Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 12 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Elektronické právní jednání: Srovnávací analýza s důrazem na využití elektronického podpisu podle práva EU, České republiky a Německa
Kment, Vojtěch ; Beran, Karel (vedoucí práce) ; Cvrček, František (oponent) ; Polčák, Radim (oponent)
Elektronické právní jednání: Srovnávací analýza s důrazem na využití elektronického podpisu podle práva EU, České republiky a Německa Abstrakt (česky) Cíle. Cílem této práce je srovnávací analýza elektronického právního jednání podle práva EU, České republiky a Německa, s důrazem na využití vyšších verzí elektronického podpisu, zejména kvalifikovaného elektronického podpisu, který při právním jednání elektronickými prostředky má právní účinky vlastnoručního podpisu (kap. 6 až 10). Současně je věnována zvýšená pozornost i zcela novým institutům zaručené a kvalifikované elektronické pečeti, určeným výhradně pro využití právnickými osobami. Zkoumané právní úpravy zde vychází především z nedávno účinného evropského nařízení (EU) č. 910/2014 Sb., známého pod zkratkou eIDAS. Vyšší verze elektronického podpisu jsou využitelné pro právní jednání napříč celým právním řádem, v soukromém i veřejném právu. Pro účel obecného poznání předchází srovnávací analýze teoretická část (kap. 2 až 4, částečně kap. 5), která se zabývá jednak pojmem právního jednání obecně, jednak se soustřeďuje na institut tradičních vlastnoručních podpisů a jejich funkcí, a to zejména na základě německé a české právní nauky, s dílčími exkurzy do common law, jakož i mezi požadavky vzniklé ze snah o elektronickou implementaci podpisu. Vlastnoruční...
Svoboda projevu a její postmoderní výzvy v perspektivě euroamerické právní teorie a judikatury
Rybář Holubová, Eliška ; Kühn, Zdeněk (vedoucí práce) ; Wintr, Jan (oponent) ; Polčák, Radim (oponent)
Svoboda projevu a její postmoderní výzvy v perspektivě euroamerické právní teorie a judikatury Abstrakt Klíčovou otázkou této disertační práce s názvem Svoboda projevu a její postmoderní výzvy v perspektivě euroamerické právní teorie a judikatury je svoboda projevu v době digitálního obratu. Internet, jako multimediální platforma i komunikační technologie, proměnil svět kolem nás, a to zejména politické, právní, mediální, ekonomické dimenze života postmoderní společnosti. S rozšířením a všudypřítomností internetu se svoboda projevu stále více odehrává v online prostoru, který se stal novým náměstím, novinami, rádiem i televizí. Toto propojené společenství, digitální kosmopolis, s sebou přineslo řadu nových právních výzev, reflektujících napětí mezi globálním virtuálním společenstvím a lokálními právními pravidly. Smyslem této práce je skromně přispět k současné diskusi a v návaznosti na euroamerickou judikaturu a teorii zkoumat tuto novou krajinu svobody projevu. Internet, zejména po nástupu sociálních sítí, redefinoval pravidla hry, ale také proměnil hráče a hřiště. V tomto novém pluralitním modelu existují velmi komplexní vazby mezi uživateli, národními státy, nadnárodními entitami jako Evropská unie, globálními internetovými společnostmi a dalšími aktéry jako nevládní organizace nebo média. Právě tato...
The Birth of Cyber as a National Security Agenda
Schmidt, Nikola ; Hynek, Nikola (vedoucí práce) ; Stevens, Timothy Charles (oponent) ; Polčák, Radim (oponent)
Tato dizertace studuje, jak se z kybernetické bezpečnosti stala agenda národní bezpečnosti a diskutuje implikace těchto procesů na mezinárodní bezpečnost. Práce je rozdělena do tří částí. První část rozebírá teoretickýa metodologickýpřístup.Druhá částrozebírá třirůzné diskurzyspojenés kybernetickou bezpečností, diskurz technologických nadšenců (techno-geek), diskurz kybernetické kriminality a špionáže a diskurz kybernetické národní obrany za pomocí metody známé z díla Michela Foucaulta Archeologie vědění. Třetí část následně diskutuje implikace zjištěné v empirické části za pomocí několika teoretických přístupů. Konkrétně z pohledu disciplíny studující vědu a technologii z perspektivy společenských věd (Science and Technology Studies - STS), z pohledu teorie ANT (actor-network theory) a síťových asambláží. Kritická část výzkumu se orientuje na různé pohledy konstitutivních funkcí jednotlivých diskurzů. Zatímco technologičtí nadšenci jsou vnímáni jako zdroj použitého jazyka tvořícího významové znaky (semiosis), následně kryptoanarchistickou ideologii ovlivněnou kyberpunkovou subkulturou, diskurz kriminality a špionáže je studován jako zdroj empirické evidence dovedností technologických nadšenců (geeks). Když jsou tyto dva světy zkombinovány, vzniká přehnaná imaginace na straně národních států, které...
The Influence of Cyber Terrorism Threat on the American Security Policy
Rezek, Tomáš ; Calda, Miloš (vedoucí práce) ; Mareš, Miroslav (oponent) ; Cabada, Ladislav (oponent) ; Polčák, Radim (oponent)
(Czech) Cílem této dizertační práce je odpovědět na otázku, zda americkou bezpečnostní politiku ovlivňuje hrozba kybernetického terorismu. Práce je rozdělena logicky návazných kapitol, jejichž závěry formulují konečnou odpověď. Kybernetický prostor je popsán v první části, která se věnuje především jeho významu a komplexnosti. Následující kapitola srovnává několik definicí terorismu. Výsledky analýzy dokazují, že kybernetický terorismus spadá pod obecnou definici terorismu. Další kapitola statisticky analyzuje dostupná data o počtu teroristických skupin a teroristických útoků. Závěry empiricky potvrzují, že terorismus představuje i nadále skutečnou hrozbou pro americkou bezpečnost. Jedním z důvodů je i neklesající počet teroristických skupin. Navzdory tomu, že počet teroristických útoků ve Spojených státech klesl, na globální úrovní došlo k nárůstu teroristických akcí proti americkým cílům. Statistická analýza rovněž dokazuje, že úspěšnost teroristických útoků nelze považovat za časovou řadu, a tudíž je nutné vždy analyzovat pravděpodobnost úspěchu konkrétního útoku. Navazující kapitola zkoumá možnosti teroristů získat přístup ke zbraním hromadného ničení v porovnání s možnostmi, které představují kybernetické útoky. Případové studie v další kapitole dokazují, že kybernetické útoky mohou být v...
Právní a systémová analýza e-Governmentu
Rieger, Pavel ; Mates, Pavel (vedoucí práce) ; Polčák, Radim (oponent) ; Čepek, Ondřej (oponent)
Cílem této práce je analyzovat různé právní, technické a ekonomické otázky, které mají souvislosti s budováním e-Governmentu v České republice a vyvodit obecné předpoklady pro úspěšný rozvoj služeb e-Governmentu. Práce obsahuje přehled právní úpravy, která má přímý či nepřímý dopad na rozvoj e-Governmentu. Týká se to hlavně právní úpravy elektronického podpisu, informačních systémů veřejné správy, obecných předpisů o správním řízení a řady dalších speciálních zákonů. V textu práce jsou podrobně analyzovány aktuálně realizované projekty e-Governmentu, zejména kontaktní místa veřejné správy (Czech POINT), datové schránky, autorizovaná konverze dokumentů a základní registry veřejné správy. Zvláštní pozornost je v práci věnována také ochraně osobních údajů v informačních systémech. Možné dopady elektronizace veřejné správy jsou hodnoceny také s ohledem na adresáty veřejné správy, především občany a právnické osoby. Pro měření pokroků v realizaci dílčích projektů e-Governmentu jsou navrhovány měřitelné ukazatele (metriky), společně s postupem jejich výpočtu. Práce dochází k závěru, že pro spolehlivější měření efektivnosti je potřebné určovat kvantifikovatelné ukazatele na straně nákladů i na straně užitků. Tyto ukazatele by měly být orientovány nejen na nákladové hledisko, ale také na plnění konkrétních cílů veřejné správy. Co se týká metodologie, v textu práce jsou použity obvyklé metody výzkumu v oblasti právních věd. Dále jde o procesní analýzy, nákladové analýzy a analýzu metrik, jejichž metodologie vychází především z oborů ekonomie, managementu či informačního managementu. K plnění cílů práce a k ověřování hypotéz byly použity také případové studie.
E-government ve veřejné správě ČR
Lechner, Tomáš ; Mates, Pavel (vedoucí práce) ; Polčák, Radim (oponent) ; Smejkal, Vladimír (oponent)
Cílem práce je analyzovat současný stav i vývoj implementace informačních a komunikačních technologií ve veřejné správě v České republice. Publikované výsledky vychází z jednotlivých dílčích výzkumů v této oblasti, kterým jsem se věnoval po celou dobu svého doktorského studia. Práce je rozdělena do několika částí. První část práce je věnována souhrnu různých definic e-Governmentu, vymezení cílů této dnes již nedílné součásti transformačního procesu veřejné správy, dále diskusi jednotlivých vývojových stádií e-Governmentu a jeho zasazení jak do širších souvislostí rozvoje informační společnosti, tak i do souvislostí z hlediska vazeb vytvořených v rámci Evropské unie. Druhá část práce obsahuje dva různé úhly pohledu na e-Government. První pohled je z hlediska jednotlivých součástí a institutů, jako je např. elektronický podpis, datové schránky anebo kontaktní místa veřejné správy. Druhý pohled je projektový, přičemž jsou zmíněny jak projekty na centrální úrovni jako Portál veřejné správy, informační systém datových schránek, Czech POINT a základní registry veřejné správy, tak na úrovni jednotlivých resortů či konkrétních institucí státní správy i na úrovni regionální a místní, na které jsou projekty realizovány zejména územně samosprávnými celky. V třetí části práce jsou diskutovány právní, ekonomické, sociální a regionální aspekty e-Governmentu. Nedílnou součástí této kapitoly je přesné vymezení a popis limitujících faktorů, které omezují možnosti implementace informačních a komunikačních technologií ve veřejné správě. Tyto limity nelze chápat jako překážky, které by se měly za každou cenu překonávat, nebo jako bariéry bránící rozvoji e-Governmentu, ale naopak mantinely, které vhodně ohraničují vymezený prostor, kde by měla elektronizace veřejné správy probíhat. Správné pochopení těchto limitů umožňuje snížit rizika selhání projektů e-Governmentu. Jedním z těchto limitů je také legislativní rámec, který považuji za stěžejní, a proto mu v práci věnuji největší prostor. Kromě potvrzení v úvodu stanovených hypotéz jsou v závěru práce formulována tři zásadní doporučení pro další rozvoj e-Governmentu v České republice. Domnívám se, že e-Government je smysluplná součást transformačního procesu veřejné správy a že při dodržení určitých pravidel dokáže přinést skutečně výrazné pozitivní výsledky.
Repozitáře šedé literatury
Pejšová, Petra ; Vaska, Marcus ; Schöpfel, Joachim ; Fürstová, Iveta ; Polčák, Radim ; Mach, Jan ; Frantíková, Bohdana ; Karlach, Petr ; Dolanský, Jindřich ; Svoboda, Martin
Kniha Repozitáře šedé literatury představuje pojem šedé literatury, její vývoj, typy a producenty především v evropském kontextu se zaměřením na Českou republiku. Současně přibližuje na příkladu Národního úložiště šedé literatury budovaného v Národní technické knihovně, které bylo prakticky implementováno, postup budování repozitáře s aspekty šedé literatury. Mezi nejdůležitější aspekty při budování repozitářů šedé literatury patří spolupráce a legislativa. Pro praktické vybudování digitálního repozitáře uvádí kniha nutné komponenty, jako analýza, výběr a implementace software, tvorba metadatového formátu a audit důvěryhodnosti repozitáře.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 12 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.