National Repository of Grey Literature 5 records found  Search took 0.00 seconds. 
Johannes de Ragussio personality and its replica to recese under both in the light of unpublishod archival sources
Steinová, Šárka ; Lášek, Jan Blahoslav (advisor) ; Boček, Pavel (referee) ; Kučera, Zdeněk (referee)
Šárka Steinová Osobnost Johannese de Ragussio a jeho replika proti přijímání pod obojí ve světle nepublikovaných archivních pramenů Johannes De Ragussio personality and int replica to recese under both in the light of unpublished archival sources Thanks are living out the fate of Johannes de Ragusio can understand his very negative attitude to the Hussites, culminating in his performance at the Basel Council. After hearing the four-Czech speakers advocating the Articles of the individual, gave his reply. To better understand the body of the reply is in the dissertation is divided into separate subsections, on the one hand, his sixteen hermeneutic rules of evidence need only receive under one species of the New and Old Testament quotations from church fathers and councils. Then follows the argument against communion in both kinds, divided into five basic points and the interpretation of the Church.
The estate of the donastery in Kladruby in the 17th century
Steinová, Šárka ; Ebelová, Ivana (referee) ; Čechura, Jaroslav (advisor)
Po delší úvaze jsem se rozhodla zpracovat tolik opomíjený úsek dějin klášterního velkostatku náležícího benediktinskému řádu v Kladrubech u ~~,,-.... / .......... _------ Stříbra, tj. předbělohorskému a pobělohorskému období. Studie, zaměřující se na vysledování historie a pozemkové držby klášterního velkostatku, by měla přispět svými monografickými výsledky k poznání širších souvislostí ve vývoji českého velkostatku. Bakalářskou práci jsem rozdělila do dvou hlavních částí. První část se týká historie kláštera a města Kladrub v průběhu třicetileté války. K tomu účelu jsem využila především záznamy z kladrubských městských knih, výpisy z desek zemských a dochovaných kopiářů. Druhá část se již úzce zaměřuje na pozemkovou držbu. Předmětem této kapitoly mi byl soubor deseti pozemkových knih v časovém rozmezí let 1574 až 1700, které jsou součástí fondu Velkostatek Kladruby Státního oblastního archivu v Plzni a dále urbář a registra z roku 1589, pocházející z fondu Archiv zrušených klášterů Národního archivu. Také zde jsem využila některé důležité informace ze dvou, již zmíněných, kopiářů. Druhou kapitolu jsem se rozhodla dodatečně rozšířit i o krátký diplomatický úvod k problematice pozemkových knih. Pozemkové knihy zde zpracovávám ijvojího hlediska. V prvé řadě jsem chtěla provést diplomatický rozbor všech...

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.