National Repository of Grey Literature 10 records found  Search took 0.00 seconds. 
Assessment of Present Condition of Forestry Recultivated Dump of Company ČLZ Nové Strašecí from Point of View on Creation of Anthropogenic Soil.
Semanová, Soňa ; Sixta, Jan (advisor) ; Vít, Vít (referee)
The diploma thesis deals with the evaluation of condition of taken forestry reclamation on the outer overburden dump in open-cast quarry of ČLUZ company. The reclamation is evaluated mainly from the point of view of presence and thickness of A0 humus horizon of anthropogenic soil and it also deals with the present condition of forestry reclamation taken on a plateau of overburden dump Babín. The present condition is evaluated on the basis of reclamation generel study which was taken in 1995 by professor Jonáš. The final evaluation of condition of forestry reclamation was carried out on the basis of comparison of vegetation state on the plateau of overburden dump and vegetation in Mšecké Žehrovice cadastral area.
Mapping of the Basic Characteristics of Anthropogenic Soil on Dumps in Sokolov Coal Basin
Žižka, Jan ; Sixta, Jan (advisor) ; Konstantin, Konstantin (referee)
This thesis deals with the processing and comparing information on the thickness of A0 horizon (humus mulch) forming anthropogenic soils in forestry reclamation Sokolov brown coal basin. Comparison of data found in Bažantnice Bohemie reclaimed forestry in 1923 with newer areas of forestry reclamation dumps Velký Riesl, Dvory, Gustav and data from previous studies on the Velká podkrušnohorská výsypka. This thesis deals with finding major differences, especially power, humus horizons A0, depending on the time of the establishment of forest reclamation and the reclamation age of trees. To unify and minimize variables are all shallow pits removed under alder sticky. Based on field research was collected from each of five shallow soil probes on each of the dumps. Probes were taken evenly over the surface of the dump and always under identical reclamation trees. Were identified basic characteristics of humus horizon A0 and the individual probes was a proper photographs. Based on removing shallow soil pits were identified basic characteristics of humus horizon A0. The test was conducted in the laboratory granularity to better implement the results of the work in the coming years. Identified the basic characteristics of humus layers A0 are mutually compared and evaluated basic statistical methods. From the data obtained were created layers in ArcGIS, which were interpreted in this thesis and stored on a data carrier, mainly because of their possible use for further research needs in the coming years.
Identifikace‚ zpřístupnění a ochrana specifických ekosystémů hnědouhelných výsypek v Severozápadních Čechách: Soubor opatření k realizaci naučně-rekreačního využití Hornojiřetínské výsypky a její okolí
R-PRINCIP Most ; ENKI o.p.s., Třeboň ; ARTECH s.r.o., Litvínov ; Česká zemědělská univerzita, Praha ; LARECO, Praha ; Pixová, Kateřina ; Šímová, Petra ; Svoboda, Ivan ; Sixta, Jan ; Vojnar, Jiří ; Linhart, Josef ; Trpáková, Ivana ; Trpák, Pavel ; Přikryl, Ivo ; Šťastný, Karel ; Bejček, Vladimír ; Sklenička, Petr
Vymezení území (Hornojiřetínská výsypka - vznik a základní charakteristiky). Historický vývoj území Hornojiřetínské výsypky. Cíle a předpokládané přínosy souboru opatření, metody. Zóny Hornojiřetínské výsypky: zóna zvýšeného návštěvnického zájmu A1, zóny návštěvnického zájmu A2 až A6, zóny zvýšeného zájmu ochrany přírody B1 a B2, zóny zájmu ochrany přírody B3 a B4. U jednotlivých zón je uvedena obecná charakteristika, vegetace, fauna, navržená prioritní funkce zóny, stávající negativní vlivy, návrh opatření a náklady na realizaci opatření.
Obnova funkce krajiny narušené povrchovou těžbou
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., Praha ; R-Princip Most s.r.o., Most ; LARECO, Říčany ; ENKI, o.p.s., Most ; ENVI, s.r.o., Třeboň ; Sixta, Jan ; Sklenička, Petr ; Trpák, Pavel ; Pokorný, J. ; Vlasák, Petr ; Kašpárek, Libor ; Svoboda, Ivan ; Přikryl, Ivo
Cílem projektu je ukázat komplexní přístup k obnově krajiny po povrchové těžbě, řešící obnovu z širšího spektra hledisek s důrazem na dlouhodobou mnohostrannou funkčnost obnovovaných ploch hodnocenou v krajinném měřítku, využití sukcesních procesů a respektování známých tendencí vývoje živých společenstev. Východiskem je vyhodnocení stavu území po skončení hornické činnosti a posouzení příležitosti, které v tomto období má. Pro následující období je podstatným hlediskem také preadaptace rostlinných a živočišných společenstev na očekávané globální změny klimatu. Jednotlivé aspekty obnovy krajiny jsou řešeny v samostatných dílčích úkolech. jejich syntézou má být připravovaná metodika obnovy krajiny.
Obnova funkce krajiny narušené povrchovou těžbou: Sokolovská pánev. Diagnóza krajiny
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., Praha ; R-Princip Most s.r.o., Most ; LARECO, Říčany ; ENKI, o.p.s., Most ; ENVI, s.r.o., Třeboň ; Sixta, Jan ; Procházka, Jan ; Hezina, Tomáš ; Pecharová, Emilie ; Šíma, Martin ; Trpáková, Ivana ; Trpák, Pavel ; Jankovská, Vlasta ; Pokorný, Jan
Krajina jako dynamický, živý systém - teoretický úvod. Charakter krajiny Podkrušnohorské pánve a přilehlých oblastí v pozdním glaciálu a holocénu. Historické mapy vybraných území - Ekologická analýza historických pramenů. Recentní stav území: Náhledové satelitní mapy, struktury a relativní teploty krajiny. Využití mokřadů při obnově Podkrušnohorské výsypky. Restoration of spoil heaps in Northwestern Bohemia using wetlands.
Obnova funkce krajiny narušené povrchovou těžbou: Severočeská hnědouhelná pánev. Diagnóza krajiny
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., Praha ; R-Princip Most s.r.o., Most ; RNDr. Pavel Trpák ; LARECO, Říčany ; Ing. Jan Sixta, CSc. ; ENKI, o.p.s., Most ; ENVI, s.r.o., Třeboň ; Sixta, Jan ; Šíma, Martin ; Pokorný, Jan ; Trpáková, Ivana ; Trpák, Pavel
Základem diagnózy stavu krajiny je posouzení vývoje jejich struktur. Údaje byly získány analýzou historických pramenů. Ekologické vyhodnocení historických pramenů. Zobrazení krajiny mostecké pánve na historických mapách. Modelové území Jiřetínský potok. Územní systém ekologické stability. Krajina jako dymanický, živý systém - teoretický úvod (Paleoekologie - vývoj krajiny od doby ledové). Satelitní mapy struktury a relativní teploty krajiny.
Identifikace‚ zpřístupnění a ochrana specifických ekosystémů hnědouhelných výsypek v Severozápadních Čechách
R-PRINCIP, Most ; ENKI o.p.s., Třeboň ; ARTECH s.r.o., Litvínov ; Česká zemědělská univerzita, Praha ; LARECO, Praha ; Charvátová, Eva ; Lhota, Tomáš ; Trpák, Pavel ; Svoboda, Ivan ; Přikryl, Ivo ; Sixta, Jan ; Šťastný, Karel ; Bejček, Vladimír ; Linhart, Josef ; Sklenička, Petr
Cílem projektu je zdokumentovat specifické ekosystémy a sukcesní stádia hnědouhelných výsypek severozápadních Čech, tyto identifikovat, vymezit způsoby jejich potenciálního ohrožení, formulovat zásady ochrany a dalšího využívání, včetně možností zpřístupnění veřejnosti. Účelem je následné poskytnutí výstupů tohoto projektu pro jejich využití v procesech územního plánování, rekultivací, a dalších formách krajinného plánování v zájmu zohlednění jejich potenciálu. Výstupy projektu pomohou prosazení některých dalších vhodných způsobů obnovy krajiny narušené povrchovou těžbou a k většímu zapojení veřejnosti při formulaci cílů obnovy krajiny na jednotlivých lokalitách dotčených povrchovou těžbou.V neposlední řadě budou výsledky řešení tohoto projektu využitelné jako základní dokument pro čerpání finančních prostředků z příslušných dotačních titulů. Hlavními výstupy by měla být prezentace následujících pěti okruhů problematiky: Lokality vybraných specifických ekosystémů, studijní plochy, naučné stezky, návrh informačního systému a návrh využití konkrétních lokalit. V roce 2002 bylo hlavním obsahem prací shromažďování podkladů.
Obnova funkce krajiny narušené povrchovou těžbou: Přehled prezentací výsledků a publikací
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., Praha ; R-Princip Most s.r.o., Most ; LARECO, Říčany ; Ing. Jan Sixta, CSc. ; ENKI, o.p.s., Most ; ENVI, s.r.o., Třeboň ; Jankovcová, Jana ; Pecharová, Emilie ; Trpáková, Ivana ; Trpák, Pavel ; Sixta, Jan ; Sklenička, Petr ; Lhota, Tomáš
Články a publikace: Obnova funkce krajiny narušené těžbou; Seznam publikací, kde byly využity výsledky a průběžná zjištění z DÚ 06 - půdní poměry; Landscape heterogenity - a quantitative criterion for landscape reconstruction ÚSES segmenty paměti krajiny; Temporal Changes in Pattern of one Agricultural Bohemian Landscape During the Period 1938-1998; Listy z paměti krajiny; Krajiny sakrální, animální a profánní; Paměť krajiny; Bedeutung der Änderungen in der Landschafts-heterogenität bei der Erneuerung einer Tagebau- Folgenlanschaft; Obnova krajiny narušené povrchovou těžbou: prostorové parametry a estetický rámec.
Obnova funkce krajiny narušené povrchovou těžbou: Severočeská hnědouhelná pánev. Půdní poměry
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., Praha ; R-Princip Most s.r.o., Most ; RNDr. Pavel Trpák ; LARECO, Říčany ; ENKI, o.p.s., Most ; ENVI, s.r.o., Třeboň ; Sixta, Jan
Metody a postupy řešení (literární rešerše prací o rekultivační tvorbě půd, vzájemná korelace půdotvorných substrátů výsypek a potenciální vegetace, doprůzkum vzorových lokalit, vzájemná korelace půdotvorných substrátů výsypek a potenciální vegetace). Výsledky a hodnocení (stanovení zasolenosti typických představitelů výsypkových zemin).

See also: similar author names
2 Sixta, Jaroslav
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.