Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 133 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Vykazování úvěrových pohledávek v bankách
Rédl, Ondřej ; Novotný, Jan (vedoucí práce) ; Pelák, Jiří (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou finančních aktiv v účetnictví bank podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví. V teoretické části je definováno finanční aktivum, jednotlivé kategorie finančních aktiv, způsoby ocenění a dále příčiny a následky znehodnocení finančních aktiv. Hlavním cílem bakalářské práce je potvrdit/vyvrátit dvě předem stanovené hypotézy. Je zkoumáno, zda průměrná úroková míra bank v čase klesá a zda je pozitivně korelována s hodnotami ukazatele PRIBOR. Po provedeném testování jsou obě hypotézy potvrzeny.
Zhodnocení využití Heliosu Orange v podmínkách konkrétního podniku
Blažek, Martin ; Hora, Michal (vedoucí práce) ; Pelák, Jiří (oponent)
Hlavním cílem této diplomové práce je zhodnocení využití Heliosu Orange v podmínkách konkrétního podniku. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část je věnována historii účetnictví a vývoji technologií jeho vedení, vývoji ERP systémů, právním předpisům a vybraným možnostem elektronické výměny dat. V praktické části je nejprve popsána konkrétní společnost PNEU PROCHÁZKA s.r.o. Dále jsou popsány a zhodnoceny vybrané nejvíce používané moduly Heliosu Orange s uvedením možností změny využití těchto modulů.
Finanční aktiva v účetnictví bank
Nacházel, Jan ; Novotný, Jan (vedoucí práce) ; Pelák, Jiří (oponent)
Tato bakalářská práce pojednává o problematice finančních aktiv v účetnictví bank podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví. V práci jsou nejprve uvedeny standardy, jejichž obsahem jsou finanční aktiva. Hlavním cílem práce je potvrdit/vyvrátit tři hypotézy. První hypotéza zkoumá podíl položky úvěry a pohledávky na bilanční sumě banky. Druhá hypotéza zkoumá vývoj úrokové výnosnosti úvěrů a pohledávek. Poslední hypotéza porovnává vývoj tempa reálného HDP s kvalitou úvěrového portfolia. Po provedení výzkumu byly dvě hypotézy potvrzeny.
Adoption of IFRS by entities in consumer products industry
Karabut, Vitaliy ; Vašek, Libor (vedoucí práce) ; Pelák, Jiří (oponent)
Cílem diplomové práce je připravit zahajovací rozvahu reálného podniku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví. Teoretická část začíná popisem současné regulace IFRS v České republice. Dále následuje vysvětlení podmínek a důvodů přechodu na IFRS. Na konci teoretické části je vysvětlen postup přechodu a aplikace IFRS 1. Praktická část se již věnuje detailní analýze jednotlivých položek rozvahy sestavené podle českých účetních předpisů. Během ní je taky vymezena regulace IFRS vztahující se k jednotlivým položkám a navrženy úpravy, které musí podnik učinit při prvním přechodu na IFRS.
Hodnocení ekonomického softwaru Altus Vario
Reichmann, Jakub ; Hora, Michal (vedoucí práce) ; Pelák, Jiří (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá vedením účetnictví na počítači a hodnocením programů pro vedení účetnictví. Teoretická část obsahuje kapitoly o historii vedení účetnictví, o právní úpravě týkající se vedení účetnictví pomocí informačních technologií, o podnikových informačních systémech a kritériích výběru vhodného účetního programu. Znalosti převzaté z teoretické části jsou následně aplikovány v praktické části, která je věnována hodnocení konkrétního informačního systému Altus Vario.
Civilní odpovědnost auditora
Henschová, Kristina ; Pelák, Jiří (vedoucí práce) ; Roubíčková, Jaroslava (oponent)
Práce pojednává o civilní odpovědnosti auditora, tedy komu, za co a do jaké výše je auditor odpovědný. Práce se věnuje snaze Evropské unie o unifikaci přístupu, geografickému rozložení jednotlivých režimů odpovědnosti a účetním skandálům, které vedly k povinnosti auditora hradit škodu.
Účetnictví jako důkaz
Smolíková, Tereza ; Pelák, Jiří (vedoucí práce) ; Molín, Jan (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou účetnictví jako důkazu, konkrétněji potom jako důkazního prostředku při dokazování skutečností tvrzených daňovým subjektem. Nejprve jsou v práci popsány, pro dané téma relevantní, účetní a daňové pojmy. Následuje rozebrání práv a povinností správce daně a daňového subjektu v daňovém řízení. Předposlední kapitola je věnována problematice důkazního břemene a jeho přenosu. V závěru práce jsou zmíněny důkazní prostředky, které je možné využít při dokazování v daňovém řízení.
Outsoursing účetnictví
Kubiš, Tomáš ; Pelák, Jiří (vedoucí práce) ; Baranová, Petra (oponent)
Cílem této diplomové práce je popis procesu outsourcingu účetnictví od počátečních kroků, kdy se firmy rozhodují, zda outsourcing účetnictví využít, přes vzájemnou spolupráci s poskytovatelem outsourcingu až po případné ukončení spolupráce. V praktické části lze nalézt popis vybraných společností, které k poskytování outsourcingu účetnictví využívají informační technologie umožňující co nejefektivnější průběh této činnosti.
Vykazování Leasingu dle IFRS
Hučíková, Julie ; Novotný, Jan (vedoucí práce) ; Pelák, Jiří (oponent)
V diplomové práci se zabývám problematikou vykazování leasingu v souladu s platným rámcem Mezinárodních standardů účetního výkaznictví. V práci, která je rozdělená na teoretickou a praktickou část, se zaměřuji na dopady leasingových transakcí především z pohledu nájemce. V teoretické části, jež je členěná do tří subkapitol, shrnuji fakta o leasingu jako takovém. V prvních dvou subkapitolách vycházím ze standardu IAS 17. Ve třetí subkapitole se věnuji přípravě nového standardu, který by měl IAS 17 nahradit. Cílem praktické části práce je zjistit, jakým způsobem financují evropské letecké společnosti své flotily s primárním zaměřením na využívání obou druhů leasingu. Proto v druhé části práce analyzuji účetní závěrky evropských leteckých společností a zkoumám, v jaké míře tyto společnosti využívají možnost financování svých flotil leasingem a jak leasing ve svých účetních závěrkách vykazují.
Účetní a daňové podvody: komparativní analýza české a americké legislativy a praxe
Holub, Ondřej ; Molín, Jan (vedoucí práce) ; Pelák, Jiří (oponent)
Předložená diplomová práce s názvem Účetní a daňové podvody: komparativní analýza české a americké legislativy a praxe analyzuje problematiku účetních a daňových podvodů v České republice; s přidanými komparativními aspekty ze Spojených států amerických. Cílem práce členěné do šesti kapitol je tedy komplexně analyzovat účetní a daňové podvody z účetního, policejního i právního hlediska a pokusit se o samostatný návrh řešení, jak proti této komplexní hospodářské kriminalitě lépe bojovat. Interdisciplinární práce leží na pomezí několika oborů: ekonomiky, daní a účetnictví, práva, kriminalistiky a kriminologie. Práce kombinuje teoretický základ a praktickou část, v níž jsou rozebrány konkrétní případové studie. V návaznosti na praktický výzkum a komparaci s USA práce nabízí také samostatná původní řešení, jak boj se složitou daňovou a účetní kriminalitou posílit, a to zejména náměty možných řešení pro policejní praxi. Jedním z nejsilnějších styčných bodů obou zcela odlišných systémů v České republice a USA je stěžejní role znalců. Původním přínosem této práce je tedy deset originálních návrhů, a to s ohledem na oblast legislativní, informační, personální, institucionální i praktickou. Patří mezi ně např. vytvoření speciálního policejního útvaru pro účetní a auditové podvody, zavedení institutu tzv. daňového a účetního whistleblowera, zpřísnění trestání zkreslování účetnictví, zavedení povinnosti účetnictví vést či zálohovat elektronicky, povinný jednotný daňový software a povinné vedení účetních evidencí a daňových evidencí, zlepšení spolupráce policie s finančními úřady vytvořením koordinační jednotky, zlepšení ekonomického, daňového a účetního vzdělávání policistů, spolupráce s akademickou sférou a stáže studentů ekonomie u hospodářské policie a čerpání zkušeností ze zahraničí. Nejobecnější poznatek této práce spočívá v tom, že pro účinný boj se sofistikovanou hospodářskou kriminalitou tzv. bílých límečků je mezi orgány činnými v trestním řízení, justicí, finančními úřady a akademickou sférou potřeba soustavná, odborná a dlouhodobá spolupráce, sdílení informací a know-how, kritická reflexe aktuálních trendů a problémů z praxe.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 133 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.