National Repository of Grey Literature 13 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Compatibility of Vehicles in a Frontal Collision
Vašíček, Jiří ; Kovanda, Jan (referee) ; Coufal, Tomáš (advisor)
Thesis deals with the compatibility of vehicles in a frontal collision. The first section discusses about compatibility from different views. There are the physical processes used in the mechanics of impact. The second part is focused on solving the compatibility of vehicles in a frontal collision by crash analysis using the finite element method. Firstly there are described collisions of vehicles from different vehicle classes (small cars, lower middle class, Pick up / SUV) into the fixed barrier by the US NCAP. Furthermore there are simulated head-on collisions of vehicles from different vehicle classes. In the end there is shown the possibility of using data from crash tests to determine the EES.
Force load of the cutting tools in milling
Vašíček, Jiří ; Sliwková, Petra (referee) ; Polzer, Aleš (advisor)
The thesis is focused on measuring the power equipment for milling. The theoretical part describes the method of measuring forces with a deeper focus on the individual meter. There is also the description of the characteristics of the milling process. Experimental part is focused on the proposal of experiment of the face milling, its implementation and subsequent evaluation.
Indoor swimming Pool
Vašíček, Jiří ; Bartolšic, Vít (referee) ; Matějka, Libor (advisor)
The thesis deals with the design of the indoor swimming pool located in the municipal land registry of the city of Brno. The thesis contains design documentation, technical report, thermal technical appraisal, details of 2D technical field, fire technical report, structural analysis of timber structures. This project is aimed at building public swimming pool – swimming pool whose lenght is 25 meters, children´s pool, relaxation pool, whirlpool and the sauna area which consists of three saunas. The proposed project has two floors and one basement with dimensions of 70,2 x 33,5 m. The build-up area is 2352m2 . Flat roof with compact structure with a foam glass. The roof carry wooden glulam beams. The thesis can be used as a basis of the building procedure.
Reconstruction of TJS Mistrice Football Complex
Vašíček, Jiří ; Kalivoda, Tomáš (referee) ; Kalousek, Lubor (advisor)
Civil freestanding areal, with main building and two fields (small and normal foofball fields) Bulding have 2 parts. Parts of original is reconstruction and adjustment 2 floors. Second building is completly now, both of this parts are cross connection on the 3rd floor. Construction of foundation are strapped foting and on strip foundation. Ytong brick, hangr Spiroll . Roof is flat. Civil part of building are using for invalid people.
Analysis and usage of form cutters.
Vašíček, Jiří ; Zemčík, Oskar (referee) ; Zemčík, Oskar (advisor)
This work is a summary description of form cutters. It explains the basic definition of cutting and the principle of milling process, with a description of stock removal and basic cutting conditions. It includes characteristics and distribution of milling tools according to their shape and construction and a more detailed description of milling cutters and the most widely used clamping devices. The end of this thesis is devoted to comparing of chosen solid and form cutters with indexable inserts from major producers, like companies ZPS- FN Inc., L.M.T . Fette Ltd., AB Seco Tools and Mitsubishi Materials Corporation.
Family House
Vašíček, Jiří ; Fiedlerová, Lucie (referee) ; Matějka, Libor (advisor)
The thesis is about a project of the family house in the municipal land registry of Vracov. The thesis contains project documentation, technical report and thermic-technical review. The project is solving a brickhouse on the basis of bricksystem Heluz which has two above-ground levels and the basement. The house has a flat one-covered roof, terrace and balcony. The house includes a garage for one car. The built-up area is 141,8 m2.The thesis can be helpful as a source of the building procedure.
Zdokonalování stávajících technologií využívání obnovitelných zdrojů a úspor energie. Zdokonalení technologií produkce a využití biomasy jako obnovitelného zdroje energie: Hodnocení ekonomických parametrů a osvěta pěstování a využití biomasy
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, Praha ; Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, Průhonice ; Vašíček, Jiří ; Knápek, Jaroslav ; Havlíčková, Kamila
Zpráva o etapě 03-01 Hodnocení ekonomických parametrů využívání biomasy obsahuje výsledky výpočtů ceny biomasy z výmladkových plantáží r.r.d. a ceny řízku r.r.d. z matečnice. Tyto výpočty byly provedeny s využitím ekonomického modelu zachycujícího všechny přímé a nepřímé procesy nezbytné pro zajištění existence výmladkové plantáže a matečnice. Součástí práce je i diskuze širších souvislostí ve vazbě na krajinné a další mimoprodukční funkce výmladkových plantáží rychle rostoucích dřevin. Etapa 03-02 Osvěta a informatika využívání biomasy popisuje činnost informačního střediska obnovitelných zdrojů energie (ISOZE).
Metodika a analýza potenciálu biomasy v ČR
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem ; CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Praha ; GALLO PRO s.r.o., Říčany ; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha ; České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, Praha ; Výzkumný ústav okrasného zahradnictví, v.v.i., Průhonice ; Vašíček, Jiří ; Knápek, Jaroslav ; Strašil, Zdeněk ; Holub, Vojtěch ; Sočuvková, Maria ; Gallo, Petr ; Vachová, Světlana ; Petruchová, Jana ; Kvapil, Jiří ; Roušarová, Šárka ; Hána, Jan ; Heyda, Jiří ; Nikl, Martin ; Táborová, Mária ; Vrátný, Filip ; Šedivá, Jana ; Weger, Jan ; Suchý, Jiří ; Havlíčková, Kamila
Projekt se věnuje problematice metodiky a analýzy potenciálu biomasy pro ČR s využitím geografického informačního systému TopoL xT7.0. Analýza potenciálu bude řešena s těmito zdroji biomasy: pšeničnou slámou, lesními sklizňovými zbytky, biomasou trvalých travních porostů, záměrně pěstovanou biomasou z výmladkových plantáží rychle rostoucích dřevin a některých nedřevnatých energetických plodin. Práce provedené v roce 2007: Příprava mapových podkladů pro stanovení potenciálu biomasy jednotlivých zdrojů, Analýza pro vyhodnocení lesnické databáze, která bude rozpracována na úroveň okresů, popřípadě ORP (obce s rozšířenou působností), Analýza mapových podkladů a návrh způsobu zpracování mapových podkladů v systémech GIS, Vytvoření návrhu modelu pro použití mapových podkladů a výsledků pro zveřejnění mapových částí výzkumu na geoportálu, Získání podkladů pro stanovení potenciálu slámy pro energetické využití z konvenčního zemědělství, Získání podkladů pro stanovení potenciálu trvalých travních porostů pro energetické využití, Získávání a rozpracování podkladů pro stanovení potenciálu ze záměrně pěstované biomasy (RRD, šťovík, ozdobnice čínská) v závislosti na geografických a klimatických podmínkách (případně termínu sklizně), Vypracování metodiky pro ekonomické hodnocení a postupů stanovení ceny jednotlivých forem biomasy.
Komplexní analýza alternativních zdrojů elektřiny
EkoWATT, Praha ; Masopust, Lukáš ; Aršinská, Dina ; Urbánková, Veronika ; Kalčev, Petr ; Bílková, Veronika ; Šašková, Dana ; Šamánek, Libor ; Murtinger, Karel ; Dvorský, Emil ; Knápek, Jaroslav ; Vašíček, Jiří ; Truxa, Jan ; Macholda, František ; Srdečný, Karel ; Beranovský, Jiří
V roce 2005 byl dokončen první cíl projektu, kterým bylo zpracování uceleného přehledu v současné době využívaných alternativních zdrojů elektrické energie. Jednalo se zejména o fotovoltaiku, vodní energii, větrnou energii, bioplyn, kogeneraci ze zemního plynu a biomasy. Dokončen byl druhý cíl projektu, kterým byla vyčerpávající analýza všech energetických zdrojů, které umožňuje současný stav vědy a techniky ve světě. Byla připravena metodika hodnocení jednotlivých energetických zdrojů z hlediska jejich vlivů na životní prostředí podle kritérií. Byla připravena metodika pro řešení třetího cíle, kterým je přehled a porovnání pouze efektivních zdrojů elektrické energie, vhodnost nasazení vzhledem k lokální dostupnosti výchozích zdrojů, k výši ekologického zatížení s ohledem na lokaci zařízení alternativních zdrojů k získávání elektrické energie. Byla připravena metodika pro řešení hlavního cíle, kterým je doporučení vhodných environmentálních technických řešení využívajících alternativní zdroje, cílené zejména na možné odbourání stávajících zdrojů elektrické energie s vysokou ekologickou zátěží.
Komplexní analýza alternativních zdrojů elektřiny
EkoWATT, Praha ; Myslil, Vlastimil ; Litričin, Dragan ; Chemišinec, Igor ; Fialka, Miloslav ; Hanusová, Kateřina ; Vochoc, Luděk ; Lukavec, David ; Murtinger, Karel ; Dvorský, Emil ; Beneš, Martin ; Šafránek, Jaroslav ; Kašparová, Monika ; Hudcová, Lenka ; Kalčev, Petr ; Truxa, Jan ; Macholda, František ; Srdečný, Karel ; Knápek, Jaroslav ; Vašíček, Jiří ; Beranovský, Jiří
Hlavními výstupy projektu jsou: podrobné rešerše posledního vývoje OZE a jejich shrnutí, nejdůležitější specifika jednotlivých zdrojů OZE (vlivy na ŽP, zaměstnanost, připojení do sítě), sestavení katalogu jednotlivých reprezentativních technických řešení pro využití katalogu jako báze hodnocených variant (spolu s rešeršemi poskytují identifikaci souboru technologií v podmínkách ČR, sestavení softwarového modelu pro shromažďování a aktualizaci údajů soubory technologií OZE), předběžné vyhodnocení vhodnosti jednotlivých zdrojů pro ČR pomocí SWOT analýz, sestavení obecné metodiky řešení pomocí metody multikriteriálního hodnocení variant, návrh kritérií a výběr metod hodnocení (zejména vydefinování komplexní soustavy hodnotících kritérií OZE pro posouzení perspektivnosti OZE v podmínkách ČR), sestavení báze hodnot kritérií, sestrojení softwarového modelu pro multikriteriální hodnocení variant pomocí vybraných metod a pro podporu výsledků hodnocení včetně výsledků analýz s názvem Multika, sestavení expertního systému TESES Multika (jeho nejdůležitější součásti jsou databáze technologií, expertní znalosti, výpočetní modul), sestavení týmu expertů, přiřazení vah jednotlivým skupinám (oblastem) a hodnot kritériím pro jednotlivé technologie (výsledky expertního zjišťování názoru o důležitosti jednotlivých faktorů pro OZE v ČR, rešerše a katalog technologií spolu s expertním šetřením vedly ke stanovení hodnot kritérií pro jednotlivé technologie), provedení vyhodnocení a zpracování výsledků včetně citlivostní analýzy, interpretace výsledků, stanovení pořadí perspektivnosti OZE v podmínkách ČR, které umožňuje posoudit způsob zajištění požadovaného potenciálu OZE a ekonomické hledisko zajištění tohoto potenciálu jako návrh konkrétních opatření, sestavení zjednodušeného modelu pro doplnění báze dat a praktické rychlé vyhodnocení a zpracování doporučení pro navazující výzkumné práce pro konkrétní aplikace výsledků řešeného projektu v praxi.

National Repository of Grey Literature : 13 records found   1 - 10next  jump to record:
See also: similar author names
6 Vašíček, Jakub
7 Vašíček, Jan
3 Vašíček, Josef
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.