Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 502 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Bytová koncepce v evropském kontextu
Neumann, Michal ; Vaňková, Lucie (oponent) ; Krejza, Zdeněk (vedoucí práce)
Tématem diplomové práce je srovnání bytové politiky České republiky vzhledem k dalším evropským státům. Z důvodu různých ekonomických, historických a politických predispozic jednotlivých států a jejich geografickému umístění je pozornost orientována na sousedící státy s Českou republikou. Zvolená skupina posuzovaných států poskytuje dostatečně různorodé přístupy k bytové politice do takové míry, aby mohla být objektivně hodnocena účinnost jednotlivých opatření, která by mohla být aplikovatelná na prostředí České republiky. Teoretická část obsahuje základní směry bytové politiky, její cíle a členění. Dále jsou specifikováni hlavní účastníci při její tvorbě a základní nástroje bytové politiky, které se nacházejí v souladu s elementárními principy charakteristickými pro trh s bydlením. Následuje historické uvedení jednotlivých států pro porozumění souvislostí v národních rozdílech bytových politik a vývoj oblasti bydlení. V praktické části jsou zhodnoceny situace jednotlivých bytových politik a jejich nástrojů v delším časovém horizontu z pozice obyvatelstva, bytových fondů a ekonomických souvislostí s ohledem na neočekávané nadnárodní okolnosti. Výsledkem praktické části je statisticky podložené zhodnocení jednotlivých bytových politik a jejích jednotlivých částí. Závěr diplomové práce obsahuje komentář autora a návrhy na optimalizaci prvků bytové politiky v České republice, popřípadě definování základních rizik.
Možnosti financování bydlení
Herzogová, Barbora ; Kocourková, Gabriela (oponent) ; Vaňková, Lucie (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá možnostmi financování vlastního bydlení v České republice a na Slovensku. Cílem je porovnat různé zdroje financování, stanovit nejvhodnější zdroj pro modelovou rodinu a porovnat podmínky na českém a slovenském trhu.
Výběr produktu pro financování bydlení
ZACHOVÁ, Miluše
Tématem mé diplomové práce je Výběr produktu pro financování bydlení. Toto téma jsem si vybrala proto, že je mi v současné době tematicky nejblíže. První část diplomové práce je část teoretická. Tato část se bude zabývat především definováním všech produktů, které jsou vhodné k financování bydlení. Konkrétně v diplomové práci bude popsáno stavební spoření, hypoteční úvěr, spotřebitelský úvěr, státní půjčka pro mladé, financování prostřednictvím vlastních naspořených finančních prostředků a financování prostřednictvím americké hypotéky. Dále zde budou sepsány výhody a nevýhody jednotlivých produktů. V předposlední části diplomové práce budou vybrány nabídky pěti největších bank na českém trhu. Parametry jednotlivých nabídek budou zapsány a mezi sebou porovnány z hlediska několika kritérií. Poslední část teoretické části diplomové práce bude věnována pouze tématu vícekriteriálního rozhodování. Konkrétně zde budou popsány základy chápání vícekriteriálního hodnocení variant. Podrobněji zde také bude definovaná metoda bodovací a metoda rozkladu vah. Poslední část diplomové práce bude věnována pouze praktické části. Praktická část diplomové práce bude využívat údaje získané z teoretické části. V praktické části bude ke získání vah jednotlivých kritérií využity metody bodovací a metody postupného rozkladu vah. Bude také stanoveno výsledné pořadí nabídek bank na základě metody bodovací. V praktické části budou také osloveni dva respondenti z důvodu toho, aby do diplomové práce byl vnesen jiný pohled, než je můj subjektivní. V poslední části diplomové práce bude sepsána obecná metodika pro výběr hypotečního úvěru u banky, která bude pro klienta nabízet co nejlepší podmínky. Na závěr bude sepsaná diskuse obsahující pozitiva i negativa provedených postupů. Cílem diplomové práce je vybrat produkt, který bude nejvýhodnější k financování nemovitosti. Hlavním úkolem diplomové práce tedy bude nalézt v současnosti nejvýhodnější produkt, zvážit jeho pozitiva a negativa a navrhnout obecnou metodiku pro výběr tohoto produktu. Posledním úkolem bude prodiskutovat výhody a nevýhody navržených postupů a případně tedy navrhnout jiné a vhodnější postupy výběru nejvhodnějšího produktu určeného k financování nemovitosti.
Bydlení dospělých osob s tělesným a kombinovaným postižením
JAŠKOVÁ, Kristýna
Diplomová práce se zaměřuje na osoby s tělesným a kombinovaným postižením a možnosti jejich samostatného bydlení. Cílem diplomové práce byla komparace jednotlivých v praxi využívaných způsobů a modelů bydlení dospělých osob s tělesným a kombinovaným postižením zejména z pohledu samotných uživatelů bydlení a zahrnující bydlení v zařízení pobytové sociální služby, samostatné bydlení s podporou terénních sociálních služeb nebo neformálních pečovatelů a dobrovolníků. Zvýšená pozornost bude věnována ne zcela běžným a tradičním modelům zajištění samostatného bydlení, kvalifikovaný popis jejich fungování a možnosti jejich širšího využití. Ke zjištění cíle diplomové práce byly stanoveny tři výzkumné otázky. VO1: Jak se liší role sociálního pracovníka a používané metody sociální práce v rámci podpory uživatele při přechodu do samostatného bydlení a při jeho realizaci v závislosti na využitém modelu bydlení osob s tělesným a kombinovaným postižením? VO2: V čem spočívají pozitivní přínosy a subjektivně vnímané nevýhody jednotlivých využívaných modelů a způsobů samostatného bydlení osob s tělesným a kombinovaným postižením? VO3: Jakým způsobem a s jakými organizačními a personálními požadavky a právním rámcem jsou realizovány "netradiční" způsoby samostatného bydlení osob s tělesným a kombinovaným postižením v porovnání s obvyklými a převážně využívanými formami? Jaké jsou možnosti a příležitosti pro jejich rozvoj a širší využití? Výzkumná část byla zpracována na základě kvalitativní výzkumné strategie prostřednictvím metody dotazování, techniky polostrukturovaného rozhovoru. Tento rozhovor se skládal z otázek pro poskytovatele a otázek pro uživatele jednotlivých služeb a rovněž netradiční formy samostatného bydlení. Rozhovory se skládaly z 25 otázek, které byly na základě rozhovorů doplňovány dalšími otázkami. Z výsledků výzkumu vyplynulo, že existují velké rozdíly mezi tradičními způsoby samostatného bydlení, a ne zcela běžnými formami samostatného bydlení dospělých osob s tělesným a kombinovaným postižením.
Financování bydlení v ČR
HAVEL, Samuel
Předmětem této práce je především porovnání jednotlivých možností financování bydlení a následná ukázka nejlepší možnosti na vzorovém modelu. Pozornost je zaměřena přede-vším na hypotéční úvěr, překlenovací úvěr a stavební spoření. Je zde také popsaná mo-mentální situace na realitním trhu. Součástí práce je také daňová soustava a nemovitosti.
Život žen bezdomovkyň ve vybraném regionu očima jich samotných
BURIÁNKOVÁ, Lenka
Bakalářská práce se zabývá životem žen bez přístřeší na území Českých Budějovic. Stěžejním cílem práce je přiblížit různá úskalí, která se vážou ke ztrátě obydlí a zjistit, jaké jsou nejčastější příčiny bezdomovectví žen v Českých Budějovicích. Praktická část této bakalářské práce je vyhotovena formou kvalitativní výzkumné strategie. Použita byla metoda dotazovaní a technika polostrukturovaného rozhovoru. Výzkumný soubor se skládá z osmi žen bez domova, které žijí na území Jihočeského kraje, konkrétně v Českých Budějovicích. Výzkumný soubor byl vybrán pomocí metody snowball sampling. Z provedených rozhovorů byly získány výsledky, které byly dále zpracovány metodou otevřeného kódování. Prostřednictvím této metody vzniklo 10 kategorií s konkrétními kódy. Z výsledků výzkumu vyplynulo, že nejčastějšími příčinami bezdomovectví žen v Českých Budějovicích jsou domácí násilí a nevyhovující (dysfunkční) vztahy s rodinou. Komunikační partnerky se také shodly v nespokojenosti s aktuální stavem a uvedly, že touží po změně své situace. Dále také vyšlo najevo, že komunikační partnerky za stěžejní problém pokládají absenci stabilního bydlení. Tato bakalářská práce by mohla sloužit například jako zdroj informací pro studenty či jako zpětná vazba pro poskytovatele sociálních služeb v Českých Budějovicích.
Analýza vybraných potřeb jedinců žijících v sociálně vyloučených lokalitách města České Budějovice a České Velenice
BĚLOCHOVÁ, Lucie
Diplomová práce se zabývá vybranými potřebami jedinců žijících v sociálně vyloučených lokalitách města České Budějovice a České Velenice. Cílem práce je zmapování a analýza psychosociálních potřeb jedinců, kteří žijí v sociálně vyloučených lokalitách města České Budějovice a České Velenice. Práce se zaměřuje na identifikaci základních potřeb jedinců, kteří v těchto lokalitách žijí a rovněž přináší určitý vhled do jednání, s nímž se u těchto osob můžeme setkávat. Výzkumné šetření se zabývá základními indikátory sociálního vyloučení. Práce je doplňována zjištěnými výsledky, kterých bylo dosaženo prostřednictvím kvalitativního výzkumu. Výstupem práce je poukázání na nutnost zaměření se na komplexní práci s osobami v sociálně vyloučených lokalitách, zejména pak na potřebu bezpečí a jistoty, z které následně vyplývají stěžejní oblasti vzájemné spolupráce.
Sociální bydlení - aktuální stav, limity, bariéry a možnosti rozvoje tohoto sektoru
VONDRÁŠKOVÁ, Lucie
Bakalářská práce se zabývá sociálním bydlením, jeho aktuálním stavem, limity, bariérami a možnostmi rozvoje tohoto sektoru. Cílem bakalářské práce je zjistit aktuální stav sociálního bydlení, zda je vyhovující a využíváno efektivně tam, kde je potřeba. Zároveň zjistit, zda má tato oblast limity a bariéry či nikoliv, případně poukázat na to kde, a navrhnout možnosti rozvoje tohoto sektoru. Práce je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou. Teoretická část je rozdělena do 7 kapitol, které jsou dále členěny na podkapitoly. Teoretická část vymezuje základní pojmy jako bydlení, sociální bydlení, jeho cíle a cílové skupiny, sociální dávky spojené s bydlením. Dále jsou v ní popsány vybrané projekty sociálního bydlení realizované v České republice a sociální bydlení ve vybraných zemích Evropské unie. Praktická část je zpracována za použití kvalitativní výzkumné strategie, metodou dotazování a technikou polostrukturovaného rozhovoru. Hlavním cílem rozhovorů bylo zjistit, jaká je dostupnost sociálního bydlení. Rozhovory proběhly se sedmi zástupci obcí s rozšířenou působností Jihočeského kraje. Otázky, které byly dotazovaným kladeny, byly voleny tak, aby pomocí nich byly vyhodnoceny výzkumné otázky. Výsledky práce mohou sloužit jako zdroj informací o sociálním bydlení. Dále mohou sloužit jako podklad pro další výzkumné šetření nebo pro vylepšení systému sociálního bydlení. Výzkumem byla zjištěna dostupnost sociálního bydlení na území Jihočeského kraje a její efektivní využívání. Mimo jiné byly zjištěny limity a bariéry, mezi které patří zejména absence zákona o sociálním bydlení, který by rozhodně byl rozvojem v této oblasti.
Bydlení a jeho sociální aspekty v Českých Budějovicích
KOMENDOVÁ, Kateřina
Bydlení je základní lidskou potřebou. Je garantováno v základních právních předpisech naší společnosti. Ne všichni lidé mají možnost získat a udržet si bydlení vlastními silami. Na takové spoluobčany by měly myslet jejich obce, ale především stát, jakožto garant spravedlivého přerozdělování prostředků. Tato práce se zaměřuje na České Budějovice a klade si za cíl zmapovat oblast bydlení v tomto městě. Obsahem práce jsou poznatky z odborné literatury, odkazy z internetové sítě i vlastní názory, myšlenky získané při samotné tvorbě práce. Ukazatelem postojů obyvatel města České Budějovice je provedený sociální průzkum.
Platformový Urbanismus – Digitální platformy a jejich role ve městě
Indruch, Ondřej ; Bílý, Radoslav (oponent) ; Palacký, Jiří (vedoucí práce)
Teoretická diplomová práce navazuje na předdiplomní práci zkoumající problematiku „Platform urbanism“ za použití metody studia literatury. Počínaje fyzickými platformami, jejich propojením s digitálními platformami a konceptem chytrého města, po možný přesah do virtuální reality. Teoretická diplomová práce zkoumá proměnu městského prostoru prostřednictvím digitálních platforem z pohledu zkušeností a poznatků z pokročilého rozvoje v zahraničí vůči ranému rozvoji ve městě Brno s cílem odpovědět na stanovenou výzkumnou otázku: „Jaká je role platforem v rámci města a jak ovlivňují jeho vývoj?“ Skrze poznatky z předdiplomní práce a návaznost na koncept chytrého města jsou vzhledem k životu ve městě, základním potřebám člověka a zastoupení digitálními platoformami zvoleny tři hlavní sektory - doprava, nemovitosti, nakupování, a tři doplňující sektory - zdravotnictví, indentifikace, komunikace. Jednotlivé sektory jsou dle vlastnictví rozděleny na spravované městem, krajem, státem a v opačném případě soukromými společnostmi. Konkrétní zástupci digitálních platforem jsou rozděleni dle měřítka působnosti platformy, nebo operující společnosti na tři pole - lokální, regionální, globální. Vzniká tak aktuální přehled relevantních digitálních platforem operujících ve městě Brno s cílem odpovědět na druhou výzkumnou otázku stanovenou autorem v průběhu práce: „Je možné sestavit přehled městských platforem, které mají vliv na život ve městě a jeho rozvoj?“ Pro získání zkušeností a poznatků ve městě Brno bylo provedeno dotazníkové šetření zaměřené na jednotlivé sektory digitálních platforem provozovaných ve městě. Na základě lokálních a zahraničních poznatků a zkušeností je pro jednotlivé sektory digitálních platforem sestavena SWOT analýza. Zkoumání jednotlivých sektorů je uzavřeno kritickým zhodnocením a následným doporučením, případně řešením. Výzkum problematiky platformového urbanismu, konkrétně digitálních platforem, je na závěr zhodnocen pohledem autora. Na základě poznatků z výzkumu autor teoreticky navrhuje digitální řešení s možnou globální aplikací a fyzické řešení pro konkrétní sektor aktérů působících v Brně.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 502 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.