze a následně její implementací. Databáze bude realizována na platformě Microsoft SQL Server za pomocí nástrojů Microsoft Management Studia.
Návrh databáze pro vybranou společnost
Kocman, David ; Neuwirth, Bernard (oponent) ; Luhan, Jan (vedoucí práce)
Tahle bakalářská práce obsahuje návrh databáze pro logovací systém ve vybrané společnosti. Samotný návrh vychází z teoretických podkladů, provedených analýz vnitřního a vnějšího okolí podniku a vnitřních procesů. Výsledný návrh je databázové řešení obsahující funkcionality, které umožňují jednoduší práci s databází, zabezpečení databáze a podporu manažerského plánování ve společnosti.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 895 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.