National Repository of Grey Literature 5 records found  Search took 0.01 seconds. 
Physical interpretation of special solutions of Einstein-Maxwell equations
Ryzner, Jiří ; Žofka, Martin (advisor)
In Newtonian physics, it is possible to establish static equilibrium in a system, which consists of extremal sources of gravitational and electromagnetic field. Surprisingly, this situation can occur in general relativity for black holes, too. This work examines a special case involving an infinitely long, straight, extremally charged string, studies its geometry, electrogeodesics, properties of the source and compares the solution to Newtonian physics. We also investigate an analogous situation in a dynamic spacetime with cosmological constant, and we compare it to the static version. Finally, we investigate a periodical solution of Laplace's equation corresponding to infinitely many extremal point sources distributed at regular intervals along a straight line. We study the properties of the electrostatic potential and show that in the limit of large distances from the axis formed by the sources, the solution approaches the charged string. 1
Selected exact spacetimes in Einstein's gravity
Ryzner, Jiří ; Žofka, Martin (advisor) ; McNutt, David D. (referee) ; Pravdová, Alena (referee)
The aim of this thesis is to construct exact, axially symmetric solutions of Einstein- Maxwell(-dilaton) equations, which possess a discrete translational symmetry along an axis. We present two possible approaches to their construction. The first one is to solve Einstein-Maxwell equations, the second one relies on a dimensional reduction from a higher dimension. We examine the geometry of the solutions, their horizons and singu- larities, motions of charged test particles and compare them. 1
Physical interpretation of special solutions of Einstein-Maxwell equations
Ryzner, Jiří ; Žofka, Martin (advisor)
In Newtonian physics, it is possible to establish static equilibrium in a system, which consists of extremal sources of gravitational and electromagnetic field. Surprisingly, this situation can occur in general relativity for black holes, too. This work examines a special case involving an infinitely long, straight, extremally charged string, studies its geometry, electrogeodesics, properties of the source and compares the solution to Newtonian physics. We also investigate an analogous situation in a dynamic spacetime with cosmological constant, and we compare it to the static version. Finally, we investigate a periodical solution of Laplace's equation corresponding to infinitely many extremal point sources distributed at regular intervals along a straight line. We study the properties of the electrostatic potential and show that in the limit of large distances from the axis formed by the sources, the solution approaches the charged string. 1
Physical interpretation of special solutions of Einstein-Maxwell equations
Ryzner, Jiří ; Žofka, Martin (advisor) ; Ledvinka, Tomáš (referee)
V klasické fyzice m·že být ustavena statická rovnováha v soustavě, která obsahuje extrémně nabité zdroje gravitačního a elektromagnetického pole. Udivujícím faktem je, že tato situace m·že nastat i pro černé díry v relativis- tické fyzice. Tato práce vyšetřuje speciální případ nekonečně dlouhé, extrémně nabité struny, zkoumá geometrii prostoročasu, elektrogeodetiky, vlastnosti zdroje a srovnává řešení se situací v klasické fyzice. Dále se zabýváme analogickou situací v dynamickém prostoročase s kosmologickou konstantou, a řešení porovnáváme s jeho statickou verzí. Nakonec zkoumáme periodické řešení Laplaceovy rovnice, které odpovídá nekonečně mnoha extremálním bodovým zdroj·m rozloženým v pravidelném rozestupu podél přímky. Vyšetřujeme vlastnosti elektrostatického potenciálu a ukazujeme, že v limitě velké vzdálenosti od osy tvořené zdroji pře- chází toto řešení v nabitou strunu. 1
Geodetic structure of multi-black-hole spacetimes
Ryzner, Jiří ; Žofka, Martin (advisor) ; Svítek, Otakar (referee)
V klasické fyzice m·že být ustavena statická rovnováha v soustavě nabitých hmotných bod·, jsou-li poměry náboje a hmotnosti každého hmotného bodu stejné. Udivujícím faktem je, že tato situace m·že nastat i pro černé díry v relativistické fyzice. Obecný případ takovéhoto systému poprvé popsali Majumdar a Papapetrou nezávisle na sobě v roce 1947. Tato práce se zabývá jeho speciálním případem obsahujícím dvě nabité černé díry, zkoumá elektrogeodetiky v tomto prostoročasu a srovnává je se situací v klasické fyzice. Dále též shrnujeme situaci v případě nestatického vesmíru, kterou popsali Kastor a Traschenová v roce 1992, a tuto geometrii srovnáváme se statickou verzí. 1

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.