Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 7 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Monitoring srážkoodtokového vztahu v malých horských povodích
Tesař, Miroslav ; Šír, Miloslav ; Lichner, Ľ.
Je popsána rozsáhlá monitorovací síť zřízená v hlavních českých hraničních masivech. Jako příklad získaných výsledků je uveden vliv vegetačního porostu na vodní režim půd v povodí Modrý potok v Krkonoších.
Retenčněevapotranspirační jednotka
Šír, Miloslav ; Lichner, Ľ. ; Tesař, Miroslav ; Syrovátka, O.
Cílem předložené studie je identifikovat řídící roli přirozeného výběru vývoje vegetačního krytu v chladných klimatických okrscích českých horských a podhorských oblastí.
Sledování kadmia ve třech odlišných půdách Podunajské nížiny (Slovensko)
Lichner, Ľ. ; Čipáková, A. ; Dlapa, P. ; Šír, Miloslav ; Tesař, Miroslav
Používání fosfátových hnojiv a čistírenských kalů má za důsledek znečištění zemědělské půdy kadmiem. Pro popis transportu kadmia v půdě je nutná znalost forem vazeb kadmia a půdních částic. Pro odhad forem vazeb kadmia s půdními částicemi hlinitého písku na lokalitě Kalinkovo, hlinité půdy na lokalitě Macov a jílovité půdy v Jurové byly aplikovány dvě metody radioaktivního vzorkování.
Implementace hydrologických modelů SAC-SMA a HSPF v povodí Vltavy pro uzávěrový profil Lenora
Košková, Romana ; Buchtele, Josef ; Vološ, B. ; Fořtová, Magda
Cílem výzkumu byla aplikace dvou rozdílných srážko-odtokových modelů v konkrétním povodí a porovnání výsledků srážko-odtokových simulací s ohledem na prostorovou variabilitu dat
Sedimenty jako dynamická zásoba fosforu ve stratifikované nádrži
Borovec, Jakub ; Hejzlar, Josef ; Brzáková, Martina ; Jan, J.
Za účelem odhadu rychlostí vybraných procesů cyklu fosforu byl v období březen 2003 až březen 2004 sledován ekosystém malé, dimiktické, hypertrofní nádrže Jordán. Rychlosti procesů byly odhadnuty z měření bilance fosforu, intensity sedimentace sestonu a rychlosti uvolňování fosforu ze sedimentů. Byl zjištěn posun sezónním průběhu koncentrací fosforu na přítoku a odtoku z nádrže způsobený dočasnou akumulací fosforu v hypolimniu nádrže a v sedimentech. V období letní stratifikace byla významná část fosforu dočasně zadržena na povrchu sedimentů ve formě sedimentovaného sestonu, později, během podzimního míchání, byla část fosforu uvolněna zpět do vodního sloupce díky „vypláchnutí” ze sedimentů nebo rychlým rozkladem organické hmoty.
Modelování hydrodynamiky a kvality vody v dimiktické nádrži – nádrž Jordán, Česká republika
Hejzlar, Josef ; Jarošík, Jiří ; Borovec, Jakub ; Růžička, Martin
Dvojrozměrný dynamický model CE-QUAL-W2 byl použit pro simulaci kvality vody v malé, vysoce eutrofní nádrži s intenzivním koloběhem živin mezi vodním sloupcem a dnovými sedimenty. Model byl kalibrována a hodnocen pro čtyřleté, hydrologicky variabilní období a použit pro scénářovou simulační studii, ve které se analyzovaly vlivy vnějšího a vnitřního zatížení fosforem a dopady hloubky vypouštění na trofické podmínky a kvalitu vody. Nádržová hydrodynamika byla simulována s dobrou přesností během celého studovaného období ve všech fázích sezónního cyklu. Kvalitu vody a koloběh živin bylo možné zkalibrovat s uspokojivými výsledky pro jednotlivé roky, ale extrapolace modelu do podmínek s jiným zatížením živinami byla problematická. Navzdory této částečné limitaci byl model shledán vhodným pro hodnocení a predikci kvality vody v nádrži Jordán.
Transport fosforu v říční síti podhorského povodí se smíšeným využitím uzemí (povodí Malše, ČR)
Turek, Jan ; Hejzlar, Josef ; Žaloudík, Jiří
V povodí o ploše 437 km2 byly v letech 1999–2003 analyzovány zdroje fosforu a byl sledován jeho transport říční sítí. Sledované povodí leží v jižních Čechách a jeho území tvoří zalesněné plochy, zemědělská a zastavěná půda. Koncentrace rozpuštěného fosforu se na měřených profilech pohybovaly okolo 0,015 mg/l pro toky lesních povodí, mezi 0,001 až 0,25 mg/l pro povodí s převahou zemědělské půdy a až 2 mg/l pro výtoky z čistíren odpadních vod (ČOV). Vysoké koncentrace nerozpuštěného fosforu (až /~0,6 mg/l ) byly zjištěny ve všech tocích (bez zjevné závislosti na využití území) za situací, kdy docházelo povrchovému odtoku z povodí. Koncentrace v odtocích ČOV dosahovaly za stejných podmínek až /~4 mg/l. Analýza toků fosforu odhalila významné zadržení fosforu v říční síti za rok, a to jak rozpuštěného P (26 až 41% všech zdrojů), tak nerozpuštěného P (27 až 61% všech zdrojů).

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.