National Repository of Grey Literature 3 records found  Search took 0.00 seconds. 
Aplikace environmentálního účetnictví: Eko-průmysl v České republice
Národohospodářský ústav AV ČR, Praha ; Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta životního prostředí, Ústí nad Labem ; Vrtišková, Lenka ; Farský, Miroslav ; Tošovská, Eva ; Ritschelová, Iva
Monografie o eko-průmyslu v ČR, která byla vydaná v rámci řešení projektu, se zabývá současným stavem eko-průmyslu a jeho rozvojem. Environmentálně orientovaný průmysl, označovaný jako eko-průmysl, se stává expandujícím "průmyslovým" odvětvím, které má vliv na sociálně-ekonomický vývoj společnosti. Cílem publikace je přispět k pregnantnějšímu vymezení, k identifikaci jeho úlohy a postavení v národním hospodářství a následnému srovnání postavení eko-průmyslu v ČR se situací v zahraničí. V publikaci je ve stručnosti charakterizován vývoj analytických a prognostických aktivit EU a OECD zaměřených na ekonomickou problematiku eko-průmyslu. Jsou charakterizovány základní metodologické problémy spojené s identifikací a kvantifikací tohoto specifického "odvětví" a problémy spojen s kvantifikací proměnných, které vyjadřují jeho příspěvek k ekonomickému růstu.
Aplikace environmentálního účetnictví
Národohospodářský ústav AV ČR, Praha ; Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta životního prostředí, Ústí nad Labem ; Tošovská, Eva ; Ritschelová, Iva
Projekt byl zaměřen na nejaktuálnější otázky z této oblasti a snažil se o aktivní zapojení české vědecké veřejnosti do mezinárodní diskuse na dané téma. Záměrem řešitelského týmu bylo v první etapě vyhodnotit vývoj a dosažené výsledky v oblasti tvorby a rozvoje environmentálního účetnictví na evropské úrovni i na domácí půdě. Strukturu projektu tvořily 3 základní moduly: I. Environmentální účetnictví na makroekonomické úrovni; II. Environmentální účetnictví na mikroekonomické úrovni; III. Vzájemné vazby a možnosti propojení účetnictví na makro a mikroúrovni.
Aplikace environmentálního účetnictví
Národohospodářský ústav AV ČR, Praha ; Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta životního prostředí, Ústí nad Labem ; Tošovská, Eva ; Ritschelová, Iva
Efektivní management v oblasti ochrany životního prostředí vyžaduje zdokonalení informačního systému v dané oblasti. S tím je neodmyslitelně spojena i potřeba překonání resp. snížení náskoku členských zemí EU v rozvoji systému environmentálního a ekonomického účetnictví (SEEA) na makro a mikroúrovni. Projekt je zaměřen na nejaktuálnější otázky z této oblasti a usiluje o dosažení aktivního zapojení české vědecké veřejnosti do mezinárodní diskuse na dané téma. Záměrem řešitelského týmu je vyhodnotit vývoj a dosažené výsledky v oblasti tvorby a rozvoje environmentálního účetnictví na evropské úrovni i na domácí půdě. Akcent byl kladen na vybrané moduly systému, které se na základě předchozího výzkumu členů řešitelského týmu ukázaly pro podmínky ČR realizovatelné. Výsledky byly prezentovány v rámci mezinárodního semináře "Environmentální účetnictví - Současný stav a vývoj. Výstupem semináře jsou dva sborníky - v české a anglické verzi. Jsou v nich prezentovány výsledky dílčích úkolů v roce 2004.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.