National Repository of Grey Literature 2 records found  Search took 0.01 seconds. 
The private supplementary tutoring phenomenon as a shadow education system in the Czech education
Terreros, Barbora ; Walterová, Eliška (advisor) ; Chvál, Martin (referee) ; Černá, Markéta (referee)
Disertační práce popisuje stav soukromého doučování, jeho míru a intenzitu využívání v průběhu druhého stupně základní školy, především v posledních dvou ročnících. Studie je součástí rozsáhlejšího výzkumu fenoménu soukromého doučování v České republice a svými výsledky doplňuje informace o využívání soukromého doučování na základních školách. Tato práce poskytuje analýzu využívání soukromého doučování na druhém stupni základních škol ve Středočeském a Ústeckém kraji. Cílem je 1) charakterizovat žáka využívajícího soukromé doučování, zejména individuálních lekcí nebo skupinových kurzů (rodinné zázemí, školní úspěšnost, studijní ambice, názory na soukromé doučování atd.), 2) popsat vybrané typy soukromého doučování (míra využívání, předměty, poskytovatelé atd.). Jedná se o kvantitativní výzkum s využitím dotazníkového šetření u žáků 9. tříd náhodně vybraných základních škol ve Středočeském a Ústeckém kraji (n = 1 016). Žáci se nacházejí na rozhraní primárního a sekundárního vzdělávání, řeší přestup na střední školu a mnoho z nich musí konat přijímací zkoušku. Tyto dva kraje byly vybrány z důvodu jejich odlišnosti vzhledem k socioekonomickým poměrům. Výsledky šetření potvrzují vysokou míru využívání placeného doučování, individuálních i přípravných kurzů v průběhu 2. stupně základní školy v obou...
The private supplementary tutoring phenomenon as a shadow education system in the Czech education
Terreros, Barbora ; Walterová, Eliška (advisor) ; Chvál, Martin (referee) ; Černá, Monika (referee)
The dissertation describes the state of private tutoring, its extent and intensity of use during the second stage of basic school, in particular in the last two years. The study is a part of more extensive research into the phenomenon of private tutoring in the Czech Republic, and its results supplement information on the use of private tutoring in primary schools. This dissertation provides an analysis of the use of private tutoring during the second stage of basic schools in the Central Bohemian and Ústí nad Labem regions. The aim is 1) to characterize a student's using private tutoring, in particular individual lessons or group courses (family background, school success, study ambitions, views on private tutoring, etc.), 2) to describe selected types of private tutoring (use rate, subjects, providers, etc.). This consists of quantitative research using a questionnaire survey of 9th grade students from randomly selected primary schools in the Central Bohemian and Ústí nad Labem regions (n = 1 016). The students are at the point between lower and upper secondary education, and they are focusing on the transfer to a upper secondary school, and many of them have to take an entrance exam. These two regions were selected because of their socio-economic differences. The results of the survey confirm...

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.