National Repository of Grey Literature 43 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Vliv chemického znečištění na kontaminaci a kvalitu biotických složek ekosystémů
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha ; Volka, Karel
Úkol G: Hodnocení biologických efektů kontaminace ekosystémů. Studium chemického složení a morfologické kvality vosku jehlic smrku ztepilého jako biomarkeru zatížení. Hodnocení vybraných lokalit metodikou mezinárodního kooperativního programu "Lesy". Komplexní hodnocení relevance různých forem monitoringu incidence xenoestrogenů ve vodním ekosystému ve vztahu k biologickým efektům vyvolaným u ichtyofauny.
Vliv chemického znečištění životního prostředí na kontaminaci a kvalitu biotických složek ekosystémů
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha ; Volka, Karel
Zpráva se zabývá obsahem a vlivem tradičních i nových toxických kontaminantů na terestrické i vodní ekosystémy. Úkol A: Vzorkování. Úkol B: Analýza vzorků a uložení dat do databáze. Úkol C: Zajištění návaznosti výsledků a metrologická služba. Úkol D: Zpráva databáze. Úkol E: Zhodnocení trendů ve vývoji zatížení sledovaných lokalit. Úkol F: Vývoj nových metod. Úkol G: Hodnocení biologických efektů kontaminace ekosystémů.
Vliv chemického znečištění na kontaminaci a kvalitu biotických složek ekosystémů
Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický, Vodňany ; Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, České Budějovice ; Veterinární a farmaceutická univerzita, Brno ; Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha ; Volka, Karel
Úkol G: Hodnocení biologických efektů kontaminace ekosystémů. Komplexní hodnocení relevance různých forem monitoringu incidence xenoestrogenu ve vodním ekosystému ve vztahu k biologickým efektům vyvolaným u ichtyofauny. Zhodnocení zátěže vodního ekosystému ČR polycyklickými aromatickými uhlovodíky (PAU): pro zjištění úrovně kontaminace vodního ekosystému České republiky bylo v letech 2001 -2003 provedeno vyšetření říčních sedimentů na obsah PAU. Odběry dnových říčních sedimentů byly realizovány v lokalitách povodí řek Vltavy (Hluboká nad Vltavou, Štěchovice, Podolí, Klecany, Zelčín), Labe (Kunětice, Srnojedy, Valy, Hřensko) a Tiché Orlice (Červená Voda, Lichkov, Králíky). Zhodnocení zátěže vodního ekosystému ČR v letech 2001 -2003 alkylfenoly. Využití techniky GC-TOF MS v analýze organických kontaminantů.
Vliv chemického znečištění na kontaminaci a kvalitu biotických složek ekosystémů
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha ; Volka, Karel
Plnění plánu odběru a analýzy vzorků. Správa databáze. Expertní posouzení dat. Modelování. Analýza podzemních měření vybraných znečišťujících látek. Stanovení obsahu polybromovaných difenyletherů v rybách z Labe a Vltavy. Použití mikroextrakce při speciaci sloučenin rtuti a cínu v biotických materiálech. Hodnocení vybraných lokalit metodikou mezinárodního kooperativního programu "Lesy".
Vliv chemického znečištění na kontaminaci a kvalitu biotických složek ekosystémů
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, Strnady ; Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha ; Volka, Karel
Úkol G: G.1 - Hodnocení biologických efektů kontaminace ekosystémů. Studium chemického složení a morfologické kvality vosku jehlic smrku ztepilého jako biomarketu zatížení. Extraction of p-Hydroxyacetophenone and Catechin from Norway Spruce Needles. Comparison of Various Extraction Solvents. Vibrační spektroskopie jehličí smrku ztepilého. Analýza narušení epistomatálního vosku smrku ztepilého pomocí elektronové řádkovací a epifluorescenční mikroskopie. Návrh metodiky automatizované klasifikace obrazů stomat. Využití optické mikroskopie k hodnocení kvality stomatálního vosku smrku ztepilého. G.2 - Hodnocení vybraných lokalit metodikou mezinárodního kooperativního programu "Lesy".
Vliv chemického znečištění na kontaminaci a kvalitu biotických složek ekosystémů
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha ; Volka, Karel
Úkol F: Vývoj nových metod hodnocení obsahu škodlivin v ekosystémech. Aplikace pasivních vzorkovačů jako nástroj pro odhad bioakumulačního potenciálu akutně toxických xenobiotik. Stanovení obsahu polybromovaných difenylů v rybách z Labe a Vltavy. Použití mikroextrakce při speciaci sloučenin rtuti a cínu v biotických matricích. Formy rtuti v okolí velkého průmyslového závodu. Implementace nových typů pasivních vzorkovačů se schopností vzorkovat nepolární i polární látky.
Vliv chemického znečištění na kontaminaci a kvalitu biotických složek ekosystémů
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha ; Volka, Karel
Úkol A: Vzorkování. Podle plánu odběru vzorků bylo odebráno 72 vzorků mechu Pleurozium Schreberi a Hylocomium splendes, 72 vzorků jehličí smrku ztepilého (Picea abies), 54 směsných vzorků mokré depozice s částí suché depozice (bulk), 60 vzorků trvalého travního porostu (jetel, vojtěška), 54 vzorků pšenice ozimé a 12 vzorků pylu. Úkol B: Analýza vzorků a uložení dat do databáze. Těžké kovy (Cd, Pb, Hg, Zn, Cu, Ni, As), polychlorované bifenyly (PCB), organochlorové pesticidy a příbuzné sloučeniny (OCP), polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH), polybromované difenylethery (PBDE), syntetické analogy pižma, alkylfenoly. Úkol C: Zajištění návaznosti výsledků a metrologická služba. Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků v ovzduší, stanovení organochlorových pesticidů v oleji/tuku, stanovení organochlorových pesticidů a polychlorovaných bifenylů v rostlinném oleji, stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků v olivovém oleji. Úkol D: Správa databáze. Úkol E: Zhodnocení trendů ve vývoji zatížení sledovaných lokalit. Expertní posouzení dat. Multivariační analýza dat. Modelování. Analýza pozemních měření vybraných znečišťujících látek.
Vliv chemického znečištění na kontaminaci a kvalitu biotických složek ekosystémů
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha ; Volka, Karel
Úkol E: Zhodnocení trendů ve vývoji zatížení sledovaných lokalit. V lokalitě Klatovy byla realizována studie zaměřená na sledování mechanismů přestupu polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) mezi jednotlivými složkami životního prostředí. Na základě získaných výsledků bylo dále provedeno zhodnocení vypovídající hodnoty alternativních vzorkovacích technik pomocí bioindikátorových matric a pasivních samplerů (semipermeabilního membránového zařízení, SPMD). Odběry vybraných matric a ovzduší byly prováděny po dobu 14 dnů na přelomu července a srpna roku 2003.
Vliv chemického znečištění na kontaminaci a kvalitu biotických složek ekosystémů
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha ; Volka, Karel
Úkol A: Vzorkování. Na základě výsledků předchozího projektu bylo zvoleno šest okresů, jejichž míra reprezentace území České republiky byla ověřena řadou předběžných studií. Pardubice, Praha-západ, Strakonice, Uherské Hradiště, Žďár nad Sázavou, Chrudim. Úkol B: Analýza vzorků a uložení dat do databáze. Realizace odběrů terestrických matric, tj. pšenice, travního porostu, mechu, jehličí a atmosférické depozice, dále pylu, ryb a sedimentů. Sledované analyty: Těžké kovy (Cd, Pb, Hg, Zn, Cu, Ni, As), polychlorované bifenyly (PCB), organochlorové pesticidy a příbuzné sloučeniny (OCP), polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH), polybromované difenylethery (PBDE), syntetické analogy pižma, alkylfenoly. Úkol C: Zajištění návaznosti výsledků a metrologická služba. Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků v ovzduší a vzorku sedimentu. Úkol D: Správa databáze. Úkol E: Zhodnocení trendů ve vývoji zatížení sledovaných lokalit. Kriteria fuzzy shlukování. Úkol F: Vývoj nových metod hodnocení obsahu škodlivin v ekosystémech. Aplikace pasivních vzorkovačů jako nástroj pro odhad bioakumulačního potenciálu akutně toxických xenobiotik. Stanovení obsahu polybromovaných difenylů v rybách z Labe a Vltavy.
Hodnocení stavu životního prostředí: Monitoring cizorodých látek v potravních řetězcích: Celkový pohled na zátěž kontaminanty z hlediska možného ohrožení zdraví populace
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha ; Volka, Karel ; Slanina, Přemysl
Zpráva prezentuje hodnocení vybraných kontaminantů v souladu s principy analýzy rizika. Objasňuje principy současného toxicologického posuzování a kritické a inovativní hodnocení možného zdravotního rizika ve vztahu k zatížení potravních řetězců kontaminanty. Jsou diskutovány vlivy cizorodých látek na porušení hormonální rovnováhy. Je zdůrazněna nezbytnost komunikace s odbornou i laickou veřejností onebezpečnosti škodlivých kontaminantů, která by mohla vést k omezení zdravotního rizika. Zároveň jsou uvedeny některé přístupy, které vedou ke snižování expozice konzumentů potenciálně škodlivým kontaminantů.

National Repository of Grey Literature : 43 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.