National Repository of Grey Literature 11 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Občan jako základní prvek systému zpětného odběru EEZ
ECO trend, s.r.o., Praha ; Polák, Miloš ; Nobilis, Luboš ; Tůma, Jan ; Beneš, David ; Záveský, Marek
Hlavním záměrem projektu je zvýšení procenta využívání zpětného odběru občany. Jako základní prostředek k tomuto cíli byly vybrány informační aktivity zvyšující kladný přístup občanů k otázkám životního prostředí a zejména nakládání s odpady. Projekt poskytne prostřednictvím specializovaného cyklu školení zástupcům obecních úřadů možnosti získání širších a podrobnějších znalostí z problematiky zpětného odběru EEZ (elektrických a elektronických zařízení). Zároveň tyto zástupce naučí, jak nejlépe pracovat s občany, jaké benefity přinese zvýšení procenta zpětného odběru pro obec i pro celou společnost. Hlavním výsledkem všech aktivit bude metodika "Nástroje práce s občanem v systému ZO EEZ a jejich využití". Harmonogram projektu. Rešerše informačních zdrojů. Návrh webových stránek projektu.
Posouzení efektivnosti vyšších úrovní třídění odpadu
ECO trend s.r.o., Praha ; Záveský, Marek ; Nobilis, Luboš ; Matějka, Jan
Obsahem zprávy jsou výsledky dvou dílčích cílů projektu Studie nakládání s odpady na municipální úrovni využívaných v současnosti v rámci ČR a Přehled teoretických variant systémů nakládání s odpady pro konkrétní specifické podmínky typových kategorií obcí. Jedná se o podkladové materiály pro řešení celého projektu, které vymezují jednotlivé komodity, shrnují údaje o produkci odpadů a popisují způsoby nakládání s nimi. Jsou popsány systémy třídění odpadů, zpracování separovaných odpadů. Jsou uvedeny příklady z České republiky i zahraničí. Jsou uvedeny varianty systémů třídění odpadů pro větší města a malé obce.
Občan jako základní prvek systému zpětného odběru EEZ: Manuál efektivního využití zpětného odběru elektrických a elektronických zařízení
ECO trend, s.r.o., Praha ; Maňhal, Jan ; Nobilis, Luboš ; Matějka, Jan ; Záveský, Marek
Zpráva přináší kompletní znění hlavního výsledku projektu - Manuálu, který byl publikován a distribuován na obecní a krajské úřady a další zájemcům. Manuál (metodika) představuje ucelený, rozsáhlý a odborně koncipovaný dokument, který přináší možnosti širokého využití pro různé cílové skupiny. Manuál je prostředkem pro zvýšení míry účinnosti zpětného odběru na komunální úrovni. Na CD-ROM jsou plakáty a informační letáky, které osvětový materiál podporují.
Posouzení efektivnosti vyšších úrovní třídění odpadu: Stanovení kritérií a limitů
ECO trend s.r.o., Praha ; Záveský, Marek ; Nobilis, Luboš ; Matějka, Jan
Zpráva obsahuje vyhodnocení dotazníkového průzkumu provedeného u zástupců obcí. Jedná se o rozsáhlou analýzu, která je podložena velikostí respondenční skupiny a relevantností získaných dat. Byly zkoumány tyto okruhy: druhy separovaného odpadu, rozšíření separovaného sběru, kapacita sběrných nádob a zařízení, informovanost o problematice separovaného sběru, systémy separovaného sběru. Je uvedena syntéza výstupů a kvantifikace ukazatelů.
Posouzení efektivnosti vyšších úrovní třídění odpadu: Analýza a vyhodnocení BAT
ECO trend s.r.o., Praha ; Záveský, Marek ; Nobilis, Luboš ; Matějka, Jan
Základní charakteristiky BAT v oblasti odpadového hospodářství. Ekonomické a institucionální aspekty BAT. Obecné postupy zpracování odpadů, směšování a míchání odpadů, ostatní běžné techniky. Popis vybraných technik zpracování odpadu. Principy stanovení a výběru BAT.
Posouzení efektivnosti vyšších úrovní třídění odpadu: Metodika řízení efektivnosti třídění odpadů
ECO trend s.r.o., Praha ; Záveský, Marek ; Nobilis, Luboš ; Matějka, Jan
Hodnocení variant optimálních možností třídění odpadů. Popis hodnocených variant. Finanční náklady a přínosy. Vybrané ekonomické náklady a přínosy.
Posouzení efektivnosti vyšších úrovní třídění odpadu: Souhrnná zpráva
ECO trend s.r.o., Praha ; Záveský, Marek ; Nobilis, Luboš ; Matějka, Jan
Projekt se zabývá posouzením různých systémů třídění odpadu z hlediska jejich efektivity, tedy výtěžnosti a ekonomické náročnosti. Kromě rešerše a přezkoumání stávajících systémů ve vybraných městech a obcích je řešena otázka, zda některé typy odpadů třídit podrobněji, resp. zcela nově, nebo naopak snížit počet typů sběrných nádob a separovat odpad centrálně. Posouzeny budou všechny varianty s důrazem na výši podílu celkově využitého odpadu (jako základní a limitující hledisko) a náklady na vytřídění jedné tuny daného odpadu (při splnění kritéria míry využití), při zdůraznění snižování dalších zdravotních a environmentálních rizik. Zpráva stručně shrnuje výsledky za jednotlivé etapy řešení: 1. Studie systémů nakládání s odpady na municipální úrovni využívaných v současnosti v rámci ČR. 2. Studie teoretických variant systémů nakládání s odpady pro konkrétní specifické podmínky typových kategorií obcí. 3. Datový systém se specifikací kategorií únosnosti fungování systému a kategorií BAT. 5. Vyhodnocení a analýza BAT. Popis a oponentura BAT. 6. Metodika hodnocení projektů. 7. SW pro internet.
Posouzení efektivnosti vyšších úrovní třídění odpadu: Metodika hodnocení projektů
ECO trend s.r.o., Praha ; Záveský, Marek ; Nobilis, Luboš ; Matějka, Jan
Metodika přináší podrobný postup při posuzování projektů, které řeší nakládání s odpady v obcích. Jsou charakterizovány jednotlivé druhy odpadů a právní rámec, ve kterém jsou projekty hodnoceny. Je popsán vlastní postup při hodnocení projektů, jejich klasifikace, kritéria efektivnosti environmentální i ekonomické. Jsou uvedena opatření ekonomického, sociálního a environmentálního charakteru a jejich dopad na provozování systému sběru a třídění komunálního odpadu. Jsou popsány vstupy a procesy, které jsou spojeny v systému nakládání s komunálním odpadem.
Posouzení efektivnosti vyšších úrovní třídění odpadu: Souhrnná zpráva roku 2010
ECO trend s.r.o., Praha ; Záveský, Marek ; Nobilis, Luboš ; Matějka, Jan
Zpráva stručně shrnuje výsledky za rok 2010 pro jednotlivé etapy řešení: 1. Studie systémů nakládání s odpady na municipální úrovni využívaných v současnosti v rámci ČR. 2. Studie teoretických variant systémů nakládání s odpady pro konkrétní specifické podmínky typových kategorií obcí. 3. Datový systém se specifikací kategorií únosnosti fungování systému a kategorií BAT. 5. Vyhodnocení a analýza BAT. Popis a oponentura BAT. 6. Metodika hodnocení projektů. 7. SW pro internet.
Posouzení efektivnosti vyšších úrovní třídění odpadu: Celkové shrnutí výsledků projektu
ECO trend s.r.o., Praha ; Záveský, Marek ; Nobilis, Luboš ; Matějka, Jan
Shrnutí jednotlivých fází projektu a hodnocení dosažených výsledků. Závěr doporučuje, aby vytvářené systémy nakládání s komunálním odpadem v obcích respektovaly tři hlavní zásady moderního odpadového hospodářství - snižování produkce odpadů, oddělené shromažďování a sběr využitelných odpadů a jejich předávání k materiálovému využití a snižování množství směsného odpadu předávaného na skládky.

National Repository of Grey Literature : 11 records found   1 - 10next  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.