National Repository of Grey Literature 9 records found  Search took 0.00 seconds. 
Rekultivace a management nepřírodních biotopů v České republice
Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha ; Geologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha ; Ústav pro ekopolitiku, o.p.s., Praha ; Zavadil, Vít ; Volf, Ondřej ; Starý, Josef ; Straka, Jakub ; Sádlo, Jiří ; Rambousek, Petr ; Přikryl, Ivo ; Lepšová, Anna ; Godány, Josef ; Frouz, Jan ; Farkač, Jan ; Vrabec, Vladimír ; Cílek, Václav ; Gremlica, Tomáš
Realizace terénních biologických a ekologických průzkumů nepřírodních biotopů v České republice, zhodnocení těchto biotopů a jejich významu pro ochranu biologické rozmatiostiv kulturní krajině, srovnávací analýza vlivu klasických způsobů a environmentálně šetrných způsobů rekultivací. Byla navržena opatření pro podporu udržitelného užívání zdrojů.
Obnova krajiny Kladenska narušené dobýváním: Analytická studie stavu krajiny Kladenska v částech narušených těžbou černého uhlí
Ústav pro ekopolitiku, o.p.s., Praha ; Zdražil, Vladimír ; Zavadil, Vít ; Volf, Ondřej ; Sádlo, Jiří ; Přikryl, Ivo ; Martiš, Miroslav ; Cílek, Václav ; Bureš, Jiří ; Gremlica, Tomáš
Zpráva obsahuje vymezení území, základní popis stavu krajiny Kladenska a jejích částí narušených těžbou černého uhlí pro účely zhodnocení ekologických a estetických funkcí. Hodnocení důsledků těžby černého uhlí na Kladensku a jejích vlivů na geologické a hydrogeologické poměry. Přehled lokalit ve vymezeném území, kde se významně projevilo narušení krajiny Kladenska těžbou černého uhlí. Hodnocení důsledků těžby černého uhlí na Kladensku pro krajinu a její funkce. Hodnocení ekologických a estetických funkcí krajiny Kladenska v jejích částech narušených těžbou černého uhlí. Klasifikace zranitelnosti a únosnosti krajiny Kladenska narušené těžbou černého uhlí.
Obnova krajiny Kladenska narušené dobýváním: Návrh strategie obnovy ekologických a estetických funkcí krajiny Kladenska v jejích částech narušených těžbou černého uhlí
Ústav pro ekopolitiku, o.p.s., Praha ; Zdražil, Vladimír ; Zavadil, Vít ; Volf, Ondřej ; Sádlo, Jiří ; Přikryl, Ivo ; Martiš, Miroslav ; Cílek, Václav ; Bureš, Jiří ; Gremlica, Tomáš
Strategie je výsledkem snahy o systémový přístup k řešení problémů souvisejících s narušováním ekologických a estetických funkcí krajiny Kladenska. Popis projektu a jeho řešení, vymezení území, role ministerstva životního prostředí a role Středočeského kraje, SWOT analýza, financování Strategie - zdroje finančních prostředků na realizaci opatření, pravidla pro příjemce podpory na realizaci opatření k obnově ekologických a nebo estetických funkcí.
Obnova krajiny Kladenska narušené dobýváním: Analytická studie stavu krajiny Kladenska v částech narušených těžbou černého uhlí
Ústav pro ekopolitiku, o.p.s., Praha ; Zdražil, Vladimír ; Zavadil, Vít ; Volf, Ondřej ; Sádlo, Jiří ; Přikryl, Ivo ; Martiš, Miroslav ; Cílek, Václav ; Bureš, Jiří ; Gremlica, Tomáš
Zpráva obsahuje vymezení území, základní popis stavu krajiny Kladenska a jejích částí narušených těžbou černého uhlí pro účely zhodnocení ekologických a estetických funkcí. Hodnocení důsledků těžby černého uhlí na Kladensku a jejích vlivů na geologické a hydrogeologické poměry. Přehled lokalit ve vymezeném území, kde se významně projevilo narušení krajiny Kladenska těžbou černého uhlí. Hodnocení důsledků těžby černého uhlí na Kladensku pro krajinu a její funkce. Hodnocení ekologických a estetických funkcí krajiny Kladenska v jejích částech narušených těžbou černého uhlí. Klasifikace zranitelnosti a únosnosti krajiny Kladenska narušené těžbou černého uhlí.
Obnova krajiny Kladenska narušené dobýváním: Hodnocení ekologických a estetických funkcí krajiny Kladenska v jejích částech narušených těžbou černého uhlí
Ústav pro ekopolitiku, o.p.s., Praha ; Zdražil, Vladimír ; Zavadil, Vít ; Volf, Ondřej ; Sádlo, Jiří ; Přikryl, Ivo ; Martiš, Miroslav ; Cílek, Václav ; Bureš, Jiří ; Gremlica, Tomáš
Mapa vymezeného území ovlivněného těžbou černého uhlí a jeho vztahy s územními systémy ekologické stability v krajině Kladenska. Hodnocení důsledků těžby černého uhlí na Kladensku a jejích vlivů na geologické a hydrogeologické poměry. Přehled lokalit ve vymezeném území. Hodnocení důsledků těžby černého uhlí na Kladensku pro krajinu a její funkce s důrazem na význam hald. Hodnocení ekologických a estetických funkcí krajiny Kladenska v jejích částech narušených těžbou černého uhlí. Kategorizace ekologických a estetických vlastností vybraných lokalit krajiny Kladenska narušené dobýváním.
Obnova krajiny Kladenska narušené dobýváním
Ústav pro ekopolitiku, o.p.s., Praha ; Zdražil, Vladimír ; Zavadil, Vít ; Vrabec, Vladimír ; Volf, Ondřej ; Šafářová, Barbora ; Sádlo, Jiří ; Roglová, Vladimíra ; Přikryl, Ivo ; Přibylová, Martina ; Martiš, Miroslav ; Kružíková, Eva ; Houdek, Karel ; Cílek, Václav ; Bureš, Jiří ; Gremlica, Tomáš
Cílem projektu je vymezit v souvislosti s ukončením těžby černého uhlí na Kladensku rozsah nutných opatření k zajištění obnovy ekologických a estetických funkcí krajiny v částech Kladenska narušených těžbou černého uhlí. Zpráva obsahuje shrnutí výsledků řešení projektu za období 2003-2005. Přehled čerpání finančních prostředků a prezentaci projektu.
Rekultivace a management nepřírodních biotopů v České republice
Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha ; Geologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha ; Ústav pro ekopolitiku, o.p.s., Praha ; Zavadil, Vít ; Volf, Ondřej ; Starý, Josef ; Straka, Jakub ; Sádlo, Jiří ; Rambousek, Petr ; Přikryl, Ivo ; Lepšová, Anna ; Godány, Josef ; Frouz, Jan ; Farkač, Jan ; Vrabec, Vladimír ; Cílek, Václav ; Gremlica, Tomáš
Základními cíli projektu je zastavit pokles biologické rozmanitosti a navrhnout opatření pro podporu udržitelného užívání zdrojů a podpořit plnění Strategie udržitelného rozvoje. V rámci řešení projektu proběhnou terénní biologické a ekologické průzkumy nepřírodních biotopů v ČR, bude zhodnocena kvalita těchto biotopů a jejich významu pro ochranu biologické rozmanitosti v kulturní krajině, bude provedena srovnávací analýza vlivu klasických technických způsobů a environmentálně šetrných způsobů rekultivací. Bude zpracována "Metodika s návrhy nových ekologicky i ekonomicky efektivních a environmentálně šetrných postupů a způsobů rekultivací a managementu nepřírodních biotopů v České republice". Témata řešená v roce 2007: Kritéria pro výběr lokalit. 4. Výsypky, haldy a těžebny z geologického pohledu. Metodiky a stručné rešerše k jednotlivým skupinám zkoumaných organismů vyskytujících se v nepřírodních biotopech. Vyšší houby (Macromycetes). Cévnaté rostliny (Tracheophyta). Metodika výzkumů hmyzu a bezobratlých živočichů. Měkkýši (Mollusca). Pancířníci (Oribatei). Střevlíkovití brouci (Coleoptera: Carabidae). Motýli (Lepidoptera). Blanokřídlí žahadloví (Hymenoptera: Aculeata). Mravenci (Formicidae). Obojživelníci (Amphibia). Plazi (Reptilia). Ptáci (Aves). Savci (Mammalia). Soubor lokalit pro finální výběr nepřírodních biotopů. Analýza typů a rozsahu lokalit poškozených činností člověka. Základní charakteristika vybraných nepřírodních biotopů.
Rekultivace a management nepřírodních biotopů v České republice
Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha ; Geologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha ; Ústav pro ekopolitiku, o.p.s., Praha ; Zavadil, Vít ; Volf, Ondřej ; Starý, Josef ; Straka, Jakub ; Sádlo, Jiří ; Rambousek, Petr ; Přikryl, Ivo ; Lepšová, Anna ; Godány, Josef ; Frouz, Jan ; Farkač, Jan ; Vrabec, Vladimír ; Cílek, Václav ; Gremlica, Tomáš
Přehled lokalit Karlovarského, Plzeňského a Jihočeského kraje zkoumaných v roce 2009 a výsledky jejich podrobného inventarizačního průzkumu. Základní charakteristika vybraných nepřírodních biotopů. Výskyt a diverzita skupin organismů vyskytujících se v nepřírodních biotopech: Vyšší houby (Macromycetes). Cévnaté rostliny (Tracheophyta). Metodika výzkumů hmyzu a bezobratlých živočichů. Měkkýši (Mollusca). Pancířníci (Oribatei). Střevlíkovití brouci (Coleoptera: Carabidae). Motýli (Lepidoptera). Blanokřídlí žahadloví (Hymenoptera: Aculeata). Mravenci (Formicidae). Obojživelníci (Amphibia). Plazi (Reptilia). Ptáci (Aves). Savci (Mammalia). Soubor lokalit pro finální výběr nepřírodních biotopů. Analýza typů a rozsahu lokalit poškozených činností člověka. Vždy je diskutována možnost spontánní rekolonizace nebo oživení lokality po provedené rekultivaci. Zpráva se zabývá problematikou výskytu chráněných druhů na územích, která nepožívají žádnou ochranu nebo se uvažuje o jejich rekultivaci, která nemusí zajistit vhodné podmínky pro tyto druhy. Je uvedena metodika pro rekultivaci Pískovny Jeviněves vypracovaná v souladu s výsledky inventarizačního průzkumu.
Rekultivace a management nepřírodních biotopů v České republice
Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha ; Geologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha ; Ústav pro ekopolitiku, o.p.s., Praha ; Zavadil, Vít ; Volf, Ondřej ; Starý, Josef ; Straka, Jakub ; Sádlo, Jiří ; Rambousek, Petr ; Přikryl, Ivo ; Lepšová, Anna ; Godány, Josef ; Frouz, Jan ; Farkač, Jan ; Vrabec, Vladimír ; Cílek, Václav ; Gremlica, Tomáš
Přehled lokalit Libereckého, Moravskoslezského, Olomouckého a Ústeckého kraje zkoumaných v roce 2010 a výsledky jejich podrobného inventarizačního průzkumu. Základní charakteristika vybraných nepřírodních biotopů. Výskyt a diverzita skupin organismů vyskytujících se v nepřírodních biotopech: Vyšší houby (Macromycetes). Cévnaté rostliny (Tracheophyta). Metodika výzkumů hmyzu a bezobratlých živočichů. Měkkýši (Mollusca). Pancířníci (Oribatei). Střevlíkovití brouci (Coleoptera: Carabidae). Motýli (Lepidoptera). Blanokřídlí žahadloví (Hymenoptera: Aculeata). Mravenci (Formicidae). Obojživelníci (Amphibia). Plazi (Reptilia). Ptáci (Aves). Savci (Mammalia). Soubor lokalit pro finální výběr nepřírodních biotopů. Analýza typů a rozsahu lokalit poškozených činností člověka. Vždy je diskutována možnost spontánní rekolonizace nebo oživení lokality po provedené rekultivaci. Pro každou lokalitu jsou uvedeny ortofotomapa, geologické a topografické schéma. Zpráva se zabývá problematikou výskytu chráněných druhů na územích, která nepožívají žádnou ochranu nebo se uvažuje o jejich rekultivaci, která nemusí zajistit vhodné podmínky pro tyto druhy. Jsou shrnuty výsledky inventarizačního výzkumu nepřírodních biotopů a vodních nádrží v nich se nacházejících.

See also: similar author names
2 Zavadil, Vojtěch
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.