National Repository of Grey Literature 3 records found  Search took 0.01 seconds. 
Optimalizace reportingových a evidenčních povinností dle zákona o odpadech a zákona o obalech: Specifikace požadavků na procesy evidenčních povinností ORP. Popis stávajících procesů evidenčních povinností ORP
RRA Ústecký kraj, a.s. ; REKONix, s.r.o. ; APUSO plus, a.s., Praha ; Stefan, Andreas ; Tarant, Zdeněk ; Fišer, Pavel ; Polívka, František ; Bukolský, Milan ; Ulverová, Tereza ; Velenský, Štěpán ; Uskokovičová, Lenka
Analýza stávajících reportingových a evidenčních povinností orgánů ochrany ŽP v oblasti nakládání s odpady a obaly na úrovni obecních úřadů s rozšířenou působností (ORP) podle současné platné právní úpravy v této oblasti, analýza změn vyvolaných harmonizací s komunitárním právem a optimalizace jejich výkonu. Návrh jednotného celorepublikového evidenčního systému sběru a zpracování dat. Cílem první etapy projektu je popis a specifikace evidenčních reportingových povinností podle zákonů o obalech a odpadech a požadavků na tyto procesy. Součástí a důležitým podkladem pro další etapy projektu je i analýza stávajících reportingových a evidenčních povinností na úrovni ORP v oblasti nakládání s odpady a obaly a vlastní procesy při plnění těchto povinností v praxi. Výsledkem první části projektu je zmapování současného stavu reportingových a evidenčních povinností v oblasti odpadů a obalů jak v legislativě, tak v praxi.
Optimalizace reportingových a evidenčních povinností dle zákona o odpadech a zákona o obalech
RRA Ústecký kraj, a.s. ; REKONix, s.r.o. ; APUSO plus, a.s., Praha ; Stefan, Andreas ; Tarant, Zdeněk ; Polívka, František ; Kyjanková, Radana ; Bukolský, Milan ; Ulverová, Tereza ; Velenský, Štěpán ; Uskokovičová, Lenka
Zpráva hodnotí současný systém evidenčních a reportingových procesů prováděných na základě zákona o odpadech a zákona o obalech. Hodnocení těchto procesů je základem pro návrh řešení, který spočívá v zavedení systému sběru informací prostřednictvím upraveného sjednoceného formuláře pro evidenci produkce a nakládání s odpady původců odpadů. navržený proces sběru dat moderním systémem sběru dat prostřednictvím on-line internetové aplikace nahrazuje dosud používané formuláře MŽP a ČSÚ. Cílem je zpřístupnit všem zúčastněným subjektům v systému nakládání s odpady relevantní informace a navrhnout zjednodušenou administrativu spojenou s podáváním a zpracováním hlášení pomocí předdefinovaných číselníků a kontrol. Hlavním výstupem z projektu je řešitelská dokumentace a uživatelská příručka testovaná v pilotním projektu. Závěry z pilotního projektu upravují konečnou verzi návrhu internetové aplikace pro evidenci produkce nakládání s odpady na úrovni obcí v oblasti komunálního odpadu.
Česko-německá příhraniční spolupráce v oblasti poznávacího cestovního ruchu (Euroregion Krušnohoří, Labe)
Pavlíková, Ingrid ; Netková, Jarmila (advisor) ; Tarant, Zdeněk (referee)
Diplomová práce popisuje socio-ekonomickou situaci, přírodní a kulturně-historický potenciál v Ústeckém kraji a Svobodném státě Sasko. Dále se zabývá přeshraniční spoluprácí v oblasti poznávacího cestovního ruchu v Euroregionu Krušnohoří a Labe. Na základě uvedeného je vypracována SWOT analýza a následně navržena strategie rozvoje cestovního ruchu v regionu.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.