National Repository of Grey Literature 3 records found  Search took 0.01 seconds. 
Design of Robotic Golf Ball Picker
Myška, Miroslav ; Bukvald, Jiří (referee) ; Sládek, Josef (advisor)
The main aim of this master's thesis is create golf ball picker with charging station. These two components create the system, which automates process of golf ball collection on driving range. The robot replaces human manual activity in this branch and it eliminates injury. On the other hand, robot respects functional, psychological, ecological and aesthetic demands. It demarcates standard principles of these days and new way how to collect balls on driving range.
Design of Portable Audio System
Myška, Miroslav ; Zvonek, Miroslav (referee) ; Sládek, Josef (advisor)
The topic of this bachelor’s thesis is Design of Portable Audio System. These systems were very famous in past, but the glory falls in the present. The main aim of this design is to create portable audio system with high performance and modern technology and fulfilling ergonomic, technical, and aesthetic demands.
Vliv rozhodujících mobilních zdrojů emisí znečišťujících látek na kvalitu ovzduší v sídelních aglomeracích a v jiných oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší v návaznosti na potřebu tvorby zón podle požadavků rámcové směrnice 96/62/EC
Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní, Katedra strojů průmyslové dopravy ; Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, Institut geologického inženýrství, Ostrava ; Myška, Miroslav ; Ginzel, Hans ; Šturma, Jaromír ; Scholz, Celestýn ; Bartoníček, Ladislav ; Beroun, Stanislav ; Vaňura, Jan ; Fiedlerová, Zdeňka ; Maxa, Daniel ; Blažek, Josef ; Pospíšil, Milan ; Šebor, Gustav
Cílem projektu je posouzení vlivu emisí škodlivin z provozu motorových vozidel na kvalitu ovzduší v sídelních aglomeracích (Praha, Ostrava). Vypracování a optimalizace metodiky modelového hodnocení kvality ovzduší respektující skladbu a intenzitu silniční dopravy. Posouzení kvality ovzduší z hlediska limitních hodnot platných i připravovaných v EU. Návrh systému hodnocení zdravotních rizik pro vybrané anorganické a organické polutanty v ovzduší. Návrh emisních faktorů charakterizujících dopravu v ČR. Posouzení změn v kvalitě ovzduší v zájmových územích v důsledku variantních řešení rozvoje silniční dopravy (alternativní použití plynných paliv, vybavení a technický stav vozidel, změny ve složení a intenzitě dopravního proudu). Hodnocení emisí a imisí znečišťujících látek charakteristikách pro automobilovou dopravu - CO, NOx, PM10, polyaromatické uhlovodíky, těkavé uhlovodíky, aldehydy. Druhá část zprávy (část B) prezentuje výsledky experimentálních měření, jejichž cílem bylo doplnit emisní data ze spalování zemního plynu ve vekoobjemových motorech. Byla realizována další měření zaměřená na studium účinnosti katalytických konvertorů výfukových plynů.

See also: similar author names
4 Myška, Martin
8 Myška, Matěj
4 Myška, Michal
2 Myška, Milan
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.