National Repository of Grey Literature 9 records found  Search took 0.01 seconds. 
Persistent Organic Pollutants (POP's) in the Jizera Catchment Area
Hloušek, Jan ; Datel, Josef (advisor) ; Tušil, Petr (referee)
Persistent organic pollutants causes a big safety risc for natural ecosystems and exposed human population because of their physical and chemical properties and the high - leve toxicity. One of the important mechanisms of their transport is spreading by the rivers and all the surface waters. An easy sorption on the organic material permits just a slow mobility of contamination, which is limited by the volume of organic compound in soils and sediments. But the body of contaminated sediments can became a long - life pollution source for the surroundings. On the Jizera catchment area is an important water accumulation, which serves as the used or potentional water sources with the high quality, endangered by the POP's contamination . The most vulnerable water source is the catching object Káraný. The surface water catched by the waterworks on the lower part of the catchment area is with serious quantity polluted by the POP's, which are concentrated the rivers from all the country into the lower catchment. Because of the industry developement the content of the POP's in the catchment area's water doesn't decreace in spite of safety arrangements. So it is necessary make the steps to effective decreasing the dotation of area by the contaminants and to the restriction of their infiltration into the...
PCB/PCT
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Praha ; Vučka, Václav ; Němcová, Halka ; Tušil, Petr ; Kužílek, Vladimír ; Barchánková, Jiřina
Analytické činnosti spojené s evidencí PCB v zařízeních, materiálech a odpadech. Vzorkování látek s PCB ve skládkách, starých zátěžích a odpadech. PCB ve skládkách a starých zátěžích.
Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení): Výzkum v oblasti termického odstraňování a energetického využívání odpadů
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha ; Tušil, Petr ; Kořínek, Robert ; Sezima, Tomáš
Výzkum v oblasti termického odstraňování a energetického využívání odpadů v roce 2007 navazoval na práce provedené v minulých letech a byl zaměřen na zpracování a vyhodnocení bilance odpadů potenciálně vhodných pro výrobu tuhých alternativních paliv v ČR, na zpracování bilance odpadů vzniklých při spalování a energetickém využívání odpadů,vyhodnocení přehledu nejlepších dostupných technik (BAT) v oblasti spalování v ČR, přehledu skutečností a záměrů za účelem výstavby nových spalovacích zařízení k odstraňování a využívání odpadů na území ČR, ekonomického srovnání výstavby a provozu spaloven odpadů s ostatními způsoby nakládání s odpady, experimentální ověření vyrobeného tuhého alternativního paliva.
Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení): Výzkum v oblasti LCA pneumatik
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha ; Tušil, Petr ; Kořínek, Robert
Hlavním cílem subprojektu je aplikace metody LCA na konkrétním výrobku – standardní osobní pneumatice o rozměrech 175/70 R13 a hmotnosti 6 kg pro osobní automobily, jako výrobku ve společnosti Barum Continental spol. s r.o., Otrokovice. Práce v roce 2007 navázaly na práce provedené v roce 2006, zejména pak na inventarizační analýzu fází "těžba surovin, výroba materiálů", "doprava primárních surovin" a "výroba pneumatiky". Metoda LCA byla v roce 2007 aplikována na fázi "doprava – distribuce", "užití pneumatiky", "doprava opotřebených pneumatik" a na fázi "nakládání s ELT" (ELT – end of life tyre – pneumatika na konci životnosti) s cílem popsat tak celý životního cyklu pneumatiky.
Výzkum v oblasti odpadů jako náhrady primárních surovinových zdrojů
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, Ostrava ; Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most ; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., pobočka Ostrava ; Sezimová, Hana ; Tušil, Petr ; Valeš, Josef ; Sikora, Eugen ; Fečko, Peter ; Kořínek, Robert ; Sezima, Tomáš
Projekt řeší využití odpadů (zejména ČOV kalů) k výrobě alternativních paliv. Výzkum je členěn do pěti oblastí: 1. Výzkum možností využití odpadů jako surovinových a energetických zdrojů. 2. Výzkum snižování nebezpečných vlastností odpadů. 3. Výzkum odpadů vhodných k výrobě alternativních paliv. 4. Výzkum a aplikace kombinovaných analytických metod (chemicko-toxikologických) pro sledování nebezpečných vlastností odpadů v procesu úpravy odpadů a materiálového či energetického využití. 5. Koordinace a řízení prací, syntéza získaných výsledků a jejich prezentace.
Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení)
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Praha ; Tušil, Petr ; Kořínek, Robert ; Sezima, Tomáš ; Šepeľová, Gabriela ; Seyfriedová, Jana ; Buda, Jan ; Kozma, Martin ; Martínková, Marta ; Eckhardt, Pavel ; Pavlová, Světla ; Žiaková, Kristýna ; Kuklová, Iva ; Kulovaná, Marie ; Hoch, Karel ; Brichta, František ; Špůr, Jaroslav ; Andr, Tomáš ; Slavíková, Halka ; Kozáková, Bohdana ; Svoboda, Karel ; Sirotková, Dagmar ; Wanner, Filip ; Michalová, Marie ; Šťastný, Václav ; Pospíšilová, Eva ; Matulová, Dragica ; Hudáková, Věra
Shrnutí prací vykonaných na výzkumném záměru v roce 2007, protokoly o plnění oponentní posudky, zápisy z kontrolních dnů. Výstupy za rok 2007 a plán na rok 2008. Výzkumný záměr je rozdělen na 14 subprojektů: Subprojekt 1 - Biologicky rozložitelné odpady (zpracované podklady a rešerše, experimentální práce. Subprojekt 2 - Provozní pokus posouzení vlivu kuchyňských drtičů na složení kalu, přehled technologií pro zpracování BRO. Subprojekt 3 - Problematika kalů z čistíren odpadních vod. Subprojekt 4 - Výzkum hodnocení výrobků z odpadů a jejich materiálových toků, Subprojekt 5 - Zpracování databázové podoby technologií úprav odpadů. Subprojekt 6 - Vybrané odpady – autovraky a elektroodpad. Subprojekt 7 - Hodnocení složení a vlastností odpadů. Subprojekt 8 - Výzkum v oblasti nebezpečných odpadů. Subprojekt 9 - Evidence a hodnocení starých zátěží. Subprojekt 10 - Lokalizace a hodnocení zařízení pro nakládání s odpady. Subprojekt 11 - Biodegradabilní plasty. Subprojekt 12 - Výzkum v oblasti termického odstraňování a energetického využívání odpadů. Subprojekt 13 - Výzkum v oblasti LCA pneumatik. Subprojekt 14 - Odborná podpora. Výstupy z jednotlivých subprojektů jsou uvedené samostatně.
Identifikace antropogenních tlaků v české části mezinárodního povodí řeky Odry
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha ; Tušil, Petr ; Rešl, Jiří ; Luzar, Tomáš ; Pechar, Libor ; Máchová, Jana ; Sezimová, Hana ; Řehulka, Jiří ; Lojkásek, Bohumír ; Badurová, Jana ; Šajer, Jiří ; Krečmerová, Pavlína ; Šlouf, Vladimír ; Soldán, Přemysl
Identifikace antropogenních tlaků na stav půd, kvalitu vodních zdrojů a na změnu habitatu vodních ekosystémů s možností predikce či průkazu konkrétních dopadů na biologické komponenty dotčeného vodního ekosystému. Zpráva je rozdělena do pěti oblastí: 1. Bilance znečištění povrchových vod v povodí řeky Odry, 2. Průkaz a predikce antropogenních tlaků na biologické komponenty vodních ekosystémů, 3. Vliv intenzifikace chovu ryb na jakost vod, 4. Publikace výsledků řešení projektu, 5. Souhrnné hodnocení antropogenních tlaků v povodí řeky Odry. Nejproblematičtějšími parametry z množiny společných relevantních znečišťujících látek pro českou část MOPO (mezinárodní oblast povodí Odry) z pohledu národních limitních standardů jsou polyaromatické uhlovodíky a na úrovni evropských norem PAU a těžké kovy - rtuť a kadmium. Negativní vlivy se významně zesilují pod většími aglomeracemi. V povodí je neuspokojivá situace z hlediska možnosti rychlé detekce havarijního zhoršení biologické jakosti odpadních vod.
Identifikace antropogenních tlaků v české části mezinárodního povodí řeky Odry
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha ; Tušil, Petr ; Rešl, Jiří ; Luzar, Tomáš ; Pechar, Libor ; Máchová, Jana ; Sezimová, Hana ; Řehulka, Jiří ; Lojkásek, Bohumír ; Badurová, Jana ; Šajer, Jiří ; Krečmerová, Pavlína ; Šlouf, Vladimír ; Soldán, Přemysl
Identifikace antropogenních tlaků na stav půd, kvalitu vodních zdrojů a na změnu habitatu vodních ekosystémů s možností predikce či průkazu konkrétních dopadů na biologické komponenty dotčeného vodního ekosystému. Zpráva je rozdělena do pěti oblastí: 1. Bilance znečištění povrchových vod v povodí řeky Odry, 2. Průkaz a predikce antropogenních tlaků na biologické komponenty vodních ekosystémů, 3. Vliv intenzifikace chovu ryb na jakost vod, 4. Publikace výsledků řešení projektu, 5. Souhrnné hodnocení antropogenních tlaků v povodí řeky Odry. Zpráva shrnuje zásady pro zlepšování a ochranu jakosti vodního prostředí v povodí řeky Odry. Patří mezi ně snižování znečištění toků z nebodových zdrojů, které musí směřovat především do oblasti zemědělské výroby. Z bodových zdrojů je třeba věnovat maximální pozornost podniku Mittal Steel Ostrava-Kunčice a důlním vodám. Dalším opatřením je nezbytnost zkvalitnění monitoringu včetně zlepšení systému včasného varování. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat používání pesticidů v okolí a vodám vypouštěných komunálními ČOV. Mezi důležité aspekty pro ochranu vod patří odpovídající hospodaření rybářů a péče o rybníky.

See also: similar author names
3 TUŠIL, Patrik
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.