Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 14 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Evaluace 10. ročníku Konference o šedé literatuře a repozitářích.
Vyčítalová, Hana
Evaluace 10. ročníku Konference o šedé literatuře a repozitářích
Plný text: Stáhnout plný textPDF
10. ročník Konference o šedé literatuře a repozitářích
Národní technická knihovna
Program konference spolu s abstrakty jednotlivých příspěvků.
Plný text: idr-1180_1 - Stáhnout plný textPDF; idr-1180_2 - Stáhnout plný textPDF
videozáznam: NUSL2017-HorovaVycitalova - Stáhnout plný textMP4
Změny v oblasti rozšířené kolektivní správy ve vztahu k paměťovým institucím
Straková, Lucie
Předkládaný příspěvek se bude zabývat změnami, které přinesla novela autorského zákona (zákon č. 102/2017 Sb.) ve vztahu rozšířené kolektivní správy k paměťovým institucím. Zejména se bude věnovat výjimce pro konzervační a výukové účely a s tím související rozšířené kolektivní správě. Příspěvek představí přijatou úpravu, srovná ji s předchozím stavem, analyzuje její dopady a vlivy zejména na oblast GLAM. Pozornost bude věnována i připravovaným změnám na úrovni Evropské unie, zejména pak návrhu Směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu.
Plný text: Fulltext_Strakova_EN - Stáhnout plný textPDF
Prezentace: prezentace_Strakova_CZ - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: NUSL2017-Strakova - Stáhnout plný textMP4
Výzkum a vývoj v oblasti výzkumných dat a disertací: Projekt Univerzity v Lille (Francie)
Schöpfel, Joachim ; Prost, Hélène ; Malleret, Cécile
Příspěvek prezentuje výzkumný projekt D4Humanities vedený GERiiCO laboratoří na Univerzitě v Lille a zaměřený na management výzkumných dat (RDM). Popíše zejména vývoj zdejšího workfl ow pro odevzdávání výzkumných dat, které patří k doktorským dizertacím, napojení na národní infrastrukturu pro management výzkumných dat Huma-Num (ukládání, ochrana a zpřístupnění výzkumných dat prostřednictvím služby NAKALA) a také výukový program k managementu výzkumných dat pro studenty Ph.D. programu.
Plný text: Fulltext_Schopfel_EN - Stáhnout plný textPDF
Prezentace: prezentace_Schopfel_CZ - Stáhnout plný textPDF; prezentace_Schopfel_EN - Stáhnout plný textPDF
videozáznam: NUSL2017-Schopfel - Stáhnout plný textMP4
Ukládání datasetů do repozitáře ASEP
Chmelařová, Zdeňka ; Doleželová, Jana
V databázi ASEP jsou uloženy bibliografi cké záznamy publikačních a aplikovaných výsledků vědeckého výzkumu pracovišť Akademie věd ČR od roku 1993. Databáze byla v roce 2012 rozšířena o repozitář, do kterého se ukládají plné texty dokumentů a od roku 2017 lze ukládat datové záznamy a datové soubory. Bibliografi cké záznamy výsledků lze propojit s metadatovými záznamy, uživatelé pak mají k dispozici nejen plný text výsledku, ale i data, na jejichž základě výsledek vznikl. Datový soubor má vlastní popis, metadata s využitím mezinárodních standardů. V příspěvku seznámíme posluchače s workfl ow repozitáře, popisem ukládaných datasetů a ukážeme různé typy uživatelských rozhraní.
Plný text: Fulltext_Chmelarova_CZ - Stáhnout plný textPDF; Fulltext_Chmelarova_EN - Stáhnout plný textPDF
Prezentace: prezentace_Chmelarova_CZ - Stáhnout plný textPDF; prezentace_Chmelarova_EN - Stáhnout plný textPDF
videozáznam: NUSL2017-Chmelarova - Stáhnout plný textMP4
Šedý abART
Hůla, Jiří
Archiv výtvarného umění shromažďuje, zpracovává a zpřístupňuje dokumenty a informace o současném výtvarném umění. V archivu je registrováno téměř 200 různých typů dokumentů, část z nich patří do šedé literatury, např. tisková zpráva, diplomová práce, soupis díla, katalogy z výstav, výroční zpráva aj. V příspěvku představíme naši šedou literaturu a způsob jejího zpracování a ukládání v informačním systému abART, který Archiv výtvarného umění vyvíjí od roku 2003. Zaměříme se také vyhledávání šedé literatury v systému, vazby mezi záznamy a dostupnost jednotlivých dokumentů.
Plný text: Fulltext_Hula_CZ - Stáhnout plný textPDF; Fulltext_Hula_EN - Stáhnout plný textPDF
Prezentace: prezentace_Hula_CZ - Stáhnout plný textPDF; prezentace_Hula_EN - Stáhnout plný textPDF
videozáznam: NUSL2017-Hula - Stáhnout plný textMP4
Přehodnocení role šedé literatury ve čtvrté průmyslové revoluci
Savić, Dobrica
Příspěvek zkoumá potenciální vliv nastupující čtvrté průmyslové revoluce na šedou literaturu a také změny, které se promítnou do oblasti informačního managementu. Na základě analýzy současných převládajících trendů se zdá, že bude nutné přehodnotit defi nici šedé literatury a také vše, co s ní souvisí – její vznik, typy, zpracování, archivaci, udržitelnost a použitelnost. Informační specialisté, zejména odborníci na šedou literaturu, budou potřebovat nové znalosti a školení.
Plný text: Fulltext_Savic_EN - Stáhnout plný textPDF
Prezentace: prezentace_Savic_CZ - Stáhnout plný textPDF; prezentace_Savic_EN - Stáhnout plný textPDF
videozáznam: NUSL2017-Savic - Stáhnout plný textMP4
Postoje akademických pracovníků Univerzity Karlovy ke sdílení výzkumných dat
Jarolímková, Adéla ; Drobíková, Barbora ; Souček, Martin
Management a sdílení dat jsou v současnosti nedílnou součástí výzkumné činnosti. V rámci Univerzity Karlovy jsme provedli průzkum, který se týkal vybraných aspektů práce s výzkumnými daty a postojů vědců k managementu a sdílení dat. V příspěvku představujeme část výsledků týkajících se akademických pracovníků a srovnání jejich odpovědí s odpověďmi doktorandů, dále mezioborová srovnání u vybraných otázek, vybrané komentáře respondentů a doporučení, která z výzkumu vyplývají.
Plný text: Fulltext_Jarolimkova_CZ - Stáhnout plný textPDF; Fulltext_Jarolimkova_EN - Stáhnout plný textPDF
Prezentace: prezentace_Jarolimkova_CZ - Stáhnout plný textPDF; prezentace_Jarolimkova_EN - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: NUSL2017-Jarolimkova - Stáhnout plný textMP4

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 14 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.