Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 558 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Obsahová analýza Učitelských novin: Pohled na roli rodičů ve vzdělávání
Nerad, Jáchym ; Mouralová, Magdalena (vedoucí práce) ; Gargulák, Karel (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá pohledem na roli rodičů ve vzdělávání. Navazuje na výzkumy rodičovského zapojení do vzdělávání dětí a doplňuje je o analýzu expertního periodika. Konkrétně se zabývá tím, jak na roli rodičů ve vzdělávání nahlíží autoři přispívající do Učitelských novin v letech 2003-2013. Rozlišení jednotlivých pohledů na roli rodiče je dosaženo analýzou rámců, vycházející z teorie rámování, která v tomto případě v článcích předpokládá vybírání a zvýrazňování různých aspektů rodičů či autorovy zkušenosti s nimi. Pro účely analýzy rámců jsou zde použity koncepty pohledu na rodiče, které již byly sledovány v předchozích výzkumech zabývajících se problematikou role rodičů ve vzdělávání. Analýza rámování byla v této práci doplněna o identifikaci témat, s kterými byli rodiče v článcích spojováni. Identifikovaná témata byla posléze použita k dokreslení jednotlivých podob rámování rodičovské role. Analýza odhalila přítomnost předem určených typů rámování rodiče jako výchovného partnera, zákazníka, problému a sociálního partnera. Vysledován nebyl pouze jeden z předem určených rámců - rodič jako občan. Pomocí analýzy byly rovněž vysledovány rámce, které se svou náplní předem určeným rámcům vymykaly. Jedná se o pohled na rodiče jako determinantu, cíl působení a účastníka debaty.
The cooperation between school psychologists and teams of teachers from the school psychologists's perspective
Sakmárová, Barbora ; Smetáčková, Irena (vedoucí práce) ; Pavlas Martanová, Veronika (oponent)
Diplomová práca sa zaoberá spoluprácou školských psychológov s učiteľmi. Konkrétne sa zameriava na aktivity, ktoré školskí psychológovia pre učiteľov realizujú. Cieľom práce je sledovať, aký je prístup školských psychológov k realizácii týchto aktivít z hľadiska praktík a postojov. Teoretické východiská približujú históriu, no najmä súčasné poňatie školskej psychológie - legislatívne vymedzenie, náplň práce a tiež kritické miesta profesie, popisované odbornou literatúrou a výskumami. Ďalej sa v tejto časti pojednáva o učiteľskom povolaní s dôrazom na riziká učiteľského povolania, akými je výrazná záťaž, stres či syndróm vyhorenia. Následne je predstavených niekoľko konkrétnych foriem spolupráce školských psychológov s učiteľmi, spoločne s úskaliami, ktoré vzťah učiteľa a psychológa často sprevádzajú. Empirická časť predstavuje výsledky kvalitatívneho výskumu, ktorý spočíval v realizácii pološtruktúrovaných rozhovorov s desiatimi školskými psychologičkami a troma školskými psychológmi. Rozhovory boli následne analyzované pomocou tematickej analýzy. Ukazuje sa, že školskí psychológovia vytvárajú pre učiteľské tímy rôzne formy aktivít. Prevažne sú to skupinové stretnutia zamerané na spoločné zdieľanie, ale aj rôzne vzdelávacie aktivity či dokonca nácvik relaxácie. V priebehu distančného vzdelávania...
Působení ředitelů základních škol v komunální politice
Vokrojová, Eliška ; Kitzberger, Jindřich (vedoucí práce) ; Svobodová, Zuzana (oponent)
Tato diplomová práce zjišťuje skrze vybrané skupiny ředitelů škol postoje k problematice působení ředitelů základní škol v určité politické úrovni. V teoretické části se rozebírá řízení škol se zaměřením na změny požadavků (společenské, politické) pro funkci ředitele a vlivem politiky regionální úrovně na tuto vedoucí pozici a jejich vzájemným vztahem. Ve výzkumné části probíhá analýza a srovnávání výpovědí ředitelů základních škol působících v regionální komunální politice v místě zřizovatele s výpověďmi těch, kteří jsou v ní politicky neaktivní. Hlavním pramenem byly hloubkové rozhovory vedené autorkou práce s řediteli škol, jedná se tedy o kvalitativní výzkum snažící se proniknout do jádra zdroje jejich názorů na tuto problematiku. Práce dále zjišťuje, do jaké míry či v jakých případech ohrožuje zapojení ředitelů do politické sféry jejich profesní působení. Jak to ovlivňuje chod školy pod jejich vedením či zda to nemůže ublížit pověsti instituce. V jakých případech je opodstatněné, aby se veřejnost dle nich k tomu vyjadřovala a jestli je vhodné o svém působení v politice vést diskuse se žáky. Studie zkoumá tuto problematiku z pohledu ředitelů škol, kterých se to týká a málokdy slýcháme jejich názory a postoje k této tématice. Ředitelé působící i nepůsobící v politice se pozoruhodně shodli na...
Vliv systémů řízení kvality na spokojenost žáků středních odborných škol
Liška, Roman ; Veteška, Jaroslav (vedoucí práce) ; Chvál, Martin (oponent) ; Švec, Václav (oponent)
Disertační práce se zabývá problematikou kvality školy, resp. systémy řízení kvality, které využívají střední odborné školy v České republice. Využívání těchto zákaznicky orientovaných systémů řízení kvality je v zahraničí běžné, v některých zemích (např. v Německu, Španělsku) v jistých souvislostech i povinné. Podle dostupných informací v České republice tyto systémy příliš využívané nejsou, jejich využití v resortu školství není evidováno. Cílem práce bylo vyhodnotit a porovnat dopad předpokládaně nejčastěji využívaných systémů (sebehodnotícího rámce CAF, EFQM a norem ISO:9001) na spokojenost žáků a jejich postojů ke škole. Byla provedena experimentální, průzkumná a ex-post-faktografická studie, pro kterou byl použit standardizovaný dotazník vytvořený Institutem pro pedagogiku a vzdělávání dospělých při Leibniz Universität Hannover, který je od roku 2011 využíván pro zjišťování spokojenosti žáků a kvality středních odborných škol v Dolním Sasku. Prostřednictvím faktorové analýzy byl dotazník rozdělen do tří hlavních a pěti dílčích indexů. Dotazník byl odpilotován na vzorku 741 respondentů v pražské střední odborné škole. Samotný sběr dat byl prováděn na 21 středních odborných školách různých velikostí a zřizovatelů, s výjimkou jednoho kraje ve všech krajích České republiky. Shromážděno bylo 7 179...
Sexuální identifikace jako součást výuky výchovy ke zdraví na střední škole
Klucký, Jakub ; Kovaříková, Miroslava (vedoucí práce) ; Zvírotský, Michal (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou homosexuality v kontextu její aktuální situace v české společnosti a v souvislosti se vzděláváním žáků středních škol na toto téma. Teoretická část práce je zaměřena zejména na důkladné zmapování stavu homosexuálního prostředí v České republice, od vysvětlení základní terminologie vztahující se k tématu, přiblížení podstaty homosexuality ve spojení s doprovodnými okolnostmi, po rozebrání lidsko-právní stránky věci a zařazení problematiky homosexuality ve sféře rámcových vzdělávacích programů středních škol. Cílem praktické části je zjistit, jaké povědomí žáci o daném tématu mají, a to i v souvislosti se středoškolskou (příp. základní) výukou a preventivními aktivitami ve školství. Toto je realizováno na základech kvantitativního výzkumu, přičemž metodou sběru dat byl zvolen dotazník. Analýza dat ukazuje, že žáci středních škol mají o dané problematice dobré znalosti, nicméně tomu pravděpodobně není na základě středoškolského či základního vzdělávání vzhledem ke skutečnosti, že téma homosexuality probírala v rámci učebních osnov či preventivních programů pouhá pětina dotazovaných. Výzkum rovněž poodhaluje, že postoje žáků vůči homosexualitě jsou spíše kladné. Závěr práce tvoří výstup pro praxi, čímž je série pracovních listů s časovými plány jednotlivých...
Elementární architektura / Škola pro země třetího světa
Vepřková, Adéla ; Vacek, Petr (oponent) ; Ponešová, Barbora (vedoucí práce)
Ve východní oblasti Konžské demokratické republiky už několik let probíhají nepokoje. Lidé žijí v uprchlických táborech nebo dočasných přístřešcích a děti nenavštěvují i několik let školu. Nyní to vypadá, že se situace snad uklidňuje, takže by mohla být příležitost ke změně. Cílem práce je navrhnout školu do vesnice Buleosa ve spolupráci s tamním rangerem Alainem Hamisi Mitondem, se kterým jsem v průběhu komunikovala. Projekt školy je podporován vedením Buleosy i místními obyvateli. Do stavby by se měli zapojit všichni z komunity, protože především jim by škola měla přinést užitek. Vím, že zde není možné postavit budovu evropského typu spíše zkombinovat znalosti těchto dvou světů s využitím lokálních materiálů. U takového projektu je zásadní jeho jednoduchost, protože se na něm bude podílet více různých lidí třeba i bez sebemenších zkušeností.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 558 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.