National Repository of Grey Literature 55 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Important natural sites in Mongolia
Molínová, Anita ; Oberfalzerová, Alena (advisor) ; Zikmundová, Veronika (referee)
The bachelor thesis deals with natural sites in Mongolia that are historically, culturally or touristically significant. Many of these sites are considered sacred by the local people. This thesis relies in part on travelogues, travel magazines and is supplemented by a pictorial appendix. The aim of this thesis is to introduce the Mongolian landscape and specific sites, as well as to explain their importance from various aspects. A secondary aim of this thesis is to introduce the cultural and religious realities that often enhance the importance of the sites. Keywords Mongolia, nature, landscape, legends, cultural and religious realities, lake, mountains, desert
Remnants of Nestorian Christianity in Inner Mongolia
Chudá, Lucie ; Zikmundová, Veronika (advisor) ; Oberfalzerová, Alena (referee)
The remnants of nestorian christianity in Inner Mongolia This thesis is focused on the tradition of nestorian christianity in Mongolia, especially in Inner Mongolia region. It summarizes available information about nestorian effect among the tribes of steppe until the 14th century and their influence on the tradition of these tribes. The thesis analysis nestorian situation at The Mongolian royal court during the biggest expansion of The Mongol Empire. The work furthermore also summarizes nestorian monuments and relics discovered within the area of Inner Mongolia where the Ongut tribe, known for their relation to christianity, settled.
Usage of proper names by Mongolian nomads from the viewpoint of cultural settings
Obrátilová, Eva ; Oberfalzerová, Alena (advisor) ; Zikmundová, Veronika (referee)
V kultuře mongolských nomádů platí silná víra v sílu slova, v magickou moc vysloveného. Tato víra se promítá do každodenního života, a tak i do používání osobních jmen a vlastních jmen vůbec. Těžký život ve stepi v náročných přírodních podmínkách je příčinou mnoha obav o život, dobré zdraví a spokojené žití potomků. Od nejranějšího věku je život jedince ve stepi svázán s dodržováním mnoha tradic, ponaučení i zákazů, které mu mají v úspěšném žití napomáhat. Tradice a tabu, vážící se k vlastním osobním jménům jsou toho názorným příkladem. Slovní zásoba současných mongolských jmen navazuje na starou tradici a zvyky se jmény spojenými. Přestože osobní jména podléhala postupem času vlivu upřednostňování tibetštiny, sanskrtu a v multikulturním prostředí nomádů přejímala do svých tvarů i kořeny a sufixy jmen sousedních kultur, dochovalo se ve slovní zásobě mongolštiny mnoho jmen, v jejichž významu se odráží nejstarší představy o světě. Ta jsou doložitelná od nejstarších dob, z nichž se zachovaly písemné památky. Ve slovní zásobě mongolských osobních jmen se odráží způsob života a myšlení, obavy a hodnoty, které nomádská společnost uznávala, a lidé, žijící v Mongolsku kočovnickým způsobem života, stále ještě uznávají. Některé tradice přetrvaly a přenesly se i do způsobu života ve městech, zde je ovšem patrná...
Culture of Siberian Tuva people (the way of thinking and the religion of Tuva people)
Boumová, Klára ; Zikmundová, Veronika (advisor) ; Czumalo, Vladimír (referee)
Tématem této diplomové práce je tradiční duchovní kultura sibiřských Tuvanu. Tuva leží na hranici centrálně asijských stepí a sibiřské tajgy a jsou zde zachovány četné archaické kulty obou oblastí. Nejvýraznější je kult Nebe a Země a existence šamanu. Cílem této práce je především představení této konkrétní tradiční nomádské kultury a její proměny v současnosti. Ve své práci podávám emickou deskripci kultury, pojaté především jako systém významu a znaku. Tato diplomová práce je rozdělena do dvou základních částí. První část zahrnuje teoretická východiska, která jsou duležitá pro zasazení tuvské kultury do celkového kontextu, v druhé části je rozbor konkrétního materiálu z Tuvy.
Dolonnuur monastery and relations between the Qing court, Inner Mongolia and Khalkha in 17th-19th centuries reflected by selected archive materials
Srba, Ondřej ; Luvsandorj, Jugder (advisor) ; Zikmundová, Veronika (referee)
This thesis deals with selected forms of the Manchu court influence on the relations of Khalkha and Inner Mongolia, eventually Northern China. It describes mainly the influences in the field of Buddhism (sir-a-yin šasin). It underlines the development of cultural-religious relations, phenomenon of pilgrimages, particularly the pilgrimages to Wutaishan, but the main topic is the role of Dolonnuur monastery and Dolonnuur municipality in the religious relations between Khalkha, Inner Mongolia and the Manchu court. Author points out, how the transitional period of these relations is reflected in the stories of Dolonnuur monks and in the increasing importance of Dolonnuur as a center of Chinese trade. This analysis is based on the local archive sources unpublished so far, especially the correspondence diaries of Dolonnuur monastery administrative bureau.
Foreign policy of the early Mongolian states
Enkhtaivan, Dashmaa ; Zikmundová, Veronika (advisor) ; Oberfalzerová, Alena (referee)
Tato bakalářská práce se zabývá zahraniční politikou Mongolské říše za vlády Čingischána, pokouší se o její charakterizaci a shrnutí. Ucelený dobový dokument, jenž by zahraniční Čingischánovu politiku shrnoval, neexistuje. Přesto, že se o existenci této politiky nemůžeme přesvědčit písemným dokumentem, který by ji ukázal ve své celistvosti, tvrdím, že tato politika nicméně existovala, jak dokládám především ve třetí kapitole výčtem jejích jednotlivých projevů. Pokouším se ukázat, na jakých základech mongolská zahraniční politika za dob Čingischána fungovala, co je pro ni charakteristické, v čem navazovala na mongolskou tradici a v čem byla nová a originální. Práce se dělí na tři části. V první kapitole je chronologicky popsána historie Čingischánovy epochy, která umožňuje čtenáři přehledný vhled do mongolských dějin té doby. Kapitola nastiňuje vznik mongolského státu, růst Čingischánovy moci a jeho dobyvatelské úspěchy. V druhé kapitole se snažím ukázat konkrétní vztahy mezi okolním světem a Mongolskou říší. Především se jedná o Čingischanovo soupeření s říší Tinů v severní Čině, připojení Karakitanské západní Liao k Mongolské říši a vztahy Čingischána s Chórezmem a Tanguty. Ve třetí kapitole opouštím historické hledisko a podrobně se soustřeďuji na jednotlivé projevy a aspekty Čingischánovy zahraniční...
The Mongolian cinematography in years 1936-1991
Chačatrjan, Arevik ; Oberfalzerová, Alena (advisor) ; Zikmundová, Veronika (referee)
Cílem této práce je popsat vznik a vývoj mongolské kinematografie od začátku 20. století do roku 1991. V první kapitole jsem rovněž stručně popsala vývoj mongolské kinematografie po rozpadu socialismu v roce 1990 a její nové cesty v hledání demokratické společnosti. Pokusila jsem se postihnout širší kulturní a etnografická východiska, jimiž se mongolský film inspiroval, včetně obrovského vlivu, který měla sovětská kinematografie na vznik a formování kinematografie mongolské. Ve druhé kapitole jsem představila současného významného mongolského režiséra, scénáristu a filmového vědce G. Džigdžidsiirena a jeho uměleckou tvorbu. Ve třetí kapitole jsem seřadila filmy podle základních filmových žánrů a uvedla jejich obsah s komentářem. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Motivation of designation in proper names and toponomia of Mongolian nomads (concerning certain phenomena of their world-view based on semantical analysis of proper names and toponomia
Obrátilová, Eva ; Oberfalzerová, Alena (advisor) ; Zikmundová, Veronika (referee)
Na základě sémantického rozboru vybraných mongolských vlastních osobních, místních a pomístních jmen zaznamenává práce nejdůležitější tématické okruhy, které se v mongolských vlastních jménech objevují. S přihlédnutím ke kontextu užívání vlastních jmen v komunikaci, způsobu pojmenovávání krajinných útvarů a osob, tradicím a tabu, které se k vlastním jménům váží, zachycuje některé projevy nazírání světa, hodnoty a tradiční představy o uspořádání světa mongolských nomádů.
Mongghul Ha clan oral history
Ha, Mingzong ; Zikmundová, Veronika (advisor) ; Oberfalzerová, Alena (referee)
The current bachelor thesis focuses on the oral history of Mongghul Ha Clan (in Hawan Village, Tiantang Township, Tianzhu Tibetan Autonomous County, PR China). The clan's migration from the acenstral homeland of Xihajia in the contemporary Huzhu Tu Autonomous County, Qinghai Province to the current place of residence in Gansu Province in three waves from 1918 to 1942 is examined. Interviews with clan elders, transcribed in Mongghul and translated to Czech are an important part of the study. The clan's family chronicle and oral legends are also dealt with. The introduction features an overview of related, relevant previous work and the concluding chapter describes the impact migration has brought to the clan.
Modern three-dimensional art in Ulaanbaatar in broader consequences of the art scene
Miškaňová, Ľudmila ; Oberfalzerová, Alena (advisor) ; Zikmundová, Veronika (referee)
The bachelor's thesis deals with systematic description of contemporary three dimensional art in Ulaanbaatar and specializes in sculpture and installation. At first it shortly describes the history of mongolian sculpture. The following chapter focuses on the characterization of art scene in Ulaanbaatar through selected artists. It portrays the main topics and processes of creation of contemporary works of art. The conclusion of the thesis summarizes the main characteristics of contemporary three dimensional art, influences on the creation and current tendencies. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

National Repository of Grey Literature : 55 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
3 ZIKMUNDOVÁ, Veronika
5 Zikmundová, Vladimíra
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.