National Repository of Grey Literature 11 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Alternative dispute resolution methods in business relationships
Šteflová, Iva ; Kotoučová, Jiřina (advisor) ; Pavlok, Jan (referee)
The diploma thesis is focused on alternative dispute resolution (ADR) in business relationships. The goal of thesis is to determine the term of alternative dispute resolution and to compare different approaches to regulation of mini-trial and mediation. The first part of thesis presents the term ADR and identifies its key characteristics. It points out the advantages and disadvantages of ADR and introduces institutions which concern with ADR. The attention is also aimed on arbitration and its relation to ADR. The second part of thesis deals with mini-trial. The description of its features is based on comparison of model rules provided by institutions which concern with ADR. The third part of thesis is focused on the most expanded method of ADR -- mediation. The attention is aimed at regulation trend within the European Union, legislation in the Czech Republic and Mediation Act Proposal. Closing part compares regulation of mini-trial and mediation and points out some of the debatable provisions of the Mediation Act Proposal.
Competition law in the Czech Republic and EU with a view to mergers and acquisitions
Karasz, Jiří ; Pavlok, Jan (advisor) ; Boháček, Martin (referee)
This diploma thesis summarizes the development of protection of competition in the Czech Republic in the comparison with EU Competition Law. I focused on undertaking concentrations, one of the three fundamental pillars of a competition protection. The description of last tendencies in the EU law explains its current values that are typical for Czech law system nowadays. First two chapters include analysis of harmonization of Czech and European competition law in the area of control of concentrations between undertakings. I tried to find solution of problems joined with the harmonization based on the opinions of Czech law specialist in the next chapter. The closing part of the thesis focuses on the last novelization in September 2009. There are also critique and recommendation included in the last chapter.
Preliminary reference procedure within the scope of European judicial system
Zvárová, Daniela ; Pavlok, Jan (advisor) ; Koucká, Jiřina (referee)
The thesis deals with the preliminary reference procedure. There is outlined not only the characteristic of this procedure or its evolution, but also the interpretation of the term "court or tribunal of a Member State" or the Exceptions to the Duty to Refer. The following chapters are concerned with the statistical curiosities of the preliminary reference procedure or the ways of how to make this procedure more efficient. The last chapter is analysing the preliminary reference procedure from the Czech law's point of view. It deals with some Czech institutions as courts of the Member State, procedural aspects of this procedure or study of the Czech preliminary references. It also contains some cases of The Constitutional Court of the Czech Republic regarding with this procedure.
Regulation of Free Movement of Companies in European Community Law and in some Member States
Moravec, Tomáš ; Pavlok, Jan (advisor) ; Brodec, Jan (referee)
V práci se zabývám úpravou volného pohybu společností v komunitárním právu. Přibližuji ustanovení primárního práva o svobodě usazování a jejich výklad Evropským soudním dvorem. V práci dále zkoumám možnosti přesunutí registrovaného a skutečného sídla obchodních společností uvnitř jednotného trhu. Práce analyzuje proces přesunutí sídla jak u nadnárodních forem společností, tak nepřímé přesunutí sídla u národních forem společností.
Advertisement Regulation in the European Community Law
Novotná, Alžběta ; Pavlok, Jan (advisor) ; Mikeš, Jiří (referee)
Advertisement plays an important role in the life of companies and it is understandable that there can be advertisements created, which will try to gain benefits for the company in various ways, causing damage to other competitors or to consumers included. A logical reaction is the creation of legal and ethical regulation in order to prevent this. Advertisement regulation exists on national level and in the course of the european integration development also a regulation on the community level has been created, especially in form of directives that have to be incorporated into member states' national legislation. Some of the directives allow the states to preserve stricter provisions, unless they are in conflict with the Treaty establishing the European Community, whereas in others the principle of maximal harmonisation is applied, forbidding stricter regulation. This diploma thesis describes legal regulation in the Czech Republic and the European Union as well as ethical regulation on the domestic and european level. It introduces the most important statutes and directives. One part is completely focused on self-regulation in the area of advertising. The last chapter then outlines possibilities of protection against advertisements that violate the mentioned legal and ethical standards by means of judicial or other authorities and self-regulation.
Ochrana hospodářské soutěže v evropském právu
Hálková, Lenka ; Pavlok, Jan (advisor) ; Juppa, Martin (referee)
Práce se zabývá systémem ochrany hospodářské soutěže platným v právu Evropského společenství. Konkrétně se zaměřuje na zakázané kartelové dohody, tj. dohody soutěžitelů, rozhodnutí sdružení podniků a jednání ve vzájemné shodě. Zohledňuje historický vývoj této právní oblasti a soustředí se na změny přijaté při její nedávné modernizaci. Zabývá se výkladem a aplikací předmětné právní úpravy, hodnotí provedenou reformu.
Possibilities of cross-border mergers within the European Communities
Hrabánek, Dušan ; Pavlok, Jan (advisor) ; Švarc, Zbyněk (referee)
Práce se zabývá analýzou jednotlivých možností, které evropské komunitární právo nabízí obchodním společnostem, které se chtějí spojovat přes hranice jednotlivých členských států. Podrobně rozebírá všechny tři možnosti, kterými jsou založení evropské společnosti fúzí akciových společností, založení evropské družstevní společnosti fúzí družstev a uskutečnění přeshraniční fúze kapitálových společností podle desáté směrnice o přeshraničních fúzích. Zabývá se též navazujícími českými předpisy, včetně posledních legislativních návrhů. Na závěr se na základě dosavadních zkušeností z praxe snaží o výhled do budoucna.
Free movement of people within EU and temporary restrictions for new member countries
Bilíková, Jarmila ; Pavlok, Jan (advisor) ; Koťátková, Iva (referee)
Tato diplomová práce se zabývá právní úpravou volného pohybu fyzických osob v rámci Evropské Unie: osvětluje základní princip a smysl volného pohybu osob jako jedné ze základních svobod Evropské Unie, pojem občanství EU, a Shengenské dohody, dále se zabývá také přípustnými omezeními volného pohybu osob, úpravou sociálního a zdravotního zabezpečení migrujících občanů EU a přechodnými opatřeními omezujícími pohyb občanů z nových členských států na území někdejší EU-15.
Právní úprava smluvních a mimosmluvních závazkových právních vztahů v právu Evropských společenství
Kubát, Jindřich ; Pavlok, Jan (advisor) ; Kropáčová, Marie (referee)
Diplomová práce z oboru mezinárodního práva soukromého pojednává o současné kolizněprávní úpravě smluvních a mimosmluvních závazkových právních vztahů v právu Evropských společenství, a konkrétně o Římské úmluvě o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy, o návrhu na její modernizaci a transformaci na komunitární nařízení (?Řím I?) a o návrhu nařízení o právu použitelném na mimosmluvní závazky (?Řím II?). Práce je rozdělena do tří kapitol. První kapitola se věnuje obecným otázkám mezinárodního práva soukromého a jeho postavení v právu ES a v právu ČR a jejich vzájemnému poměru. Druhá kapitola rozebírá jednotlivé instituty v Římské úmluvě a porovnává je s připravovanými změnami a s tuzemskou úpravou. Třetí kapitola se zabývá připravovanou úpravou mimosmluvních závazkových vztahů v právu ES. Celá práce dochází k závěrům o dopadu jednotlivých ustanovení na českou právní úpravu.
Právní úprava obchodních společností v komunitárním právu
Čiháková, Šárka ; Pavlok, Jan (advisor) ; Lukášek, Libor (referee)
Práce se zabývá právní úpravou obchodních společností v rámci komunitárního práva. Cílem je přinést ucelený přehled jejích pramenů, cílů a metod přibližování právních řádů členských států. Těmito metodami jsou harmonizační tendence prováděná prostřednictvím směrnic, unifikace nových nadnárodních forem podnikání a institut vzájemného uznávání společností. Důraz je kladen i na historii práva společností, jeho budoucí vývoj a rozsudky Evropského soudního dvora. Nechybí ani nastínění procesu transformace komunitárního práva do národních právních řádů některých členských států.

National Repository of Grey Literature : 11 records found   1 - 10next  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.