Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Czech Wealth Inequality
Popelková, Kristýna ; Janský, Petr (vedoucí práce) ; Mareš, Jan (oponent)
Tato práce předkládá komplexní obraz bohatství českých domácností. Hlavní důraz je kladen na roli majetkové nerovnosti, která je zkoumána s použitím dostupných dat. Výsledky naznačují, že Česká republika patří mezi více nerovné země v Evropě. V současné době se majetková nerovnost stále prohlubuje, především díky zvětšování nižší a vyšší třídy na úkor střední třídy, a také kvůli koncentraci majetku v rukou bohatých jedinců. Příjmová nerovnost, běžně studovaná v empirické literatuře je nižší než majetková nerovnost, původcem tohoto rozdílu je především vlastnictví nemovitostí, které představují dominující aktivum v majetkovém portfoliu domácností. Složení aktiv i pasiv je poměrně stabilní v čase, nejvíce finančního majetku je drženo v hotovosti a na běžných účtech a hypotéky jsou hlavním zdrojem zadluženosti domácností. Objem úspor českých domácností klesá, což způsobuje obavy o budoucnosti mechanismů sociálního státu, které jsou pod tlakem probíhajících demografických procesů, jako stárnutí populace a její stagnace. Především státem financovaný penzijní systém je díky své neudržitelnosti stále více aktuálním tématem, které si žádá pozornost politických autorit. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Judikatura zneužití práva v oblasti daní
Popelková, Kristýna ; Pelák, Jiří (vedoucí práce) ; Valášková, Mariana (oponent)
Diplomová práce popisuje judikaturu daňového práva a zneužití daňového práva. Cílem práce je vymezit jasněji pojem zneužití práva a zhodnotit vývoj zneužití práva v oblasti daní v české judikatuře do roku 2015.
Účetní a daňové souvislosti podnikání v Nizozemí
Popelková, Kristýna ; Skálová, Jana (vedoucí práce) ; Žárová, Marcela (oponent)
Cílem práce je popsat nizozemské podnikatelské prostředí a stanovit jeho základní charakteristiky, které je nutno znát při zakládání podniku. V úvodu je stručně popsáno Nizozemsko obecně, poté následuje vymezení právních forem podnikání. Na to navazuje účetnictví -- účetní standardy a výkazy, včetně jeho regulace a historie. Konec práce se zabývá daňovou problematikou, která bezesporu zajímá podnikatele zamýšlivé přesunout či založit své obchodní sídlo právě zde v první řadě, takže po přečtení získává čtenář přehled o všech okolnostech, které ho při zakládání podniku potkají, a na základě tohoto by se měl být schopen rozhodnout, zda svůj podnik opravdu přesídlit.

Viz též: podobná jména autorů
3 POPELKOVÁ, Kateřina
3 Popelková, Kateřina
1 Popelková, Klára
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.